Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 28/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:AntibactÈriens usage systÈmique

2023/S 219-688658  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/11/2023
S219
Pologne-Wroc?aw: AntibactÈriens usage systÈmique

2023/S 219-688658

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 200-627089)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Adresse postale: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 54-049
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Courriel: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
TÈlÈphone: +48 713064419
Fax: +48 713064867
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawy produktÛw leczniczych, surowcÛw farmaceutycznych i wyrobÛw medycznych

NumÈro de rÈfÈrence: EZ/376/104/23

II.1.2)
Code CPV principal
33651100 AntibactÈriens usage systÈmique

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.
   1.  Przedmiotem zamÛwienia s? dostawy produktÛw leczniczych, surowcÛw farmaceutycznych i wyrobÛw medycznych wed?ug poni?szych cz??ci: od Zadania 1 do Zadania 61. SzczegÛ?owy opis ww. cz??ci zosta? wykazany i opisany w ÑFormularzu cenowymî (za??cznik nr 2 do SWZ) oraz we ÑWzorze umowyî (za??cznik nr 3 do SWZ) stanowi?cych integraln? cz??? Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamÛwienia publicznego zawiera wzÛr umowy, stanowi?cy integraln? cz??? niniejszej SWZ. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowi?zuje si? do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z za??cznikiem nr 16 do SWZ).Szacunkowa warto?? przedmiotu zamÛwienia bez prawa opcji wynosi 7 688 449,58 PLN. W sekcji II.1.5. og?oszenia podano szacunkow? ca?kowit? warto?? z uwzgl?dnieniem prawa opcji.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 200-627089

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 17/11/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 28/11/2023

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 15/03/2024

Lire:

Date: 26/03/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 17/11/2023

Heure locale: 09:15

Lire:

Date: 28/11/2023

Heure locale: 09:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawy produktÛw leczniczych, surowcÛw farmaceutycznych i wyrobÛw medycznych 28/11/2023 14/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33141624 - Kits d'administration 
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33612000 - Médicaments contre les troubles gastro-intestinaux fonctionnels 
33613000 - Laxatifs 
33614000 - Antidiarrhéiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux intestinaux 
33615000 - Médicaments du diabète 
33615100 - Insuline 
33616000 - Vitamines 
33621100 - Antithrombotiques 
33621200 - Antihémorragiques 
33622000 - Médicaments du système cardio-vasculaire 
33622100 - Médicaments utilisés en cardiologie 
33622300 - Diurétiques 
33622600 - Bêta-bloquants 
33622800 - Médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine 
33631200 - Émollients et protecteurs 
33631400 - Antibiotiques et médicaments chimiothérapeutiques à usage dermatologique 
33631600 - Antiseptiques et désinfectants 
33642100 - Hormones hypophysaires, hypothalamiques et analogues 
33642200 - Corticostéroïdes à usage systémique 
33651100 - Antibactériens à usage systémique 
33651200 - Antimycosiques à usage systémique 
33661000 - Médicaments du système nerveux 
33661100 - Anesthésiques 
33661200 - Analgésiques 
33661300 - Antiépileptiques 
33661400 - Antiparkinsoniens 
33661500 - Psycholeptiques 
33661600 - Psychoanaleptiques 
33662100 - Médicaments ophtalmologiques 
33670000 - Médicaments du système respiratoire 
33674000 - Médicaments de la toux et du rhume 
33675000 - Antihistaminiques à usage systémique 
33690000 - Médicaments divers 
33692000 - Solutions médicamenteuses 
33692800 - Solutions de dialyse 
33696000 - Réactifs et produits de contraste 
33697100 - Préparations pour lavements