Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 15/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Witkowo: Services d'╚vacuation des eaux us╚es et d'╚limination des d╚chets, services d'hygi╚nisation et services relatifs l'environnement

2021/S 199-519350  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Witkowo: Services d'╚vacuation des eaux us╚es et d'╚limination des d╚chets, services d'hygi╚nisation et services relatifs l'environnement 2021/S 199-519350 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina i Miasto Witkowo Adresse postale: ul. Gnie?nie?ska 1 Ville: Witkowo Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-230 Pays: Pologne Point(s) de contact: Hanna Rakowska Courriel: przetargi@witkowo.pl T╚l╚phone: +48 614778194 Fax: +48 614778855 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bip.witkowo.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r, transport i zagospodarowanie odpad█w Num╚ro de r╚f╚rence: ITz.271.18.2021
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'╚vacuation des eaux us╚es et d'╚limination des d╚chets, services d'hygi╚nisation et services relatifs l'environnement
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zam█wienia: Cz?? 1: odbi█r, transport i zagospodarowanie: - niesegregowanych odpad█w komunalnych i odpad█w zbieranych selektywnie z nieruchomo?ci na terenie Gminy i Miasta Witkowo, na kt█rych: zamieszkuj mieszka?cy; znajduj si domki letniskowe lub inne nieruchomo?ci wykorzystywane na cele rekreacyjno˝wypoczynkowe (dzia?ki letniskowe w m. Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorz?cin i Wiekowo), - selektywnie zebranych odpad█w komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpad█w Komunalnych zlokalizowanego w m. Ma?achowo-Wierzbiczany, - selektywnie zebranych odpad█w komunalnych z teren█w przeznaczonych do u?ytku publicznego, -odpad█w wielkogabarytowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo oraz -zapewnienie odpowiedniej ilo?ci i jako?ci pojemnik█w oraz work█w do selektywnej zbi█rki odpad█w. Cz?? 2: odbi█r, transport i zagospodarowanie odpad█w komunalnych z terenu O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie o pow. 40,41.73 ha wraz z zabezpieczeniem niezb?dnej ilo?ci pojemnik█w na odpady.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant ═tre attribu╚s un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odbi█r, transport i zagospodarowanie odpad█w z teren█w zamieszka?ych, domk█w letniskowych, z PSZOK, zteren█w przeznaczonych do u?ytku publicznego.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90000000 Services d'╚vacuation des eaux us╚es et d'╚limination des d╚chets, services d'hygi╚nisation et services relatifs l'environnement 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 90511300 Services de collecte des d╚chets sauvages 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90513100 Services d'╚limination des ordures m╚nag╦res 90514000 Services de recyclage des ordures m╚nag╦res 34928480 Conteneurs et poubelles de d╚chets
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina i Miasto Witkowo
II.2.4) Description des prestations:
a) odbi█r, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpad█w komunalnych i odpad█w zbieranych selektywnie z nieruchomo?ci na terenie Gminy i Miasta Witkowo, na kt█rych: - zamieszkuj mieszka?cy, - znajduj si domki letniskowe lub inne nieruchomo?ci wykorzystywane na cele rekreacyjno ˝ wypoczynkowe (dzia?ki letniskowe w m. Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorz?cin i Wiekowo), b) odbi█r, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpad█w komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpad█w Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w m. Ma?achowo-Wierzbiczany, c) odbi█r, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpad█w komunalnych z teren█w przeznaczonych do u?ytku publicznego, d) odbi█r, transport i zagospodarowanie odpad█w wielkogabarytowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo, e) zapewnienie odpowiedniej ilo?ci i jako?ci pojemnik█w oraz work█w do selektywnej zbi█rki odpad█w.
   1. 1. W ramach zadania wykonawca b?dzie odbiera i transportowa?: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji komunalnej, b) odpady selektywnie zbierane od w?a?cicieli nieruchomo?ci, odbierane z PSZOK i z teren█w przeznaczonych do u?ytku publicznego bezpo?rednio lub za po?rednictwem innego zbieraj?cego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpad█w, zgodnie z hierarchi sposob█w post?powania z odpadami, o kt█rej mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, c) odpady ulegaj?ce biodegradacji (bioodpady) do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpad█w. Obowi?zkiem wykonawcy b?dzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpad█w komunalnych oraz odpad█w zbieranych selektywnie poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowi?zuj?cego prawa.
   1. 2. Wykonawca wyposa?y nieruchomo?ci po?o?one na terenie Gminy Witkowo, na kt█rych zamieszkuj mieszka?cy i znajduj si domki letniskowe lub inne nieruchomo?ci wykorzystywane na cele rekreacyjno ˝ wypoczynkowe, PSZOK w Ma?achowie-Wierzbiczany oraz tereny przeznaczone do u?ytku publicznego w pojemniki i worki do gromadzenia odpad█w zbieranych w spos█b selektywny, zgodnie z pkt
   2. 10. Za??cznika nr 1 do Projektowanych postanowie umowy.
   1. 3. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si w za??czniku nr 1 do Projektowanych postanowie umowy. Wykonawca wska?e w ofercie instalacje komunalne, do kt█rych zamierza przekazywa odpady ˝ zgodnie z art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Przekazanie odpad█w zostanie udokumentowane na podstawie kart przekazania odpad█w (zgodnie z ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), kt█re wykonawca dostarczy zamawiaj?cemu do 15 dnia ka?dego miesi?ca za miesi?c poprzedni, wraz z kopiami kwit█w wagowych, potwierdzaj?cych czas i wag odpad█w komunalnych przyj?tych do instalacji. Ci?g dalszy w Projektowanych postanowieniach umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Odbi█r, transport i zagospodarowanie odpad█w z O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90000000 Services d'╚vacuation des eaux us╚es et d'╚limination des d╚chets, services d'hygi╚nisation et services relatifs l'environnement 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 90511300 Services de collecte des d╚chets sauvages 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90514000 Services de recyclage des ordures m╚nag╦res 34928480 Conteneurs et poubelles de d╚chets
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
O?rodek Wypoczynkowy w Skorz?cinie
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. odbi█r, transport i zagospodarowanie odpad█w komunalnych z terenu O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie (teren niezamieszka?y) o pow. 40,41.73 ha wraz z zabezpieczeniem niezb?dnej ilo?ci pojemnik█w na odpady komunalne. Na terenie O?rodka znajduje si oko?o
   8. 000 sta?ych miejsc noclegowych. W weekendy, w czerwcu do O?rodka przybywa znaczna ilo? turyst█w z pobytem jednodniowym /w letnie upalne weekendy, niekiedy do O?rodka przybywa ok. 25 tys. turyst█w/. W O?rodku znajduje si 50 sta?ych punkt█w gastronomiczno-handlowych i ok. 20 sezonowych punkt█w handlowych.
   1. 2. Na ww. terenie, szczeg█lnie przy ci?gach pieszo jezdnych w centralnej cz??ci O?rodka, przy pla?y oraz miejscach najbardziej ucz?szczanych przez turyst█w /po uzgodnieniu z w?a?ciwym Organem ˝ Zarz?dc -O?rodka/ nale?y rozstawi pojemniki o pojemno?ci 240 l. w ilo?ci min. 160 szt. w tym ok 40 szt. w kolorze czerwonym lub ?█?tym. Pojemniki zaopatrzone w foliowe worki. W 10 punktach O?rodka pojemniki do selektywnej zbi█rki odpad█w ˝ po 4 szt. w ka?dym miejscu przeznaczone do papieru, tworzyw sztucznych, szk?a i odpad█w ulegaj?cych biodegradacji. Do przedmiotu zam█wienia nale?y tak?e opr█?nianie pojemnik█w, kt█re wykonawca rozstawi w r█?nych cz??ciach O?rodka, min. w 25 punktach wskazanych przez Zarz?dc O?rodka, w liczbie pojemnik█w niezb?dnych do sk?adowania odpad█w przy stosownej, codziennej cz?stotliwo?ci ich opr█?niania. Zalecane pojemniki o poj. 1100 l. w ilo?ci oko?o 2-5 szt. w ka?dym punkcie. Okre?lona liczba pojemnik█w niezb?dna jest w miesi?cach czerwcu, lipcu i sierpniu. W pozosta?ym okresie w zmniejszonej ilo?ci, lecz niezb?dnej, umo?liwiaj?cej sk?adowanie ?mieci w ka?dej cz??ci O?rodka. Pojemniki do selektywnej zbi█rki odpad█w powinny znajdowa si na terenie O?rodka przez ca?y rok. Wykonawca ma za zadanie opr█?nia r█wnie ok. 100 koszy ulicznych nale??cych do Zamawiaj?cego.
   1. 3. Opr█?nianie pojemnik█w winno odbywa si na bie??co, tak by nie zalega?y ?mieci i nie stanowi?y zagro?enia epidemiologicznego, natomiast w czerwcu, lipcu i sierpniu codziennie, a w razie potrzeby nawet kilka razy dziennie ze szczeg█lnym uwzgl?dnieniem sob█t i niedziel.
   1. 4. Zabrania si sortowania ?mieci na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie.
   1. 5. Do obowi?zku wykonawcy nale?y utrzymanie czysto?ci wok█ pojemnik█w rozstawionych na terenie O?rodka Wypoczynkowego oraz utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojemnik█w. Zamawiaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za zniszczone pojemniki b?d?ce w?asno?ci wykonawcy.
   1. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpad█w komunalnych zebranych z terenu O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie. Wykonawca wska?e w ofercie instalacje komunalne, do kt█rych zamierza przekazywa odpady ˝ zgodnie z art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Przekazanie odpad█w zostanie udokumentowane na podstawie kart przekazania odpad█w (zgodnie z ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), kt█re wykonawca dostarczy zamawiaj?cemu do 15 dnia ka?dego miesi?ca za miesi?c poprzedni, wraz z kopiami kwit█w wagowych, potwierdzaj?cych czas i wag odpad█w komunalnych przyj?tych do instalacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W celu spe?nienia warunku wykonawca musi posiada?: a) aktualny wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy i Miasta Witkowo. b) wpis do Rejestru BDO ˝ z wykazu musi wynika?, ?e wykonawca mo?e transportowa odpady okre?lone w opisie przedmiotu zam█wienia w zakresie cz??ci, na kt█r sk?ada ofert?. c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpad█w wydane przez w?a?ciwy organ w zakresie zgodnym z przedmiotem zam█wienia.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
a) Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych wykonuje: - Dla cz??ci 1 ˝ w okresie 12 miesi?cy odebra i wywi█z min.
   4. 000 ton odpad█w komunalnych od jednego zamawiaj?cego. - Dla cz??ci 2 ˝ w okresie 12 miesi?cy odebra i wywi█z min 600 ton odpad█w komunalnych od jednego zamawiaj?cego. b) Wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa pojazdami przystosowanymi do obs?ugi pojemnik█w wymienionych w opisie przedmiotu zam█wienia, kt█re musz by zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiada aktualne badania techniczne i ?wiadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: Dla cz??ci 1 i 2: - co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpad█w komunalnych, - co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpad█w komunalnych, - co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpad█w bez funkcji kompaktuj?cej. W przypadku sk?adania oferty na 2 cz??ci post?powania, Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? u?ycia tych samych pojazd█w w cz??ci 1 i 2 zam█wienia.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy zamieszczono w za??czniku do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 15/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 15/11/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
Urz?d Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnie?nie?ska 1, 62-230 Witkowo, za pomoc platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo. Brak obowi?zku jawnego otwarcia ofert. https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
W otwarciu ofert uczestniczy min. 3 cz?onk█w komisji przetargowej.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
wrzesie?/pa?dziernik 2022 r.
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Pozosta?e informacje zawarto w Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia. Zamawiaj?cy wzywa wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych:
   1.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca z?o?y: 1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego - sporz?dzon nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 1 pkt 4 Pzp., (nale?y z?o?y wszystkie pliki otrzymane z KRS ˝ wykonawca nie podpisuje tych plik█w w?asnym podpisem kwalifikowanym); 2) o?wiadczenie wykonawcy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.); 3) o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (o?wiadczeniu JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3, ust. 1 pkt 4 (dot. orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego), ust. 1 pkt 5 (dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji), art. 108 ust. 1 pkt
   6. 
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu wykonawca z?o?y: 1) dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej: a) aktualne za?wiadczenie o wpisie do w?a?ciwego rejestru dzia?alno?ci regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy i Miasta Witkowo. b) wska?e adres strony internetowej, na kt█rej znajduje si aktywny dla zamawiaj?cego wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpad█w wydane przez w?a?ciwy organ. 2) dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie zdolno?ci technicznej lub zawodowej: a) wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. b) wykaz os█b, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zam█wienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?: Art.515 ustawy Prawo zam█wie publicznych.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34928480 - Conteneurs et poubelles de dÚchets 
90000000 - Services d'Úvacuation des eaux usÚes et d'Úlimination des dÚchets, services d'hygiÚnisation et services relatifs Ó l'environnement 
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90511300 - Services de collecte des dÚchets sauvages 
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90513100 - Services d'Úlimination des ordures mÚnagŔres 
90514000 - Services de recyclage des ordures mÚnagŔres