Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?winouj?cie:VÈhicules de lutte contre l'incendie

2023/S 200-626725  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Pologne-?winouj?cie: VÈhicules de lutte contre l'incendie 2023/S 200-626725 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasto ?winouj?cie NumÈro national d'identification: 8551571375 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 1/5 Ville: ?winouj?cie Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Bimkiewicz Courriel: bzp@um.swinoujscie.pl TÈlÈphone: +48 913212425 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑZakup i dostawa ?redniego uterenowionego samochodu ratowniczo- ga?niczego z nap?dem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Stra?y Po?arnej w ?winouj?ciu- Przytorzeî NumÈro de rÈfÈrence: BZP.271.1.43.2023
II.1.2) Code CPV principal 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa nowego uterenowionego samochodu ratowniczo-ga?niczego z nap?dem 4x4 dla Ochotniczej Stra?y Po?arnej w ?winouj?ciu-Przytorze, zgodnie z za??cznikiem nr
   6. 1 OPZ stanowi?cym minimalne wymagania techniczne dla ww. pojazdu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 349 925.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Miasto ?winouj?cie
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa nowego uterenowionego samochodu ratowniczo-ga?niczego z nap?dem 4x4 dla Ochotniczej Stra?y Po?arnej w ?winouj?ciu-Przytorze, zgodnie z za??cznikiem nr
   6. 1 OPZ stanowi?cym minimalne wymagania techniczne dla ww. pojazdu. W ramach podpisanej umowy Wykonawca zobowi?zuje si? do: - monta?u w samochodzie wyposa?enia wskazanego w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do niniejszej umowy, - przeprowadzenia szkolenia w zakresie obs?ugi samochodu i jego wyposa?enia dla osÛb wskazanych przez Zamawiajacego, - nie pÛ?niej ni? w dniu przekazania Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? Zamawiaj?cemu dokumenty i instrukcje samochodu,w szczegÛlno?ci dokumenty i instrukcje, o ktÛrych mowa w ß10 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji ponad 2 lata / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 152-485044
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : BZP.271.1.43.2023 IntitulÈ:
ÑZakup i dostawa ?redniego uterenowionego samochodu ratowniczo- ga?niczego z nap?dem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Stra?y Po?arnej w ?winouj?ciu- Przytorzeî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Specjalistyczne "Bocar" sp.zo.o.
NumÈro national d'identification: 5730008637 Adresse postale: ul. OkÛlna 15 Ville: KorwinÛw Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Code postal: 42-263 Wrzosowa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 349 925.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w ppkt 1; 3) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej; 4) odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ppkt 1-3 wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie zawiera: 1) imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku ñ numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, ktÛry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamÛwienia; 6) wskazanie numeru og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??cznikÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2023 ÑZakup i dostawa ?redniego uterenowionego samochodu ratowniczo- ga?niczego z nap?dem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Stra?y Po?arnej w ?winouj?ciu- Przytorzeî 17/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie