Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wierzchlas: Panneaux solaires

2021/S 8-013703  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Wierzchlas: Panneaux solaires 2021/S 008-013703 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wierzchlas Adresse postale: ul. Szkolna 7 Ville: Wierzchlas Code NUTS: PL714 Sieradzki Code postal: 98-324 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Krajewska Courriel: przetargi@wierzchlas.pl Téléphone: +48 438866112 Fax: +48 438434384 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wierzchlas.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa i monta wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 116 instalacji kolektorów s?onecznych, 35 instalacji kot?ów na biomas i 103 mikro-instalacji fotowoltaicznych Numéro de référence: ZP.271.4.2020
II.1.2) Code CPV principal 09331000 Panneaux solaires
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i monta wraz zaprojektowaniem i uruchomieniem 116 instalacji kolektorów s?onecznych, 35 instalacji kot?ów na biomas i 103 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych oraz 7 instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla budynków u?yteczno?ci publicznej w ramach projektu pn. "Odnawialne ?ród?a energii w gminie Wierzchlas".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 2 973 693.00 PLN / Offre la plus élevée: 3 657 710.00 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331100 Capteurs solaires pour la production de chaleur 09331200 Modules solaires photovoltaïques 09332000 Installation solaire 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment 45311100 Travaux de câblage électrique 45311200 Travaux d'installations électriques 45315100 Installations électrotechniques 45315300 Installations d'alimentation électrique 45315600 Installations basse tension 45330000 Travaux de plomberie 45331110 Travaux d'installation de chaudières 71320000 Services de conception technique 71323100 Services de conception de réseaux d'énergie électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL714 Sieradzki Lieu principal d'exécution:
Teren gminy Wierzchlas
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. Przedmiotem zamówienia jest:
   1. 2. dostawa i monta wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 116 instalacji kolektorów s?onecznych: wykonanie dokumentacji projektowych kolektorów s?onecznych przeznaczonych dla prywatnych budynków mieszkalnych, dostawa urz?dze i elementów instalacji, przeprowadzenie monta?u instalacji wraz z uruchomieniem i instrukta?em w nw. ilo?ciach:
   1. 2.1. instalacje lokalizowane na/w budynku mieszkalnym (o pow. do 300 m2):
   1. 2.1.1. zestaw 1: 2 kolektory p?askie z podgrzewaczem pojemno?ciowym ciep?ej wody u?ytkowej o obj?to?ci min. 240 dm3, w ilo?ci 68 sztuk;
   1. 2.1.2. zestaw 2: 3 kolektory p?askie z podgrzewaczem pojemno?ciowym ciep?ej wody u?ytkowej o obj?to?ci min. 270 dm3, w ilo?ci 43 sztuk;
   1. 2.2. instalacje lokalizowane poza budynkiem mieszkalnym:
   1. 2.2.1. zestaw 1: 2 kolektory p?askie z podgrzewaczem pojemno?ciowym ciep?ej wody u?ytkowej o obj?to?ci min. 240 dm3, w ilo?ci 2 sztuk;
   1. 2.2.2. zestaw 2: 3 kolektory p?askie z podgrzewaczem pojemno?ciowym ciep?ej wody u?ytkowej o obj?to?ci min. 270 dm3, w ilo?ci 3 sztuk;
   1. 3. dostawa i monta wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 35 instalacji kot?owni na biomas?: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji kot?owni na biomas (pellet) w prywatnych budynkach, dostawa elementów instalacji i monta?ów instalacji kot?ów na biomas wraz z uruchomieniem i instrukta?em w ilo?ciach:
   1. 3.1. zestaw 3: kocio na biomas (pellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW z zasobnikiem paliwa o obj?to?ci min. 180 dm3, w ilo?ci 21 sztuk;
   1. 3.2. zestaw 4: kocio na biomas (pellet) o mocy cieplnej minimum 20 kW z zasobnikiem paliwa o obj?to?ci min. 180 dm3, w ilo?ci 11 sztuk;
   1. 3.3. zestaw 5: kocio na biomas (pellet) o mocy cieplnej minimum 25 kW z zasobnikiem paliwa o obj?to?ci min. 300 dm3, w ilo?ci 3 sztuk;
   1. 3. dostawa i monta wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 103 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych oraz 7 instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla budynków u?yteczno?ci publicznej: wykonanie dokumentacji projektowych dla mikro-instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach lub na gruncie oraz dla instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych dla budynków u?yteczno?ci publicznej, dostawa urz?dze oraz elementów instalacji, przeprowadzenie monta?u instalacji wraz z infrastruktur towarzysz?c i przy??czeniem do wewn?trznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instrukta u?ytkowników w ilo?ciach:
   1. 3.1. instalacje funkcjonalnie zwi?zane z budynkiem mieszkalnym (o pow. do 300 m2):
   1. 3.1.1. zestaw paneli fotowoltaicznych o ??cznej mocy min. 2,04 kW, w ilo?ci 44 szt.;
   1. 3.1.2. zestaw paneli fotowoltaicznych o ??cznej mocy min. 3,06 kW, w ilo?ci 42 szt.;
   1. 3.1.3. zestaw paneli fotowoltaicznych o ??cznej mocy min. 4,08 kW, w ilo?ci 10 szt.;
   1. 3.1.4. zestaw paneli fotowoltaicznych o ??cznej mocy min. 5,10 kW, w ilo?ci 7 szt.;
   1. 3.2. instalacje na budynkach u?yteczno?ci publicznej:
   1. 3.2.1. zestaw paneli fotowoltaicznych o ??cznej mocy min. 2,04 kW, w ilo?ci 1 szt.;
   1. 3.2.2. zestaw paneli fotowoltaicznych o ??cznej mocy min. 6,46 kW, w ilo?ci 1 szt.;
   1. 3.2.3. zestaw paneli fotowoltaicznych o ??cznej mocy min. 10,54 kW, w ilo?ci 1 szt.;
   1. 3.2.4. zestaw paneli fotowoltaicznych o ??cznej mocy min. 11,90 kW, w ilo?ci 1 szt.;
   1. 3.2.5. zestaw paneli fotowoltaicznych o ??cznej mocy min. 14,28 kW, w ilo?ci 1 szt.;
   1. 3.2.6. zestaw paneli fotowoltaicznych o ??cznej mocy min. 15,30 kW, w ilo?ci 1 szt.;
   1. 3.2.7. zestaw paneli fotowoltaicznych o ??cznej mocy min. 39,78 kW, w ilo?ci 1 szt.
   1. 4. Wszystkie elementy instalacji, b?d?ce przedmiotem dostawy, musz by fabrycznie nowe. Zamawiaj?cy wymaga, aby mia?y dat produkcji nie starsz ni 1 rok od daty dostawy.
   1. 5. Wykonawca po zako?czeniu robót zobowi?zany jest do przywrócenia pomieszcze i terenu do stanu pierwotnego.
   1. 6. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany lokalizacji instalacji (na/w budynku mieszkalnym / poza budynkiem mieszkalnym).
   1. 7. Zaleca dokonanie wizji lokalnej.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Wyd?u?enie okresu gwarancji ponad 60 mies. / Pondération: 18 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie projektanta bran?y sanitarnej / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie projektanta bran?y elektrycznej / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Sprawno? kolektora s?onecznego / Pondération: 4 Critère de qualité - Nom: Sprawno? kot?a / Pondération: 4 Critère de qualité - Nom: Sprawno? panelu fotowoltaicznego / Pondération: 4 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPLD.04.01.02-10-0107/18-00
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 092-219230
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa i monta wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 116 instalacji kolektorów s?onecznych, 35 instalacji kot?ów na biomas i 103 mikro-instalacji fotowoltaicznych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: konsorcjum firm:
   1.  Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice - lider;
   2.  Antinus Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 39 lok. B5, 96-100 Skierniewice - partner Adresse postale: Sierakowice Prawe 141D Ville: Skierniewice Code NUTS: PL714 Sieradzki Code postal: 96-100 Pays: Pologne Courriel: przetargi@ekoenergia.co Téléphone: +46 8329182
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 721 106.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 639 036.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 10 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Prace monta?owe instalacji kot?ów na biomas i instalacji kolektorów s?onecznych
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych przepisów, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp - dzia VI "?rodki ochrony prawnej".
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  ?rodkami ochrony prawnej s?: a) wniesienie informacji o nieprawid?owo?ciach na podstawie art. 181 ustawy Pzp; b) odwo?anie; c) skarga do s?du.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej, opatrzone w?asnor?cznym podpisem lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Szczegó?owe kwestie dotycz?ce skargi uregulowane zosta?y w art. 198a-198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09331000 - Panneaux solaires 
09331100 - Capteurs solaires pour la production de chaleur 
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
09332000 - Installation solaire 
45261215 - Travaux de couverture de panneaux solaires 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45315100 - Installations électrotechniques 
45315300 - Installations d'alimentation électrique 
45315600 - Installations basse tension 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331110 - Travaux d'installation de chaudières 
71320000 - Services de conception technique 
71323100 - Services de conception de réseaux d'énergie électrique