Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 24/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wielu?: Services financiers et d'assurance

2021/S 37-093281  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Wielu?: Services financiers et d'assurance

2021/S 037-093281

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 255-641670)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
NumÈro national d'identification: 000310143
Adresse postale: ul. Szpitalna 16
Ville: Wielu
Code NUTS: PL714 Sieradzki
Code postal: 98-300
Pays: Pologne
Courriel: sekretariat@szpital-wielun.pl
TÈlÈphone: +48 438406800
Fax: +48 438406801
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.suprabrokers.pl
Adresse du profil díacheteur: https://www.platformazakupowa.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?uga ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

NumÈro de rÈfÈrence: 281/2020/N/Wielu

II.1.2)
Code CPV principal
66000000 Services financiers et d'assurance

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem post?powania jest: ó pakiet I
   1.  obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz?;
   2.  dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci medycznej;
   3.  dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci i posiadanego mienia. ó pakiet II
   1.  ubezpieczenie mienia od ognia i innych ?ywio?Ûw;
   2.  ubezpieczenie szyb i przedmiotÛw szklanych od st?uczenia;
   3.  ubezpieczenie mienia od kradzie?y z w?amaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji;
   4.  ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. ó pakiet III
   1.  ubezpieczenia komunikacyjne.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 255-641670

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 24/02/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 22/04/2021

Lire:

Date: 24/02/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 24/02/2021

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance