Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wo?omin:Travaux de dÈmolition de b'timents et travaux de terrassement

2022/S 148-422667  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
03/08/2022 S148 Pologne-Wo?omin: Travaux de dÈmolition de b'timents et travaux de terrassement 2022/S 148-422667 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Wo?omi?ski Adresse postale: ul. Pradzy?skiego 3 Ville: Wo?omin Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-200 Pays: Pologne Courriel: bzp@powiat-wolominski.pl TÈlÈphone: +48 227874303 Fax: +48 227765093 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.powiat-wolominski.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Po?wi?tne do granicy powiatu wo?omi?skiego w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. P NumÈro de rÈfÈrence: SPW.272.34.2022
II.1.2) Code CPV principal 45110000 Travaux de dÈmolition de b'timents et travaux de terrassement
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Po?wi?tne do granicy powiatu wo?omi?skiego w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. P
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
powiat wolomi?ski
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Po?wi?tne do granicy powiatu wo?omi?skiego w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Po?wi?tne do granicy powiatu wo?omi?skiego
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 29/07/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 203-492516
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Po?wi?tne do granicy powiatu wo?omi?skiego w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. P
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
14/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Szpa?scy Jerzy, Jacek, Dawid Czysto?? Sp. jawna Ville: Wo?omin Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 9 505 436.70 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si? w terminie okre?lonym w art. 182 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie? SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y? termin sk?adania ofert lub termin sk?adania wnioskÛw.
   8.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb? orzeczenia.
   9.  W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie maj? przepisy Kodeksu Cywilnego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45110000 Travaux de dÈmolition de b'timents et travaux de terrassement
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
powiat wo?omi?ski
VII.1.4) Description des prestations:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Po?wi?tne do granicy powiatu wo?omi?skiego w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Po?wi?tne do granicy powiatu wo?omi?skiego
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 29/07/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 9 505 436.70 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Szpa?scy Jerzy, Jacek, Dawid Czysto?? Sp. jawna Ville: Wo?omin Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana zaawansowanie robÛt budowlanych.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zmiana zaawansowanie robÛt budowlanych.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 10 036 426.57 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 10 036 426.57 PLN Pologne-Wo?omin: Travaux de dÈmolition de b'timents et travaux de terrassementType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 03/08/2022 PL National