Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 06/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Appareils de détection et d'analyse

2023/S 97-302651  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-Wroc?aw: Appareils de détection et d'analyse

2023/S 097-302651

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 084-256369)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu
Numéro national d'identification: 896-000-53-54
Adresse postale: C.K. Norwida 25
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 50-375
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Patrycja Mi?ków
Courriel: patrycja.miskow@upwr.edu.pl
Téléphone: +48 713201031
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.upwr.edu.pl
Adresse du profil d'acheteur: www.upwr.edu.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa przyrz?dów pomiarowych, m?ynka planetarno-kulowego i respirometru glebowego dla O?rodka Bada? Technologii Produkcji Ro?linnej - Swojczyce z podzia?em na 3 cz??ci

Numéro de référence: I0CZZ000.271.49.2023

II.1.2)
Code CPV principal
38430000 Appareils de détection et d'analyse

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrz?dów pomiarowych, m?ynka planetarno-kulowego i respirometru glebowego dla O?rodka Bada? Technologii Produkcji Ro?linnej - Swojczyce z podzia?em na 3 cz??ci. Przedmiot zamówienia realizowany jest w 3 cz??ciach, obejmuj?cych nast?puj?cy sprz?t: Cz???
   1.  Miernik r?czny do pomiaru zawarto?ci chlorofilu, przeno?ny miernik powierzchni li?ci, przeno?ny przyrz?d do pomiaru i rejestracji wilgotno?ci gleby w warunkach polowych, przeno?ny wilgotno?ciomierz z sond? do pomiarów wilgotno?ci gleby oraz próbniki ??obkowe i ?widry glebowe (zestaw) Cz???
   2.  M?ynek planetarno-kulowy do mielenia próbek sta?ych Cz???
   3.  Respirometr glebowy Przedmiot zamówienia obejmuje równie? transport i uruchomienie dostarczonych urz?dze? Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne znajduj? si? w za??cznikach nr
   6. 1 /6.2/6.3 do SWZ - Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - odpowiednio dla cz??ci 1-3 Szczegó?owy zakres obowi?zków wykonania przedmiotu

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 084-256369

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 01/06/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 06/06/2023

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 24/08/2023

Lire:

Date: 28/08/2023

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 01/06/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 06/06/2023

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Dostawa przyrz?dów pomiarowych, m?ynka planetarno-kulowego i respirometru glebowego dla O?rodka Bada? Technologii Produkcji Ro?linnej - Swojczyce z podzia?em na 3 cz??ci 06/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
38430000 - Appareils de détection et d'analyse