Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?wierklaniec:Services de transport routier

2022/S 150-430810  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Pologne-?wierklaniec: Services de transport routier 2022/S 150-430810 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Numéro national d'identification: 6452162922 Adresse postale: ul. Parkowa 3 Ville: ?wierklaniec Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-622 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Krzystanek Courriel: j.krzystanek@pkm-swierklaniec.pl Téléphone: +48 323813314 Fax: +48 323813310 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pkm-swierklaniec.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm-swierklaniec
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie, us?ug kierowania autobusami komunikacji miejskiej nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu - linie 288, 80 i M107 Numéro de référence: 15/ZPS/PKMS/07/2022
II.1.2) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug kierowania autobusami komunikacji miejskiej nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na ustalonych liniach komunikacyjnych nr 288, 80 i M107, na obszarze dzia?alno?ci Zamawiaj?cego. Zamówienie podzielone jest na trzy cz??ci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Valeur hors TVA: 1 177 782.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug kierowania autobusami miejskimi nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na linii nr 288/1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Obszar dzia?alno?ci Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug kierowania autobusami miejskimi nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na linii nr 288/1. Ilo?? przewidzianych roboczogodzin:
   4. 695 Ilo?? przewidzianych wozokilometrów: 92.912 Typ taboru: BN Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierowa? co najmniej 2 kierowców posiadaj?cych okre?lone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy ci nie mog? by? zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiaj?cego.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug kierowania autobusami miejskimi nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na linii nr 80/2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Obszar dzia?alno?ci Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug kierowania autobusami miejskimi nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na linii nr 80/2. Ilo?? przewidzianych roboczogodzin:
   6. 886 Ilo?? przewidzianych wozokilometrów: 129.721 Typ taboru: BN Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierowa? co najmniej 2 kierowców posiadaj?cych okre?lone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy ci nie mog? by? zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiaj?cego.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug kierowania autobusami miejskimi nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na linii nr M107/2
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Obszar dzia?alno?ci Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug kierowania autobusami miejskimi nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na linii nr M107/2. Ilo?? przewidzianych roboczogodzin:
   6. 891 Ilo?? przewidzianych wozokilometrów: 145.424 Typ taboru: BN Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierowa? co najmniej 2 kierowców posiadaj?cych okre?lone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy ci nie mog? by? zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiaj?cego.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego o warto?ci powy?ej progów unijnych okre?lonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej r?ki na podstawie art. 388 pkt. 2 lit.d ustawy Prawo zamówie? publicznych: zamówienia sektorowego mo?na udzieli? w trybie z wolnej r?ki, je?eli w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, sektorowych negocjacji z og?oszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu zosta?y odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp albo nie zosta?y z?o?one ?adne oferty albo wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub, ze wzgl?du na ich niezgodno?? z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta?y w istotny sposób zmienione. W prowadzonym poprzednio post?powaniu na cz??? nr I, II i III, których dotyczy zaproszenie, prowadzone negocjacje nie doprowadzi?y do zawarcia umowy w sprawi zamówienia publicznego. W zwi?zku z powy?szym post?powanie to zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 8 ustawy Pzp.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1,2 i 3 Intitulé:
?wiadczenie, us?ug kierowania autobusami komunikacji miejskiej nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu - linie 288, 80 i M107
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: City Line 2 Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 6272759914 Adresse postale: ul. Wieniawskiego 18 Ville: Chorzów Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-506 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 920 142.50 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 177 782.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Sk?adanie odwo?a?, pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamówienia: 1) ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy; 2) ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego przedmiotowe post?powanie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców; 3) odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego, podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 4) odwo?anie powinno zawiera? informacje, o których mowa w art. 516 ustawy; 5) odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby (ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa); 6) odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu; 7) odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 8) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie; 9) odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia; 10) odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis w wymaganej wysoko?ci; 11) wpis uiszcza si? najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania; 12) Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza j? równie? na platformie, wzywaj?c Wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego; 13) Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do której przyst?puje; zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby, a jego kopi? przesy?a si? Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Do zg?oszenia przyst?pienia do??cza si? dowód przes?ania kopii zg?oszenia przyst?pienia Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie; 14) Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron; 15) Zamawiaj?cy informuje, i? szczegó?owe uregulowanie ?rodków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/08/2022 Pologne-?wierklaniec: Services de transport routierType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Services 05/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier