Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wo?omin: Travaux de construction de routes

2021/S 228-599357  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Wo?omin: Travaux de construction de routes 2021/S 228-599357 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Wo?omi?ski Adresse postale: ul. Pradzy?skiego 3 Ville: Wo?omin Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-200 Pays: Pologne Courriel: bzp@powiat-wolominski.pl Téléphone: +48 227874303 Fax: +48 227765093 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.powiat-wolominski.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowo?ci Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Numéro de référence: SPW.272.66.2019
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowo?ci Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233120 Travaux de construction de routes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
powiat wo?omi?ski
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowo?ci Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/07/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 217-531758
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowo?ci Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
05/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Szpa?scy Jerzy, Jacek, Dawid Czysto? Sp.jawna Adresse postale: ul. S?awkowska 22 Ville: Wo?omin Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-200 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 14 591 948.77 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si w terminie okre?lonym w art. 182 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   7.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert lub termin sk?adania wniosków.
   8.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
   9.  W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
powiat wo?omi?ski
VII.1.4) Description des prestations:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowo?ci Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/07/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 14 591 948.77 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Szpa?scy Jerzy, Jacek, Dawid Czysto? Sp. jawna Adresse postale: ul. S?awkowska 22 Ville: Wo?omin Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-200 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Wykonanie robót dodatkowych na kwot?: 111.318,68 z oraz zmiana terminu realizacji zamówienia do dnia: 15.11.2021 r. (SOR nale?y wykona do dnia 20.12.2021 r.)
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Wykonanie nasadze z krzewów oraz wykonanie peronu przystankowego dla obs?ugi komunikacji autobusowej.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 15 056 604.07 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 15 147 107.06 PLN Pologne-Wo?omin: Travaux de construction de routesType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes