Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 25/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?winouj?cie: Services de parc de stationnement

2021/S 37-093350  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-?winouj?cie: Services de parc de stationnement

2021/S 037-093350

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 036-090310)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasto ?winouj?cie
NumÈro national d'identification: 000591900
Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 1/5
Ville: ?winouj?cie
Code NUTS: PL428 Szczeci?ski
Code postal: 72-600
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Irena Kniewel
Courriel: bzp@um.swinoujscie.pl
TÈlÈphone: +48 913212425
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zorganizowanie i zarz?dzanie stref p?atnego parkowania (SPP) na terenie miasta ?winouj?cie w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

NumÈro de rÈfÈrence: BZP.271.1.5.2021

II.1.2)
Code CPV principal
63712400 Services de parc de stationnement

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest jest wykonanie zadania pn.: Zorganizowanie i zarz?dzanie stref p?atnego parkowania (SPP) w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r., obejmuj?c 1 250 miejsc postojowych na terenie miasta ?winouj?cie zgodnie z uchwa? nr XXII/166/2019 Rady Miasta ?winouj?cie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stref p?atnego parkowania oraz ustalenia wysoko?ci stawek i sposobu pobierania op?at za parkowanie pojazdÛw samochodowych na drogach publicznych gminy miasto ?winouj?cie oraz uchwa? nr XXX/236/2020 Rady Miasta ?winouj?cie z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniaj?c ww. uchwa??.
   2.  Przedmiot i zakres zamÛwienia okre?la szczegÛ?owy zakres zada i czynno?ci zarz?dzaj?cego stref p?atnego parkowania (za??cznik nr 6 do SWZ).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 036-090310

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Szacunkowa warto??; Warto? bez VAT:

Au lieu de:

4 635 091.46 PLN

Lire:

4 560 930.00 PLN

NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Wykonawca musi spe?nia minimalne warunki, jak poni?ej: ó wykonawca, ktÛry w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona nale?ycie minimum jedno zadanie polegaj?ce na zorganizowaniu i zarz?dzaniu us?ug p?atnych niestrze?onych miejsc postojowych dla pojazdÛw samochodowych (min. 600 miejsc) przy u?yciu parkomatÛw, przez okres ci?g?y minimum 300 dni, ó wykonawca, ktÛry dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamÛwienia, tj. co najmniej jedn osob posiadaj?c co najmniej 2 letnie do?wiadczenie w zorganizowaniu i zarz?dzaniu us?ug p?atnych niestrze?onych miejsc postojowych dla pojazdÛw samochodowych (min. 600 miejsc) przy u?yciu parkomatÛw, przez okres ci?g?y minimum 300 dni. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardÛw:
   1.  Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych (o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powania), tj. takie dokumenty jak:
   1. 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzone nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
   1. 2. wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy;
   1. 3. wykaz osÛb skierowanych przez wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Lire:

Wykonawca musi spe?nia warunki ja, jak poni?ej: ó wykonawca, ktÛry w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona nale?ycie minimum jedno zadanie polegaj?ce na zorganizowaniu i zarz?dzaniu us?ug p?atnych niestrze?onych miejsc postojowych dla pojazdÛw samochodowych (min. 600 miejsc) przy u?yciu parkomatÛw, przez okres ci?g?y minimum 300 dni, ó wykonawca, ktÛry dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamÛwienia, tj. co najmniej jedn osob posiadaj?c co najmniej 2-letnie do?wiadczenie w zorganizowaniu i zarz?dzaniu us?ug p?atnych niestrze?onych miejsc postojowych dla pojazdÛw samochodowych przy u?yciu parkomatÛw.
   1.  Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia, w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych (o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powania), tj. takie dokumenty jak:
   1. 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzone nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
   1. 2. wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy;
   1. 3. wykaz osÛb, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
38730000 - Parcmètres 
51214000 - Services d'installation de parcmètres 
63712400 - Services de parc de stationnement