Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?wierklaniec:Services de transport routier

2022/S 150-430832  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Pologne-?wierklaniec: Services de transport routier 2022/S 150-430832 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacji Metropolitalnej SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? NumÈro national d'identification: 6452162922 Adresse postale: ul. Parkowa 3 Ville: ?wierklaniec Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-622 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Krzystanek Courriel: j.krzystanek@pkm-swierklaniec.pl TÈlÈphone: +48 323813314 Fax: +48 323813310 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pkm-swierklaniec.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm-swierklaniec
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie, us?ug kierowania autobusami komunikacji miejskiej nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu - linie 288, 80 i M107 NumÈro de rÈfÈrence: 13/ZPS/PKMS/07/2022
II.1.2) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug kierowania autobusami komunikacji miejskiej nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na ustalonych liniach komunikacyjnych nr 288, 80 i M107, na obszarze dzia?alno?ci Zamawiaj?cego. ZamÛwienie podzielone jest na trzy cz??ci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug kierowania autobusami miejskimi nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na linii nr 288/1.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Obszar dzia?alno?ci Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug kierowania autobusami miejskimi nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na linii nr 288/1. Ilo?? przewidzianych roboczogodzin:
   4. 695 Ilo?? przewidzianych wozokilometrÛw: 92.912 Typ taboru: BN Do realizacji zamÛwienia. Wykonawca powinien skierowa? co najmniej 2 kierowcÛw posiadaj?cych okre?lone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osÛb autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy ci nie mog? by? zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug kierowania autobusami miejskimi nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na linii nr 80/2.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Obszar dzia?alno?ci Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug kierowania autobusami miejskimi nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na linii nr 80/2. Ilo?? przewidzianych roboczogodzin:
   6. 886 Ilo?? przewidzianych wozokilometrÛw: 129.721 Typ taboru: BN Do realizacji zamÛwienia. Wykonawca powinien skierowa? co najmniej 2 kierowcÛw posiadaj?cych okre?lone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osÛb autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy ci nie mog? by? zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug kierowania autobusami miejskimi nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na linii nr M107/2.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Obszar dzia?alno?ci Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug kierowania autobusami miejskimi nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu na linii nr M107/2. Ilo?? przewidzianych roboczogodzin:
   6. 891 Ilo?? przewidzianych wozokilometrÛw: 145.424 Typ taboru: BN Do realizacji zamÛwienia. Wykonawca powinien skierowa? co najmniej 2 kierowcÛw posiadaj?cych okre?lone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osÛb autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy ci nie mog? by? zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego o warto?ci powy?ej progÛw unijnych okre?lonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) prowadzone jest w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na podstawie art. 388 pkt. 2 lit.d ustawy Prawo zamÛwie? publicznych: zamÛwienia sektorowego mo?na udzieli? w trybie z wolnej r?ki, je?eli w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, sektorowych negocjacji z og?oszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu zosta?y odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp albo nie zosta?y z?o?one ?adne oferty albo wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub, ze wzgl?du na ich niezgodno?? z opisem przedmiotu zamÛwienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, a pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zmienione. W prowadzonym poprzednio post?powaniu na cz??? nr I, II i III, ktÛrych dotyczy niniejsze zaproszenie, do up?ywu terminu sk?adania ofert, nie wp?yn??a ?adna oferta. W zwi?zku z powy?szym post?powanie to zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1, 2 i 3 IntitulÈ:
?wiadczenie, us?ug kierowania autobusami komunikacji miejskiej nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu - linie 288, 80 i M107
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W post?powaniu na ?wiadczenie us?ug kierowania autobusami komunikacji miejskiej nale??cymi do PKM Sp. z o.o. w ?wierkla?cu prowadzone negocjacje nie doprowadzi?y do zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. Strony nie dosz?y do porozumienia dotycz?cego sposobu rozliczania umowy oraz okresu obowi?zywania umowy. W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie na podstawie art. 255 pkt 8 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Sk?adanie odwo?a?, pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamÛwienia: 1) ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy; 2) ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego przedmiotowe post?powanie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw; 3) odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego, podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 4) odwo?anie powinno zawiera? informacje, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy; 5) odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby (ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa); 6) odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu; 7) odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 8) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na platformie; 9) odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia; 10) odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera brakÛw formalnych; b) uiszczono wpis w wymaganej wysoko?ci; 11) wpis uiszcza si? najpÛ?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania; 12) Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pÛ?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub dokumentÛw zamÛwienia, zamieszcza j? rÛwnie? na platformie, wzywaj?c WykonawcÛw do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego; 13) Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktÛrej przyst?puje; zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby, a jego kopi? przesy?a si? Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Do zg?oszenia przyst?pienia do??cza si? dowÛd przes?ania kopii zg?oszenia przyst?pienia Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie; 14) Wykonawcy, ktÛrzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron; 15) Zamawiaj?cy informuje, i? szczegÛ?owe uregulowanie ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/08/2022 Pologne-?wierklaniec: Services de transport routierType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Services 05/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier