Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wróblew:Modules solaires photovoltaïques

2023/S 97-302397  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Wróblew: Modules solaires photovoltaïques 2023/S 097-302397 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wróblew Numéro national d'identification: 8272162703 Adresse postale: Wróblew 15 Ville: Wróblew Code NUTS: PL714 Sieradzki Code postal: 98-285 Pays: Pologne Courriel: zam_publiczne@wroblew.pl Téléphone: +43 8286612 Fax: +43 8213415 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wroblew.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Budowa instalacji odnawialnych ?róde? energii na terenie Gminy Wróblew - etap 2" w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Instalacje PV II post?powanie Numéro de référence: RIT.271.06.2023.RR
II.1.2) Code CPV principal 09331200 Modules solaires photovoltaïques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezb?dnych decyzji, opinii i pozwole? (o ile b?d? wymagane) oraz wykonanie prac budowlano-monta?owych i instalacyjnych zwi?zanych wykonaniem 173 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy poni?ej 10 kWp.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 252 689.14 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09332000 Installation solaire 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment 45310000 Travaux d'équipement électrique 45311100 Travaux de câblage électrique 45311200 Travaux d'installations électriques 45315300 Installations d'alimentation électrique 45315600 Installations basse tension 71320000 Services de conception technique 45315100 Installations électrotechniques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Gmina Wróblew
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezb?dnych decyzji, opinii i pozwole? (o ile b?d? wymagane) oraz wykonanie prac budowlano-monta?owych i instalacyjnych zwi?zanych wykonaniem 173 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy poni?ej 10 kWp. ? 173 szt. - instalacji PV o mocach od 3,4 kWp do 9,86 kWp ka?da. Przedsi?wzi?cie b?dzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu "Budowa instalacji odnawialnych ?róde? energii na terenie Gminy Wróblew - etap 2".
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres wyd?u?onej r?kojmi i gwarancji jako?ci / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa 04 - IV. Gospodarka niskoemisyjna, Dzia?anie 01 - IV.1 Odnawialne ?ród?a energii.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 033-096358
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Energia Taniej Sp. z o.o.
Ville: Grudzi?dz Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 86-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 706 033.80 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 252 689.14 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia. 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 "Budowa instalacji odnawialnych ?róde? energii na terenie Gminy Wróblew - etap 2" w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Instalacje PV II post?powanie 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
09332000 - Installation solaire 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45315100 - Installations électrotechniques 
45315300 - Installations d'alimentation électrique 
45315600 - Installations basse tension 
71320000 - Services de conception technique