Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 17/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wojkowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 199-519371  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Wojkowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2021/S 199-519371 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wojkowice NumÈro national d'identification: WPM.271.28.2021 Adresse postale: ul. Jana III Sobieskiego 290A Ville: Wojkowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 42-580 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Ko?tun Courriel: m.koltun@wojkowice.pl TÈlÈphone: +48 0327695066 Fax: +48 0327695073 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wojkowice.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy na terenie Miasta Wojkowice NumÈro de rÈfÈrence: WPM.271.36.2021
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia:
   1.  Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych (oprÛ?nianie pojemnikÛw z odpadÛw komunalnych i transport tych odpadÛw do miejsc ich zagospodarowania) oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu),
   2.  Odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki odpadÛw bezpo?rednio z terenÛw nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz punktÛw selektywnego zbierania odpadÛw.
   3.  Wyposa?enie nieruchomo?ci zamieszka?ych w pojemniki i worki na odpady komunalne
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Wojkowice
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje w szczegÛlno?ci: 1) Odbieranie wszystkich niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych (oprÛ?nianie pojemnikÛw z odpadÛw komunalnych i transport tych odpadÛw do miejsc ich zagospodarowania) oraz ich zagospodarowanie (w tym poddanie procesom odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania). 2) Selektywne odbieranie od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych wszystkich rodzajÛw odpadÛw komunalnych pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki (oprÛ?nianie pojemnikÛw z odpadÛw komunalnych, odbieranie workÛw z odpadami komunalnymi, odbiÛr odpadÛw w workach big bag sprzed posesji i transport tych odpadÛw do miejsc ich zagospodarowania) a tak?e ich zagospodarowanie, w szczegÛlno?ci nast?puj?cych rodzajÛw selektywnie odbieranych odpadÛw komunalnych: a) bioodpady, b) szk?o, w tym opakowania ze szk?a, c) papier, w tym opakowania z papieru i tektury, d) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateria?owe, e) meble i inne odpady wielkogabarytowe; f) odpady niebezpieczne, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe; g) przeterminowane leki i chemikalia, h) zu?yte baterie i akumulatory; i) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny; j) odpady budowlane i rozbiÛrkowe stanowi?ce odpad komunalny; k) zu?yte opony pochodz?ce z gospodarstwa domowego. 3) Wyposa?enie nieruchomo?ci zamieszka?ych w pojemniki i worki na odpady komunalne: a) zgodnie z obowi?zuj?cym regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku w Gminie Wojkowice, oraz b) zgodnie z obowi?zuj?c uchwa? w sprawie okre?lenia szczegÛ?owego sposobu i zakresu ?wiadczonych us?ug w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadÛw, w zamian za uiszczon przez w?a?cicieli nieruchomo?ci op?at za gospodarowanie odpadami komunalnymi. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera dokumentacja post?powania dost?pna na stronie internetowej: http://wojkowice.bip.net.pl/?c=207 http://wojkowice.bip.net.pl/?c=207
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium ?rodowiskowe / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium spo?eczne / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 28 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje procedur wskazan w art. 139 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw. Wykonawca musi wykaza?, ?e:
   1.  posiada wpis do Rejestru Dzia?alno?ci Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wojkowice, o ktÛrym mowa w art. 9b i nast?pne ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2010 ze zm.) na kody odpadÛw obj?te zamÛwieniem;
   2.  posiada wpis do rejestru podmiotÛw zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez G?Ûwnego Inspektora Ochrony ?rodowiska;
   3.  posiada zezwolenie na transport odpadÛw obj?tych zamÛwieniem lub odpowiedni wpis do rejestru ñ zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019r. poz.701). Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, aktualnych na dzie z?o?enia:
   1.  Za?wiadczenie o wpisie do Rejestru Dzia?alno?ci Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Wojkowice;
   2.  Dokument potwierdzaj?cy wpis do rejestru podmiotÛw zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez G?Ûwnego Inspektora Ochrony ?rodowiska;
   3.  Dokument potwierdzaj?cy posiadanie zezwolenia na transport odpadÛw obj?tych przedmiotem zamÛwienia;
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
   1.  Wykonawca musi wykaza?, ?e posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci, zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia, co najmniej na kwot minimum 500 000,00 z?.
   2.  Wykonawca musi wykaza?, ze posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 500 000,00 z?. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, aktualnych na dzie z?o?enia:
   1.  Dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci, zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia, co najmniej na kwot minimum 500 000,00 z?.
   2.  Informacj banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodkÛw finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy na kwot co najmniej 500 000,00 z w okresie nie wcze?niejszym ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zdolno? techniczna i zawodowa ñ wykonawca musi wykaza?, ?e:
   1.  w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie wykona lub wykonuje nale?ycie co najmniej jedn us?ug g?Ûwn polegaj?c na odbiorze i zagospodarowaniu (w tym przekazaniu do zagospodarowania) odpadÛw komunalnych wykonywan w sposÛb ci?g?y przez okres nast?puj?cych po sobie 12 miesi?cy, gdzie ??czna masa odebranych i zagospodarowanych odpadÛw musi wynosi co najmniej 1000 Mg;
   2.  dysponuje lub b?dzie dysponowa odpowiednim potencja?em technicznym w celu realizacji zamÛwienia tj. co najmniej: - dwoma pojazdami typu ?mieciarka przystosowanymi do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych, - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadÛw komunalnych, - jednym pojazdem do odbierania odpadÛw bez funkcji kompaktuj?cej, - jednym pojazdem pozwalaj?cym na realizacj us?ugi na posesjach zlokalizowanych przy drogach bocznych o niskim standardzie i szeroko?ci do 3m;
   3.  posiada baz magazynowo ñ transportow ñ zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegÛ?owych wymaga w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci;
   4.  dysponuje co najmniej 5 osobami posiadaj?cymi uprawnienia do kierowania pojazdami wskazanymi w punkcie
   2.  Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, aktualnych na dzie z?o?enia:
   1.  Wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane, raz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Uwaga: Dowodami, o ktÛrych mowa s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie wykonawcy.
   2.  Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamÛwienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami.
   3.  Wykaz osÛb, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego wraz z informacj na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy - dost?pnej na stronie internetowej: http://wojkowice.bip.net.pl/?c=207 Zamawiaj?cy ??da wniesienia odr?bnego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5%ca?kowitej ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenia zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy do 23% warto?ci zamÛwienia podstawowego. ZamÛwienie polega b?dzie na powtÛrzeniu us?ug podobnych co zamÛwienie podstawowe i b?dzie zgodne z przedmiotem zamÛwienia podstawowego. Udzielenie zamÛwienia poprzedzone b?dzie przeprowadzeniem post?powania w trybie z wolnej r?ki, po przeprowadzeniu negocjacji. Negocjacji podlega b?dzie stawka jednostkowa za odbieranie i zagospodarowanie 1 Mg odpadÛw komunalnych z terenu miasta Wojkowice. http://wojkowice.bip.net.pl/?c=207
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 17/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 14/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 17/11/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Urz?d Miasta Wojkowice, lokalizacja tymczasowa: ul. Jana III Sobieskiego 211b, 42-580 Wojkowice Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce Deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
I kwarta 2024 r.
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La commande en ligne sera utilisÈe La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc w przypadkach, o ktÛrych mowa w art. 108 ust.1 ustawy (obligatoryjne przes?anki wykluczenia). Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc w przypadkach, o ktÛrych mowa w art. 109 ust.1 ustawy (fakultatywne przes?anki wykluczenia). SzczegÛ?owe informacje na temat podstaw wykluczenia oraz wykaz wymaganych dokumentÛw znajduje si w dokumentacji post?powania dost?pnej na stronie: https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207 Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie 60 000,00 z (s?ownie: sze??dziesi?t tysi?cy z?otych). Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert. SzczegÛ?owe informacje na temat wadium znajduj si w dokumentacji post?powania dost?pnej na stronie: https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), klauzula RODO znajduje si w dokumentacji post?powania dost?pnej na stronie https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207 https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207 https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207 https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 1)Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci lub zaniechania przeprowadzenia post?powania. 2) Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w terminach okre?lonych w Dziale IX Oddziale 2 ustawy Pzp. SzczegÛ?owo kwestie odnosz?ce si do odwo?ania przedstawione s w Dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères