Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wieliczka:Services de conduite des travaux

2023/S 196-613492  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pologne-Wieliczka: Services de conduite des travaux 2023/S 196-613492 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wieliczka NumÈro national d'identification: 351555364 Adresse postale: ul. Powstania Warszawskiego 1 Ville: Wieliczka Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-020 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adam Konieczny, Anna Ca?ka Courriel: magistrat@wieliczka.eu TÈlÈphone: +48 122634100 Fax: +48 122786860 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wieliczka.eu Adresse du profil díacheteur: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacj? robÛt budowlanych pn. Zadanie Z3 Budowa kanalizacji sanitarnej MietniÛw Pawlikowice w Gminie Wieliczka NumÈro de rÈfÈrence: WZP.271.39.2021
II.1.2) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71351914 Services archÈologiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exÈcution:
MietniÛw, Pawlikowice - gmina Wieliczka
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ugi nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka ñ etap IV, Zadanie Z3 Budowa kanalizacji sanitarnej MietniÛw Pawlikowice w Gminie Wieliczkaî wspÛ?finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 dzia?anie
   2. 3 ÑGospodarka wodno-?ciekowa w aglomeracjachî o? priorytetowa II ÑOchrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatuî.
   1.  Zakres robÛt budowlanych podlegaj?cych us?udze nadzoru inwestorskiego i archeologicznego: Kanalizacja grawitacyjna: - 4 210,5 mb z rur PVC SN8 SDR 34 DN 200 - 1 188,0 mb z rur PVC SC8 SDR 34 DN 160 Kanalizacja t?oczna: - 3048,0 mb z rur PE 100 SDR 17 DN 90 Przepompownie sieciowe: - P1, P8, P9 ñ w terenie ogrodzonym oraz pompownia P10 w ci?gu komunikacyjnym Modernizacja przepompowni w Lednicy GÛrnej dz. Nr 187 i Mietniowie dz. Nr 50. UWAGA: na zlecenie zarz?dcy drogi wojewÛdzkiej nr 964 wykonano w Pawlikowicach od granicy z miejscowo?ci? Ro?nowa w kierunku Dobczyc chodnik oraz o?wietlenie przej?cia dla pieszych w rejonie przedszkola. Zamawiaj?cy zwraca uwag? na konieczno?? do?o?enia wyj?tkowej staranno?ci przy wykonywaniu robÛt kanalizacyjnych.
   2.  Kompletna dokumentacja na roboty budowlane b?d?ca przedmiotem nadzoru znajduje si? na stronie internetowej Zamawiaj?cego https://www.wieliczka.eu ? Biuletyn Informacji Publicznej ?ZamÛwienia Publiczne, adres URL: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1922456,gmina-wieliczka-informuje-o-wszczeciu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-z3.html;
   3.  Oznaczenie zakresu prac wg wspÛlnego s?ownika zamÛwie? CPV: 71520000-9 ñ us?ugi nadzoru budowlanego 71351914-3 ñ us?ugi archeologiczne https://www.wieliczka.eu https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1922456,gmina-wieliczka-informuje-o-wszczeciu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-z3.html
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.02.03.00-00-0003/17
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 002-003700
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
27/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NadzÛr Budowlany i Projektowanie Marek ?muda NumÈro national d'identification: NIP: 7341088471 Adresse postale: ul. Konstanty 16/12 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne Courriel: marek_zmuda@poczta.fm TÈlÈphone: +48 184434346 Fax: +48 184434346
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 68 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a);
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   5.  i
   6.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 13. W sprawach nieuregulowanych w nin. punkcie w zakresie wniesienia odwo?ania i skargi maj? zastosowanie przepisy Dzia?u IX uPzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71351914 Services archÈologiques
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exÈcution:
MietniÛw, Pawlikowice - gmina Wieliczka.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ugi nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka ñ etap IV, Zadanie Z3 Budowa kanalizacji sanitarnej MietniÛw Pawlikowice w Gminie Wieliczkaî wspÛ?finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 dzia?anie
   2. 3 ÑGospodarka wodno-?ciekowa w aglomeracjachî o? priorytetowa II ÑOchrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatuî.
   1.  Zakres robÛt budowlanych podlegaj?cych us?udze nadzoru inwestorskiego i archeologicznego: Kanalizacja grawitacyjna: - 4 210,5 mb z rur PVC SN8 SDR 34 DN 200 - 1 188,0 mb z rur PVC SC8 SDR 34 DN 160 Kanalizacja t?oczna: - 3048,0 mb z rur PE 100 SDR 17 DN 90 Przepompownie sieciowe: - P1, P8, P9 ñ w terenie ogrodzonym oraz pompownia P10 w ci?gu komunikacyjnym Modernizacja przepompowni w Lednicy GÛrnej dz. Nr 187 i Mietniowie dz. Nr 50. UWAGA: na zlecenie zarz?dcy drogi wojewÛdzkiej nr 964 wykonano w Pawlikowicach od granicy z miejscowo?ci? Ro?nowa w kierunku Dobczyc chodnik oraz o?wietlenie przej?cia dla pieszych w rejonie przedszkola. Zamawiaj?cy zwraca uwag? na konieczno?? do?o?enia wyj?tkowej staranno?ci przy wykonywaniu robÛt kanalizacyjnych.
   2.  Kompletna dokumentacja na roboty budowlane b?d?ca przedmiotem nadzoru znajduje si? na stronie internetowej Zamawiaj?cego https://www.wieliczka.eu ? Biuletyn Informacji Publicznej ?ZamÛwienia Publiczne, adres URL: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1922456,gmina-wieliczka-informuje-o-wszczeciu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-z3.html;
   3.  Oznaczenie zakresu prac wg wspÛlnego s?ownika zamÛwie? CPV: 71520000-9 ñ us?ugi nadzoru budowlanego 71351914-3 ñ us?ugi archeologiczne https://www.wieliczka.eu https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1922456,gmina-wieliczka-informuje-o-wszczeciu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-z3.html
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 27/12/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 73 538.17 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NadzÛr Budowlany i Projektowanie Marek ?muda NumÈro national d'identification: NIP: 7341088471 Adresse postale: ul. Konstanty 16/12 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne Courriel: marek_zmuda@poczta.fm TÈlÈphone: +48 184434346 Fax: +48 184434346
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Na podstawie: - art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 wrze?nia Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pÛ?n. zm.), - art. 48 ustawy z dnia 7 pa?dziernika 2022 roku o zmianie niektÛrych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsi?biorcÛw (Dz. U. poz. 2185), - protoko?u konieczno?ci nr 1 z dnia 25.07.2023 r.
   1.  Nast?pi?a zmiana terminu wykonania zamÛwienia na skutek czego ß4 ust?p 1 umowy otrzyma? brzmienie: ÑTermin wykonania umowy ustala si? na 24 miesi?ce od dnia jej zawarcia. Wykonawca b?dzie wykonywa? zamÛwienia do ostatecznego zrealizowania zadania na roboty, o ktÛrym mowa w ß 2 ust. 1 i odbioru go przez Zamawiaj?cego, co planowane jest do dnia 24 wrze?nia 2023 r. Rozliczenie dla zadania, o ktÛrym mowa w ß 2 ust. 1 jest planowane w terminie do 3 miesi?cy od dnia zako?czenia robÛt budowlanych.î,
   2.  Nast?pi?a zmiana wysoko?ci wynagrodzenia na skutek czego ß5 ust?p 1 otrzyma? brzmienie:: ÑZ tytu?u realizacji niniejszej Umowy Zamawiaj?cy zap?aci Wykonawcy wynagrodzenie rycza?towe: cena netto w wysoko?ci 77 120,22 z? (s?owie siedemdziesi?t siedem tysi?cy sto dwadzie?cia z? 22/100),î
   3.  Nast?pi?a zmiana wysoko?ci zabezpieczenia NWU na skutek czego ß6 ust?p 1 otrzyma? brzmienie: ÑWykonawca wniÛs? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w formie pieni??nej w wysoko?ci 3 % wysoko?ci wynagrodzenia brutto, okre?lonego w ß 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwot? 2 313,61 z? (s?ownie: dwa tysi?ce trzysta trzyna?cie z? 61/100).î
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zmiana umowy nast?pi?a wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunkÛw, ktÛrej nie mo?na by?o przewidzie?, w szczegÛlno?ci niemo?liwym do przewidzenia wzro?cie kosztÛw. Powy?sze by?o zwi?zanie z wyst?pienie szeregu zewn?trznych czynnikÛw, niezale?nych od woli stron i niedaj?cych si? obiektywnie przewidzie? w dacie zawarcia umowy, a wp?ywaj?cych na jej realizacj? oraz sytuacj? ekonomiczn? Wykonawcy z uwagi na fakt, ?e ich charakter i stopie? nasilenia wykracza poza typowe ryzyko gospodarcze i mechanizmy rynkowe, a w rezultacie niweczy przeprowadzon? przez Wykonawc? kalkulacj? na etapie sk?adania oferty. SzczegÛln? uwag? nale?y zwrÛci? na zmienione warunki realizacji umowy w zwi?zku z pandemi? COVID -19, ktÛra doprowadzi?a do wstrzymania gospodarki poprzez szereg tzw. lockdownÛw, a nast?pnie pogorszenie tej sytuacji w zwi?zku z wyst?pieniem wojny w Ukrainie. Transgraniczne i gospodarcze skutki trwaj?cego konfliktu zbrojnego nie by?y mo?liwe do przewidzenia przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 68 000.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 73 538.17 PLN Pe?nienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacj? robÛt budowlanych pn. Zadanie Z3 Budowa kanalizacji sanitarnej MietniÛw Pawlikowice w Gminie Wieliczka 11/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71351914 - Services archéologiques 
71520000 - Services de conduite des travaux