01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/09/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wojnicz: Services liés aux déchets et aux ordures

2018/S 185-418586 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/09/2018 S185  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Wojnicz: Services liés aux déchets et aux ordures 2018/S 185-418586 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina Wojnicz ul. Rynek 1 Wojnicz 32-830 Pologne Point(s) de contact: Dawid Studencki Téléphone: +48 146319857 Courriel: biuro@proficonsulting.com.pl Fax: +48 146790100 Code NUTS: PL217 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wojnicz.pl http://www.wojnicz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wojnicz" Numéro de référence: ZP 8/2018
II.1.2) Code CPV principal 90500000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:

   3. 2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wojnicz - w podziale na 2 cz??ci. 1) Cz?? nr 1 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy Wojnicz" 2) Cz?? nr 2 - "Wykonywanie us?ugi odbioru odpadów sta?ych z obiektów komunalnych, cmentarza komunalnego oraz ze sprz?tania targowisk, ulic i placów"
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 302 708.79 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz?? nr 1 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy Wojnicz"
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513100 90533000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL217 Lieu principal d'exécution:
Gmina Wojnicz
II.2.4) Description des prestations:
 1)Cz?? nr 1 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy Wojnicz" Wykonawca zobowi?zany jest ?wiadczy kompleksow obs?ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojnicz. Obs?uga obejmuje tak?e dostaw pojemników na odpady zmieszane oraz stosownie do prowadzonej zbiórki worków na odpady zebrane selektywnie do wszystkich odbiorców zadeklarowanych i wskazanych przez Zamawiaj?cego oraz obs?ug i odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wykonawca b?dzie wykonywa przez ca?y okres obowi?zywania umowy odbiór: odpadów zmieszanych z pojemników co dwa tygodnie, odbiór odpadów zebranych selektywnie w workach jeden raz na miesi?c, odbiór odpadów "zielonych" w workach odbywa si b?dzie co dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych odbywa si b?dzie w okresie zamówienia dwa razy w roku, w miesi?cach kwiecie - maj i wrzesie - pa?dziernik na zasadzie mobilnej zbiórki ww. odpadów sprzed posesji. - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia -cz?? 1
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz?? nr 2 - "Wykonywanie us?ugi odbioru odpadów sta?ych z obiektów komunalnych, cmentarza komunalnego oraz ze sprz?tania targowisk, ulic i placów".
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513200
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL217 Lieu principal d'exécution:
Gmina Wojnicz
II.2.4) Description des prestations:
 2)Cz?? nr 2 - "Wykonywanie us?ugi odbioru odpadów sta?ych z obiektów komunalnych, cmentarza komunalnego oraz ze sprz?tania targowisk, ulic i placów" Us?ugi okre?lone powy?ej nie obejmuje wywozu gruzu, z?omu, metali, odpadów przemys?owych, obiektów wielkogabarytowych oraz nieczysto?ci niebezpiecznych dla ?ycia i zdrowia pracowników Wykonawcy. W zakresie us?ug ?wiadczonych na rzecz Zamawiaj?cego Wykonawca zapewni ustawienie w wyznaczonych miejscach kontenerów i/lub pojemników/worków umo?liwiaj?cych sk?adanie i usuwanie odpadów. Odbiór odpadów z cmentarza komunalnego i odpadów ze sprz?tania targowisk, placów i ulic Wykonawca dokona w ci?gu 24 godzin od telefonicznego zg?oszenia Zamawiaj?cego. Natomiast odbiór odpadów z obiektów komunalnych oraz odpadów segregowanych odbywa si b?dzie zgodnie z ustalonym w porozumieniu z Zamawiaj?cym harmonogramem odbioru odpadów. Odbiór odpadów z obiektów komunalnych b?dzie mia miejsce raz na dwa tygodnie, natomiast odpadów segregowanych raz w miesi?cu. - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia -cze? 2
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Niewykorzystanie przez Zamawiaj?cego przedmiotu umowy w zakresie do 50 % ilo?ci okre?lonych w poszczególnych pozycjach nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialno?ci Zamawiaj?cego z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania Umowy - dotycz cz??ci
   2. 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Cz?? nr 1 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy Wojnicz"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Cz?? nr 2 - "Wykonywanie us?ugi odbioru odpadów sta?ych z obiektów komunalnych, cmentarza komunalnego oraz ze sprz?tania targowisk, ulic i placów".
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire AVR S.A.
ul. J. Dietla 93/4 Kraków 31-031 Pologne Code NUTS: PL213
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire FBSERWIS KARPATIA Sp. z o.o.
ul. Odleg?a 8 Tarnów 33-100 Pologne Code NUTS: PL217
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 78 409.72 PLN Valeur totale du marché/du lot: 64 673.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie w zakresie cz??ci nr 1 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) PZP, albowiem oferta z najni?sz cen przewy?sza kwot?, któr Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiaj?cy kwoty tej nie mo?e zwi?kszy?.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90513200 - Services d'élimination de déchets solides urbains 
90533000 - Services de gestion de décharges