Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wo?ów:Services sylvicoles

2024/S 12-031803  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Wo?ów: Services sylvicoles 2024/S 012-031803 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Wo?ów Adresse postale: ul. Le?na 37 Ville: Wo?ów Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 56-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Szymczyk Courriel: piotr.szymczyk@wroclaw.lasy.gov.pl Téléphone: +48 713809361 Fax: +48 713809361 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wolow.wroclaw.lasy.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: Gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Wo?ów w roku 2024 Numéro de référence: SA.270.60.2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1356) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkó?karskiej i nasiennictwa, ochrony przyrody, pozyskania choinek i utrzymania infrastruktury turystycznej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Wo?ów w roku 2024. Planowana data rozpocz?cia i zako?czenia realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 26 218 582.78 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 1 - L. Tarchalice, Moj?cice, Prawików, Stryjno, G??bowice, Wi?sko i Garwó?
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 77211300 Services de défrichement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL518 Wroc?awski Lieu principal d'exécution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Wo?ów. Le?nictwa: Tarchalice, Moj?cice, Prawików, Stryjno, G??bowice, Wi?sko i Garwó?.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkó?karskiej i nasiennictwa, ochrony przyrody, pozyskania choinek i utrzymania infrastruktury turystycznej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Wo?ów w roku 2024. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 - "PZP"), w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 80% niniejszego zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 30 % Warto?ci Przedmiotu Umowy. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W uzupe?nieniu informacji podanych w sekcji II.2.7) niniejszego og?oszenia zakres obowi?zywania umowy b?dzie trwa? od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r. Je?eli zawarcie umowy nast?pi wcze?niej, ni? przed dniem 01.01.2024 r., rozpocz?cie realizacji zamówienia nast?pi od dnia 01.01.2024 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 2 - L. Orzeszków, Wrzosy, D?bno, Rudno, Krzelów i Smogorzów.

Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 77211300 Services de défrichement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL518 Wroc?awski Lieu principal d'exécution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Wo?ów. Le?nictwa: Orzeszków, Wrzosy, D?bno, Rudno, Krzelów i Smogorzów.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkó?karskiej i nasiennictwa, ochrony przyrody, pozyskania choinek i utrzymania infrastruktury turystycznej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Wo?ów w roku 2024. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 - "PZP"), w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 80% niniejszego zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 30 % Warto?ci Przedmiotu Umowy. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W uzupe?nieniu informacji podanych w sekcji II.2.7) niniejszego og?oszenia zakres obowi?zywania umowy b?dzie trwa? od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r. Je?eli zawarcie umowy nast?pi wcze?niej, ni? przed dniem 01.01.2024 r., rozpocz?cie realizacji zamówienia nast?pi od dnia 01.01.2024 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 3 - Gospodarstwo nasienno-szkó?karskie i Punkt alarmowo-dyspozycyjny.
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77231000 Services de gestion des forêts 77230000 Services liés à la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL518 Wroc?awski Lieu principal d'exécution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Wo?ów. Gospodarstwo nasienno-szkó?karskie i Punkt alarmowo-dyspozycyjny.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej, obejmuj?ce prace z zakresu gospodarki szkó?karskiej i nasiennictwa oraz ochrony przeciwpo?arowej do wykonania na terenie Nadle?nictwa Wo?ów w roku 2024. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 - "PZP"), w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 80% niniejszego zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 30 % Warto?ci Przedmiotu Umowy. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W uzupe?nieniu informacji podanych w sekcji II.2.7) niniejszego og?oszenia zakres obowi?zywania umowy b?dzie trwa? od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r. Je?eli zawarcie umowy nast?pi wcze?niej, ni? przed dniem 01.01.2024 r., rozpocz?cie realizacji zamówienia nast?pi od dnia 01.01.2024 r.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 208-651661
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Pakiet 1 - L. Tarchalice, Moj?cice, Prawików, Stryjno, G??bowice, Wi?sko i Garwó?
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ARPOL Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ogrodowa 18 Ville: Wi?sko Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 56-160 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Andrzej Radziszewski Zak?ad Us?ug Le?nych ARPOL Adresse postale: ul. Ogrodowa 18 Ville: Wi?sko Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 56-160 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biostwo Wielobran?owe ARPOL Marcin Radziszewski Adresse postale: Smogorzówek 22 Ville: Wi?sko Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 56-160 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 7 738 217.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Pakiet 2 - L. Orzeszków, Wrzosy, D?bno, Rudno, Krzelów i Smogorzów.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Broniewicz Jacek Zak?ad Us?ug Le?nych i Tartacznych ACER Adresse postale: Straszowice 15 Ville: Wo?ów Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 56-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 6 265 037.50 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Pakiet 3 - Gospodarstwo nasienno-szkó?karskie i Punkt alarmowo-dyspozycyjny.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie b?dzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 139 ust. 1, 3-4 PZP. Zamawiaj?cy na etapie og?aszania post?powania o udzielenie zamówienia szczegó?owo okre?li warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce sytuacji finansowej oraz zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia, osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz potencja?u technicznego Wykonawcy oraz podmiotowe ?rodki dowodowe, jakie na potwierdzenie ich spe?nienia zobowi?zany b?dzie z?o?y? Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego w trybie art. 126 ust. 1 PZP.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izby Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 26/Wpólna Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Warszawa Pays: Pologne Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i
   5.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z pó?n. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Wo?ów w roku 2024 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement