Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 16/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wielu?: Services de nettoyage et d'hygiËne

2021/S 199-519332  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Wielu?: Services de nettoyage et d'hygiËne 2021/S 199-519332 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu NumÈro national d'identification: 000310143 Adresse postale: ul. Szpitalna 16 Ville: Wielu Code NUTS: PL714 Sieradzki Code postal: 98-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Skubi?, Dariusz Surma Courriel: sekretariat@szpital-wielun.pl TÈlÈphone: +48 438406800 Fax: +48 438406801 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.szpital-wielun.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wielun
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wielun Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?ugi w zakresie sprz?tania i dezynfekcji pomieszcze oraz transportu wewn?trznego w SPZOZ w Wieluniu NumÈro de rÈfÈrence: SPZOZ-ZP/2/24/242/11A/2021
II.1.2) Code CPV principal 90900000 Services de nettoyage et d'hygiËne
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi w zakresie utrzymywania czysto?ci i dezynfekcji pomieszcze oraz transportu wewn?trznego w budynkach nale??cych do szpitala, znajduj?cych si w Wieluniu przy ul. Szpitalnej 16.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL714 Sieradzki Lieu principal d'exÈcution:
Wielu
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy wymaga zapewnienia profesjonalnej us?ugi sprz?tania poprzez wykonywanie czynno?ci z nale?yt staranno?ci zgodnie z zaleceniami Zamawiaj?cego, odpowiednich standardÛw zachowa oraz prawid?owego korzystania ze sprz?tu stanowiskowego stosowanego do wykonywania us?ugi. Wykonawca zobowi?zany jest do przestrzegania ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka?e i chorÛb zaka?nych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z pÛ?n. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorÛb zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z pÛ?n. zm.), oraz aktÛw wykonawczych do ww. ustaw w tym w szczegÛlno?ci Rozporz?dzenia Rady MinistrÛw z dnia 9 pa?dziernika 2020 r. w sprawie ustanowienia okre?lonych ogranicze?, nakazÛw i zakazÛw w zwi?zku z wyst?pieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, pÛ?n. zm.), wytycznych przeciwepidemicznych G?Ûwnego Inspektora Sanitarnego SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz zakresu i sposobu realizacji us?ugi zawiera za??cznik nr 1 do SWZ - SOPZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zosta?y okre?lone w za??czniku nr 4 do SWZ -Projekcie umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 16/11/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 13/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 16/11/2021 Heure locale: 12:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje przy u?yciu systemu teleinformatycznego na stronie post?powania pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wielun https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wielun Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Zgodnie z Ustaw PZP Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku przeprowadzania sesji otwarcia ofert w sposÛb jawny z udzia?em WykonawcÛw lub transmitowania sesji otwarcia za po?rednictwem elektronicznych narz?dzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie. Osoby upowa?nione: przewodnicz?cy oraz cz?onkowie komisji przetargowej.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
pa?dziernik 2022
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy wymaga przeprowadzenia przez Wykonawc wizji lokalnej oraz sprawdzenia dokumentÛw dotycz?cych zamÛwienia jakie znajduj si w dyspozycji Zamawiaj?cego, a jakie b?d udost?pniane podmiotom zg?aszaj?cym ch? udzia?u w post?powaniu. UWAGA! Nie uczestniczenie w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z tre?ci art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp.
   2.  Proponowany termin wizji lokalnej: 21 - 22.10.2021 r. w godz. 12:00 do 14.00. Dok?adny termin nale?y ustali z Zamawiaj?cym w formie pisemnej. W celu umÛwienia terminu wizji lokalnej nale?y kontaktowa si poprzez platform zakupow lub bezpo?rednio z osobami wyznaczonymi do komunikowania si z Wykonawcami.
   3.  Jednocze?nie Zamawiaj?cy informuje, ?e dysponuje pomieszczeniami, ktÛre mo?e odda w nieodp?atne u?ytkowanie Wykonawcy, jako pomieszczenia o charakterze socjalno- gospodarczym. Ze stanem technicznym, wyposa?eniem oraz powierzchni i lokalizacj tych pomieszcze Wykonawca mo?e si zapozna w czasie wizji lokalnej.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène