Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 24/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?wier?e GÛrne: Services de rÈparation et d'entretien de chaudiËres

2021/S 178-464782  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-?wier?e GÛrne: Services de rÈparation et d'entretien de chaudiËres

2021/S 178-464782

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 158-419192)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzib w ?wier?ach GÛrnych
Adresse postale: Al. JÛzefa Zieli?skiego 1
Ville: ?wier?e GÛrne
Code NUTS: PL921 Radomski
Code postal: 26-900
Pays: Pologne
Courriel: agnieszka.michalska@enea.pl
TÈlÈphone: +48 486141389
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
MODERNIZACJA KOT?A BLOKU NR 6 W 2022 R. W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.

NumÈro de rÈfÈrence: KZP-AM.2103.2.2021

II.1.2)
Code CPV principal
50531100 Services de rÈparation et d'entretien de chaudiËres

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest MODERNIZACJA KOT?A BLOKU NR 6 W 2022 R. W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. SzczegÛ?owy zakres prac podany jest w zakresie rzeczowym przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym CZ. II SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 158-419192

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:


   7. 1.2.2. zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania Ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, samodzielnie lub wspÛlnie z innymi wykonawcami wykona co najmniej dwa remonty lub dwie modernizacje kot?Ûw blokÛw energetycznych o mocy nie mniejszej ni 200 MWe za kwot nie mniejsz ni 5 000 000,00 PLN brutto ka?dy, o podobnym zakresie jak opisany w Cz??ci II SWZ. Zapis o podobnym zakresie do zakresu opisanego w Cz??ci II SWZ oznacza, ?e: zakres prac musi by wykonany w ramach umÛw na remont lub modernizacj kot?a nie mniejszego ni OP-650, opalanego w?glem kamiennym i dotyczy musi prac na uk?adzie ci?nieniowym kot?a (w tym w szczegÛlno?ci na przegrzewaczach pary pierwotnej lub wtÛrnej). Uwaga! Przedstawiane referencje z zakresu prac ci?nieniowych maj dotyczy kot?Ûw opisanych w za?. technicznym, tzn. kot?Ûw walczakowych, z palnikami py?owymi, ze ?cianami szczelnymi i opalanymi w?glem kamiennym. Dodatkowo, w ramach wy?ej wymienionych prac lub innych realizacji, Wykonawca wyka?e si rÛwnie wykonaniem co najmniej dwÛch prac polegaj?cych na remoncie lub modernizacji: opancerzenia kot?a, kana?Ûw powietrza lub spalin, palnikÛw, py?oprzewodÛw, obrotowych podgrzewaczy powietrza. Uwaga! Przedstawiane referencje z zakresu prac na kana?ach, opancerzeniu, palnikach, py?oprzewodach, oraz obrotowych podgrzewaczy powietrza maj dotyczy kot?Ûw walczakowych, nie mniejszych ni OP-650 z palnikami py?owymi, opalanymi w?glem kamiennym. Zamawiaj?cy nie stawia wymogu przedstawienia referencji na okre?lone prace jako wykonane w ramach jednej umowy. Dopuszczone jest wykonanie referencyjnego zakresu prac na okre?lonych urz?dzeniach na podstawie kilku oddzielnych umÛw, ktÛre ??cznie spe?ni ww. warunek. Przedstawiane referencje maj dotyczy kot?Ûw opisanych w za?. technicznym, tzn. kot?Ûw walczakowych, z palnikami py?owymi, ze ?cianami szczelnymi i opalanymi w?glem kamiennym.

Lire:


   7. 1.2.2. zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania Ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, samodzielnie lub wspÛlnie z innymi wykonawcami wykona co najmniej dwa remonty lub dwie modernizacje lub dwa monta?e kot?Ûw blokÛw energetycznych o mocy nie mniejszej ni 200 MWe za kwot nie mniejsz ni 5 000 000,00 PLN brutto ka?dy, o podobnym zakresie jak opisany w Cz??ci II SWZ. Zapis o podobnym zakresie do zakresu opisanego w Cz??ci II SWZ oznacza, ?e: zakres prac musi by wykonany w ramach umÛw na remont lub modernizacj lub monta kot?a nie mniejszego ni OP-650, opalanego w?glem kamiennym i dotyczy musi prac na uk?adzie ci?nieniowym kot?a (w tym w szczegÛlno?ci na przegrzewaczach pary pierwotnej lub wtÛrnej). Uwaga! Przedstawiane referencje z zakresu prac ci?nieniowych maj dotyczy kot?Ûw opisanych w za?. technicznym, tzn. kot?Ûw walczakowych lub przep?ywowych z palnikami py?owymi, ze ?cianami szczelnymi i opalanymi w?glem kamiennym. Dodatkowo, w ramach wy?ej wymienionych prac lub innych realizacji, Wykonawca wyka?e si rÛwnie wykonaniem co najmniej dwÛch prac polegaj?cych na remoncie lub modernizacji: opancerzenia kot?a, kana?Ûw powietrza lub spalin, palnikÛw, py?oprzewodÛw, obrotowych podgrzewaczy powietrza. Uwaga! Przedstawiane referencje z zakresu prac na kana?ach, opancerzeniu, palnikach, py?oprzewodach, oraz obrotowych podgrzewaczy powietrza maj dotyczy kot?Ûw walczakowych lub przep?ywowych, nie mniejszych ni OP-650 z palnikami py?owymi, opalanymi w?glem kamiennym. Zamawiaj?cy nie stawia wymogu przedstawienia referencji na okre?lone prace jako wykonane w ramach jednej umowy. Dopuszczone jest wykonanie referencyjnego zakresu prac na okre?lonych urz?dzeniach na podstawie kilku oddzielnych umÛw, ktÛre ??cznie spe?ni ww. warunek. Przedstawiane referencje maj dotyczy kot?Ûw opisanych w za?. technicznym, tzn. kot?Ûw walczakowych lub przep?ywowych z palnikami py?owymi, ze ?cianami szczelnymi i opalanymi w?glem kamiennym.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 17/09/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 24/09/2021

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 15/12/2021

Lire:

Date: 22/12/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 17/09/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 24/09/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50531100 - Services de réparation et d'entretien de chaudières