Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 07/06/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?wierklaniec: Autobus publics

2021/S 86-223544  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-?wierklaniec: Autobus publics 2021/S 086-223544 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Fournitures
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacji Metropolitarnej Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Parkowa 3 Ville: ?wierklaniec Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-622 Pays: Pologne Point(s) de contact: Henryk Donocik Courriel: technika@pkm-swierklaniec.pl T╚l╚phone: +48 323813341 Fax: +48 323813310 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pkm-swierklaniec.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.pkm-swierklaniec.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://www.platformazakupowa.pl
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa 3 u?ywanych niskopod?ogowych autobus█w miejskich (1 jednocz?onowy, 2 przegubowe) dla Przedsi?biorstwa Komunikacji Metropolitarnej Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Num╚ro de r╚f╚rence: 2/ZPS/PKMS/04/2021
II.1.2) Code CPV principal 34121100 Autobus publics
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa loco PKM Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 42-622 ?wierklaniec, 3 (trzech) u?ywanych, niskopod?ogowych autobus█w miejskich, jednej marki, w tym: ˇ 1 autobusu jednocz?onowego o d?ugo?ci do 12 m, ˇ 2 autobus█w przegubowych o d?ugo?ci do 18 m, spe?niaj?cych wymagania okre?lone w SWZ
   2.  Rok produkcji (budowy) autobus█w ˝ nie wcze?niej ni w 2016 roku.
   3.  Przebieg ka?dego z oferowanych autobus█w w chwili przekazania Zamawiaj?cemu ˝ maksymalnie 250 000 km.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34121400 Autobus plancher surbaiss╚
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego: Przedsi?biorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci?, 42-622 ?wierklaniec, ul. Parkowa 3
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa 3 (trzech) u?ywanych, niskopod?ogowych autobus█w miejskich, jednej marki, w tym: ˇ 1 autobusu jednocz?onowego o d?ugo?ci do 12 m, ˇ 2 autobus█w przegubowych o d?ugo?ci do 18 m. a. Oferowane autobusy musz spe?nia wszystkie wymagania okre?lone dla tego typu pojazd█w, okre?lone w dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ˝ Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ˝ z p█?niejszymi zmianami) oraz odpowiada warunkom technicznym okre?lonym w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z p█?niejszymi zmianami). b. Oferowane autobusy musz posiada aktualne Đ?wiadectwo homologacji typu pojazduţ wraz z za??cznikami potwierdzaj?ce bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, a w szczeg█lno?ci na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporz?dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazd█w samochodowych i przyczep oraz ich przedmiot█w wyposa?enia lub cz??ci (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1475). c. Oferowane autobusy musz spe?nia wymagania rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymaga technicznych w zakresie homologacji typu pojazd█w silnikowych dotycz?cych ich bezpiecze?stwa og█lnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich uk?ad█w, cz??ci i oddzielnych zespo?█w technicznych (Dz.U. UE L 2009 Nr 200, str. 1 z p█?n. zm.). d. Oferowane autobusy musz spe?nia homologacj potwierdzaj?c warunek niepalno?ci wyposa?enia przedzia?u pasa?erskiego oraz kabiny kierowcy na podstawie Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narod█w Zjednoczonych (EKG ONZ) ˝ Jednolite przepisy techniczne dotycz?ce palno?ci materia?█w u?ywanych w konstrukcji niekt█rych kategorii pojazd█w samochodowych oraz ich odporno?ci na dzia?anie paliw lub smar█w [2015/622] (Dz.U. UE L 2015.102.67 z p█?n. zm.). e. Dostarczone autobusy w dniu podpisania protoko?u zdawczo-odbiorczego musz odpowiada aktualnym przepisom rejestracji pojazd█w, wystarczaj?cym dla dope?nienia przez Zamawiaj?cego formalno?ci rejestracyjnych. f. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 09/07/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie przedmiotowego zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zam█wie publicznych oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zam█wie publicznych.
   2.  Wykonawca w celu potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu na podstawie przes?anek okre?lonych w pkt 1 oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w sekcji III.1.2 oraz III.1.3 zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert?: ˇ aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu zam█wienia sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
   3.  Wszystkie dokumenty, kt█re Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert?, zosta?y opisane w pkt X SWZ.
   4.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w pkt 1, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y mi?dzy innymi nast?puj?ce dokumenty: ˇ informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego, ˇ za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, ˇ za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, ˇ odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, ˇ o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zam█wie publicznych ˝ formularzu JEDZ.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzieleniu zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej, przez co Zamawiaj?cy rozumie nale?yte wykonanie w ci?gu ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, dostaw polegaj?cych na wprowadzeniu na rynek pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej lub pa?stw z kt█rymi Wsp█lnota Europejska zawar?a umowy o r█wnym traktowaniu przedsi?biorc█w 1 autobusu jednocz?onowego oraz 2 autobus█w przegubowych oferowanej marki i typu z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, okresu realizacji i odbiorcy.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
O udzielenie zam█wienia mo?e ubiega si Wykonawca, kt█ry potwierdzi, ?e oferowane autobusy spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego SWZ.
   2.  W przedmiotowym post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w tym sk?adanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument█w lub o?wiadcze?, odbywa si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, tj. za pomoc platformy do elektronicznej obs?ugi zam█wie publicznych (zwanej dalej: Đplatform?ţ) dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/, pod kt█rym znajduje si r█wnie instrukcja obs?ugi platformy. https://platformazakupowa.pl/
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Przyst?puj?c do z?o?enia oferty, ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych).
   2.  Wadium mo?e by wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
P?atno? z tytu?u przedmiotu umowy realizowana b?dzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
   2.  Niezale?nie od terminu i formy p?atno?ci przeniesienie w?asno?ci dostarczonego autobusu nast?pi z dat dokonania przez Zamawiaj?cego jego odbioru technicznego potwierdzonego podpisaniem przez upowa?nionych przedstawicieli stron umowy protoko?u zdawczo-odbiorczego.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawar umow w sprawie przedmiotowego zam█wienia na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 07/06/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 07/08/2021
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 07/06/2021 Heure locale: 12:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiaj?cego: ul. Parkowa 3, 42-622 ?wierklaniec, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wszystkie wymagane dokumenty i ich formy wskazano w SWZ.
   2.  Informacje dotycz?ce przypadku powo?ywania si przez Wykonawc na zasoby innych podmiot█w zawarte s w SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza i nie wymaga sk?adania ofert wariantowych.
   4.  Zamawiaj?cy
:
ˇ nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ˇ nie zamierza ustanowi dynamicznego systemu zakup█w, ˇ nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   5.  Wykonawca pod rygorem niewa?no?ci sk?ada ofert w oryginale, w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, przy czym ka?dy z dokument█w sk?adaj?cych si na ofert (ka?dy z osobna) winien by opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Sk?adanie odwo?a?, pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zam█wienia: 1) ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy; 2) ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego przedmiotowe post?powanie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w; 3) odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego, podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 4) odwo?anie powinno zawiera informacje, o kt█rych mowa w art. 516 ustawy; 5) odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby (ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa); 6) odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu; 7) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 8) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na platformie; 9) odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; 10) odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera brak█w formalnych; b) uiszczono wpis w wymaganej wysoko?ci; 11) wpis uiszcza si najp█?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania; 12) Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie p█?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub dokument█w zam█wienia, zamieszcza j r█wnie na platformie, wzywaj?c Wykonawc█w do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego; 13) Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje; zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Do zg?oszenia przyst?pienia do??cza si dow█d przes?ania kopii zg?oszenia przyst?pienia Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie; 14) Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron; 15) Zamawiaj?cy informuje, i szczeg█?owe uregulowanie ?rodk█w ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
29/04/2021 Pologne-?wierklaniec: Autobus publicsType dÝacheteur: Service d'utilit╚ publiqueType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournituresfournitures 07/06/2021 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34121100 - Autobus publics 
34121400 - Autobus Ó plancher surbaissÚ