01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/12/2018
Date de péremption : 24/12/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wo?Ûw: Services de concession de crÈdit

2018/S 239-546002 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
12/12/2018 S239  - - Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Wo?Ûw: Services de concession de crÈdit 2018/S 239-546002 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina Wo?Ûw Rynek 34 Wo?Ûw 56-100 Pologne Point(s) de contact: Karolina Pasek TÈlÈphone: +48 713191305 Courriel: sekretariat@wolow.pl Fax: +47 713191303 Code NUTS: PL518 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wolow.pl http://www.wolow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.wolow.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego z?otowego do wysoko?ci 10 700 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bud?etowego oraz sp?at wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za z tytu?u kredytÛ... NumÈro de rÈfÈrence: PZP.271.36.2018
II.1.2) Code CPV principal 66113000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego w kwocie 10 700 000,00 PLN (dziesi? milionÛw siedemset tysi?cy z?otych) dla Gminy Wo?Ûw przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na sp?at wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za z tytu?u po?yczek i kredytÛw
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL518
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego z?otowego do wysoko?ci 10 700 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bud?etowego oraz sp?at wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za z tytu?u kredytÛw i po?yczek. Ustalenia szczegÛ?owe dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia:
   1.  Wykonawca udzieli Zamawiaj?cemu w 2018 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie do 10 700 000,00 PLN (s?ownie:dziesi? milionÛw siedemset tysi?cy z?otych) na warunkach okre?lonych w umowie.
   2.  Zamawiaj?cy przeznaczy ?rodki z kredytu na sfinansowanie deficytu bud?etu Gminy Wo?Ûw oraz sp?at wcze?niej zaci?gni?tych kredytÛw i po?yczek.
   3.  Uruchomienie kredytu nast?pi w jednej transzy na rachunek podstawowy Gminy Wo?Ûw.
   4.  Oprocentowanie kredytu ustalone kwartalnie na podstawie zmiennej stawki WIBOR 3M ñ notowanej w ostatnim dniu roboczym miesi?ca poprzedzaj?cego okres, za jaki naliczane s odsetki powi?kszonej o mar? w wysoko?ci wynikaj?cej z oferty.
   6.  Karencja w sp?acie kapita?u do dnia 30.3.2019 r.
   7.  Kredyt zostanie sp?acony do dnia 31.12.20304 r.
   8.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? niewykorzystania pe?nej kwoty przyznanego kredytu oraz prawo wcze?niejszej jego sp?aty bez dodatkowych op?at i prowizji. 27.12.2019 r. - 500 000,00 PLN 27.12.2020 r. - 1 000 000,00 PLN 27.12.2021 r. - 1 000 000,00 PLN 27.12.2022 r. - 1 000 000,00 PLN 27.12.2023 r. - 1 000 000,00 PLN 27.12.2024 r. - 1 000 000,00 PLN 27.12.2025 r. - 1 000 000,00 PLN 27.12.2026 r. - 500 000,00 PLN 27.12.2027 r. - 1 000 000,00 PLN 27.12.2028 r. - 1 000 000,00 PLN 27.12.2029 r. - 500 000,00 PLN 27.12.2030 r. - 1 200 000,00 PLN
   9.  Sp?ata odsetek b?dzie nast?powa?a do 15-go dnia miesi?ca nast?puj?cego po up?ywie kwarta?u kalendarzowego. 10. Odsetki naliczane b?d tylko od faktycznie wykorzystanego zad?u?enia wg zmiennej stopy procentowej. 11. Je?eli data sp?aty kredytu lub odsetek przypada na dzie ustawowo wolny od pracy, uwa?a si?, ?e termin zosta zachowany, je?eli sp?ata nast?pi?a w pierwszym dniu roboczym po terminie okre?lonym w umowie. 12. Wykonawca nie b?dzie pobiera ?adnych prowizji od uruchomionego kredytu ani ?adnych dodatkowych op?at. 13. Mar?a bankowa jest wielko?ci sta? przez ca?y okres kredytowania. 14. W przypadku wcze?niejszej sp?aty kredytu, odsetki liczone b?d za okres jego faktycznego wykorzystania. 15. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiaj?cego cz??ci kredytu lub dokonania wcze?niejszej sp?aty cz??ci kredytu, Strony ustal nowy harmonogram sp?aty w formie aneksu do umowy. 16. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany harmonogramu sp?aty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiaj?cego, tj. gdy w okresie obowi?zywania umowy kredytowej zaistnieje zagro?enie przekroczenia relacji, o ktÛrej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), wÛwczas Zamawiaj?cy mo?e zwrÛci si do Wykonawcy z wnioskiem o zmian harmonogramu sp?at, ktÛry zostanie zaakceptowany przez obie strony umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2030 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Posiadaj uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj obowi?zek ich posiadania, w szczegÛlno?ci koncesji, zezwolenia lub licencji, Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada uprawnienia do wykonywania czynno?ci bankowych, zgodnie z ustaw z dnia 29.8.1997 roku - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z pÛ?n. zm.) a w przypadku okre?lonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzaj?cy rozpocz?cie dzia?alno?ci przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy, o ktÛrej mowa w art. 193 Ustawy Prawo bankowe.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W dniu 27.11.2018 r. Burmistrz Gminy Wo?Ûw Uchwa? Rady Miejskiej w Wo?owie nr II/23/2018 uzyska zwi?kszenie limitu zobowi?za mo?liwych do zaci?gni?cia. Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt staranno?ci nie mia mo?liwo?ci przeprowadzenia procedury w terminie wcze?niejszym. Zamawiaj?cy, nie ma mo?liwo?ci, przy zachowaniu terminÛw przewidzianych w ustawie, zrealizowa zamÛwienia w za?o?onym terminie.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 24/12/2018 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 24/12/2018 Heure locale: 09:00 Lieu:
Urz?d Miejski w Wo?owe, Rynek 34, 56-100 Wo?Ûw, POLSKA
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy o?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
   2.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w niniejszym post?powaniu, musi posiada konto na ePuap. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePuap ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
   3.  Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawc dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawc kwalifikowanej us?ugi zaufania, b?d?cego podmiotem ?wiadcz?cym us?ugi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spe?niaj?cy wymogi bezpiecze?stwa okre?lone w ustawie z dnia
   5. 9.2016 r. o us?ugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.). JEDZ nale?y wraz z innymi plikami stanowi?cymi ofert skompresowa do jednego pliku archiwum (ZIP).
   4.  Dokumenty elektroniczne, o?wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentÛw lub o?wiadcze sk?adane s przez Wykonawc za po?rednictwem formularza do komunikacji jako za??cznik.
   5.  Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePuap i udost?pnionego rÛwnie na miniPortalu. W Formularzu oferty Wykonawca zobowi?zany jest poda adres skrzynki ePuap, na ktÛrym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z niniejszym post?powaniem.
   6.  Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych, o ktÛrych mowa w SIWZ, i podpisana pod rygorem niewa?no?ci, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnym z ustaw o ktÛrej mowa w pkt.
   3.  SposÛb z?o?enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany zosta w Instrukcji u?ytkownika systemu miniPortal. Ofert nale?y z?o?y w oryginale. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci z?o?enia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   7.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentÛw elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentÛw i o?wiadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Instrukcji u?ytkownika systemu miniPortal oraz Regulaminie ePuap.
   8.  Okres zwi?zania ofert wynosi 960 dni i rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert, przy czym za pierwszy dzie ww. okresu uznaje si dzie w ktÛrym up?ywa termin sk?adania ofert. https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z Dzia em VI Ustawy Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
07/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit