Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Appareils et instruments m╚dicaux divers

2022/S 227-652153  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2022 S227 Pologne-Wroc?aw: Appareils et instruments m╚dicaux divers 2022/S 227-652153 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej Adresse postale: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-049 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej Courriel: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl T╚l╚phone: +48 713064419 Fax: +48 713064867 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Pozosta?y jednorazowy sprz?t i materia?y medyczne Num╚ro de r╚f╚rence: EZ/163/416/22
II.1.2) Code CPV principal 33190000 Appareils et instruments m╚dicaux divers
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zam█wienia stanowi dostawa pozosta?ego jednorazowego sprz?tu i materia?█w medycznych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, w tym wszystkie zadania (cz??ci) oraz opis wymaga? stawianych przez zamawiaj?cego w zakresie realizacji poszczeg█lnych zakres█w ?wiadcze?, okre?laj?: - formularz cenowy ˝ za??cznik nr 1 do SWZ, - projekt umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ. Wszystkie wymagania okre?lone w dokumentach wskazanych powy?ej stanowi? wymagania minimalne, a ich spe?nienie jest obligatoryjne. Niespe?nienie ww. wymaga? minimalnych b?dzie skutkowa? odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zam█wienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 133 095.25 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141623 Kits de secours
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Dreny do artroskopu, sterylne, jednorazowe do pompy artroskopowej STRYKER, typ FOSTEDAY model 200, pakowany w papier-foli?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 Syst╦me de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Lifepak Quick Combo firmy Medtronic, sterylna op=2szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33171000 Instruments d'anesth╚sie et de r╚animation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Uk?ad anestetyczny dla doros?ych, d?ugo?? rury min.1,5m max.1,8m, przekr█j 22Fwewn?trzna pow?oka g?adka, a zewn?trzna karbowana, z samouszczelniaj?c? si? pu?apk? wodn?, z ??cznikiem k?towym, z portem Luer zako?czonym kapturkiem zabezpieczaj?cym, sterylny, pakowany pojedynczo.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Zg??bnik do tamowania krwotok█w z jamy nosowej ma?e i du?e**. Zg??bnik zbudowany jest z rurki o przekroju owalnym, sko?nie ?ci?tej na jednym ko?cu, na zewn?trz kt█rej jest zainstalowany uciskowy p?cherz lateksowy, zabezpieczona jest w tasiemk? s?u??c? do umocowania.Zg??bnik do tamponowania krwotok█w z jamy nosa. AL. 90 mm, AP. 90 mm. CL. 80 mm. CP. 80 mm. *
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33194120 Fournitures pour perfusion
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Kranik tr█jdro?ny z poliw?glanu odporny na ci?nienie powy?ej 4,0 bar█w z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji, sterylne, pakowana pojedynczo Kranik tr█jdro?ny z przed?u?aczem o d?ugo?ci 10 cm, sterylne, pakowana pojedynczo
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141623 Kits de secours
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Obw█d pacjenta jednorazowego u?ytku 15 mm ID, obw█d dla dzieci z lini? poziomu ci?nienia proksymalnego 3/16 in. (4,8mm) ID oraz drenem steruj?cym zaworem Wydechowym1/8 in. (3,2mm) ID, mikrobiologicznie czysty,do respiratora NewPort Obw█d pacjenta jednorazowego u?ytku 22 mm ID, obw█d dla doros?ych z lini? poziomu ci?nienia proksymalnego 3/16 in. (4,8mm) ID oraz drenem steruj?cym zaworem Wydechowym1/8 in. (3,2mm) ID,mikrobiologicznie czystydo respiartora NewPort
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157110 Masque pour oxyg╚noth╚rapie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Maska anestetyczna, przezroczysta kopu?a, mi?kki ko?nierz przylegajacy do twarzy pacenta, zastawka reguluj?ca wype?nienie ko?nierza, sterylna, pakowana pojedynczo / nr 2, 3, 4, 5*
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33171000 Instruments d'anesth╚sie et de r╚animation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Rura karbowana do inhalatora. Rura karbowana z tworzywa sztucznego do inhalator█w, o ?rednicy 22mm, biologicznie czysta. D?. min. 80cm, pojedynczo pakowane
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157110 Masque pour oxyg╚noth╚rapie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Maska do tlenu dla doros?ych. Maska tlenowa do poda?y tlenu o wysokim st??eniu wykonana z przezroczystego tworzywa z elastycznym paskiem mocuj?cym z zatopionymi ko?c█wkami, z mikrootworami bocznymi (to minimum po 6 otwor█w o ?rednicy 2-3 mm umieszczonych symetrycznie po obu stronach) u?atwiaj?cymi wydech, z drenem o d?ugo?ci min. 180cm, z uniwersalnymi z??czami biologicznie czysta,pakowana pojedynczo. Maska do tlenu dla dzieci. Maska tlenowa do poda?y tlenu o ?rednim st??eniu wykonana z przezroczystego tworzywa z paskiem mocuj?cym z zatopionymi ko?c█wkami, z mikrootworami bocznymi (to minimum po 6 otwor█w o ?rednicy 2-3 mm umieszczonych symetrycznie po obu stronach) u?atwiaj?cymi wydech, z drenem o d?ugo?ci min. 180cm z uniwersalnymi z??czami biologicznie czysta,pakowana pojedynczo. Maska do tlenu dla noworodk█w. Maska tlenowa do poda?y tlenu o niskim st??eniu wykonana z przezroczystego tworzywa z paskiem mocuj?cym z zatopionymi ko?c█wkami, z mikrootworami bocznymi u?atwiaj?cymi wydech, z drenem z uniwersalnymi z??czami biologicznie czysta,pakowana pojedynczo. Maska tlenowa z nebulizatorem dla doros?ych. Maska tlenowa do poda?y tlenuowykonana z przezroczystego tworzywa z gumk? mocuj?c?, z blaszk? dopasowuj?c? cz??? nosow?, z otworami bocznymi u?atwiaj?cymi wydech, z drenem nie za?amuj?cym si? o d?ugo?ci min. 180cm z uniwersalnymi z??czami,sterylna, pakowana pojedynczo. Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci. Maska tlenowa do poda?y tlenu o ?rednim st??eniu wykonana z mi?kkiego, przezroczystego tworzywa z elastycznym paskiem mocuj?cym z zatopionymi ko?cami, z otworami bocznymi u?atwiaj?cymi wydech, z drenem o d?ugo?ci min. 180cm z uniwersalnymi z??czami, z nebulizatorem dla dzieci, sterylna, pakowana pojedynczo.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141600 Collecteur et poches, drainage et kits
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Butla typu REDON z elastycznego tworzywa sztucznego do aktywnego drena?u p?yn█w ustrojowych, na zewn?trz z widoczn? podzia?k? do odczytu, z mo?liwo?ci? jednorazowego wytworzenia podci?nienia pozwalaj?cego na wype?nienie ca?ej obj?to?ci butli odsysan? tre?ci?, konektor umo?liwiaj?cy pod??czenie dren█w CH-10-18, pakowane pojedy?czo.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157200 Kits d'oxyg╦ne
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
W?sy do podawania tlenu. Cewnik do podawania tlenu przez nos , wykonany z tworzywa medycznego, z mi?kkimi ko?c█wkami o g?adkich zako?czeniach, ja?owy dwudro?ny zestaw kaniul w cz??ci nosowej , dren o d?ugo?ci minimalnej 2 m z uniwersalnym ??cznikiem, sterylny, pojedynczo pakowany W?sy do podawania tlenu noworodkowe. Cewnik do podawania tlenu przez nos , wykonany z tworzywa medycznego, z mi?kkimi ko?c█wkami o g?adkich zako?czeniach, ja?owy dwudro?ny zestaw kaniul w cz??ci nosowej, dren o d?ugo?ci minimalnej 2 m z uniwersalnym ??cznikiem, sterylny, pojedynczo pakowany
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141411 Bistouris et lames
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Ostrze jednoraz. u?ytku Nr 10 - 24* Ostrze jednoraz.u?ytku, przystosowane do standardowego trzonka, ka?de ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141640 Drain
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Ko?c█wka do odsysania Yankauer bez kontroli ssania. Ko?c█wka do odsysania ?redniej wielko?ci, zakrzywiona, bez kontroli odsysania, sterylna, pakowana pojedynczo.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141411 Bistouris et lames
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
??cznik do dren█w prosty 4-7mm. ??cznik wykonany z tworzywa sztucznego, schodkowy, kt█ry stanowi po??czenie okre?lonych wy?ej grubo?ci dren█w, sterylny, pakowany pojedynczo. ??cznik dwustronny sto?kowy z otworem do regulacji ssania. ??cznik wykonany z tworzywa sztucznego, zako?czony dwoma ko?c█wkami sto?kowymi, schodkowymi, otw█r do przerywanego ssania zaopatrzony w korek, sterylny, pakowany pojedynczo Obrotowy ??cznik k?towy z otworem fiberoskopowym. Obrotowy ??cznik k?towy jednorazowy do rurek intubacyjnych z portem do bronchoskopii 9,5mm, wykonany z tworzywa sztucznego,sterylny, pakowany pojedynczo. ??cznik do dren█w prosty 4-7mm
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33171000 Instruments d'anesth╚sie et de r╚animation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Prowadnica 2,0mm/225mm ma?a,do rurek intubac. Prowadnica intubacyjna, jednorazowa ,sztywna, pokryta PCV, do ukszta?towania z drutem . g?adkie wygi?te zako?czenie typu J ?rednica 2,0 mm , d?ugo?? 225 mm, sterylna, pakowana pojedynczo Prowadnica 3,0mm/358 mm ?rednia,do rurek intub. Prowadnica intubacyjna, jednorazowa ,sztywna, pokryta PCV, do ukszta?towania z drutem . g?adkie wygi?te zako?czenie typu J ?rednica 3 mm , d?ugo?? 358 mm, sterylna, pakowana pojedynczo Prowadnica 4,0mm/335mm ?rednia,do rurek intub. Prowadnica intubacyjna, jednorazowa ,sztywna, pokryta PCV, do ukszta?towania z drutem . g?adkie wygi?te zako?czenie typu J ?rednica 4 mm , d?ugo?? 335 mm, sterylna, pakowana pojedynczo Prowadnica 5,0/365mm du?a, do rurek intuba. Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukszta?towania z drutem , zakonczenie typu J sterylna , jednorazowego u?ytku. ?rednica 5 mm d?ugo?? 365 mm, sterylna, pakowana pojedynczo,bez lateksu Prowadnica do trudnej intubacji. Prowadnica do trudnych intubacji, wielorazowa, elastyczna, z wygi?tym ko?cem typu Bougie, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem, niezawieraj?cym PCV, ze znacznikami g??boko?ci . ?rednica 15 Ch d?ugo?? 60 cm, sterylna, pakowana pojedynczo Prowadnica do trudnej intubacji. Prowadnica do trudnych intubacji, wielorazowa, elastyczna, z wygi?tym ko?cem typu Bougie, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem, niezawieraj?cym PCV, ze znacznikami g??boko?ci . ?rednica 10 Ch =3,3 mm o d?ugo?? 60 cm, 80cm, sterylna, pakowana pojedynczo. Prowadnica z mo?liwo?ci? sterylizacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157200 Kits d'oxyg╦ne
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Przed?u?acz do podawania tlenu. Dren tlenowy z elastycznego materia?u, zapobiegaj?c zaci?ni?ciu, o d?ugo?ci min. 180cm, z ko?c█wkami pasuj?cymi do ka?dego ?r█d?a tlenu, biologicznie czysty, pakowany pojedynczo. Przed?u?acz do podawania tlenu. Dren tlenowy z elastycznego materia?u, zapobiegaj?c zaci?ni?ciu, o d?ugo?ci min. 400cm, z ko?c█wkami pasuj?cymi do ka?dego ?r█d?a tlenu, biologicznie czysty, pakowany pojedynczo.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33194100 Appareils et instruments pour perfusion
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Przyrz?d do przetocze? p?yn█w infuzyjnych kompatybilny z pomp? obj?to?ciow? PLUM A+. Sterylny, pakowany pojedynczo. Przyrz?d do przetocze? p?yn█w infuzyjnych Infusomat Space (BBraun)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33181520 Consommables pour dialyse r╚nale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Przew█d do cystoskopu i resektoskopu podw█jny. Przew█d do cystoskopu z ko?c█wk? kompatybiln? do cystoskopu, podw█jny, sterylny, podw█jnie pakowany Przew█d do cystoskopu i resektoskopu pojedynczy. Przew█d do cystoskopu z ko?c█wk? kompatybiln? do cystoskopu, pojedynczy, sterylny, podw█jnie pakowany
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33194120 Fournitures pour perfusion
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Rampa 3-dro?na z przed?u?aczem 150cm. Rampa 3- dro?na wykonana z poliw?glanu odporna na p?kanie, nie wchodz?ca w reakcje z lekami silnie dzia?aj?cymi oraz lipidami; wyposa?ona w zawory odcinaj?ce kulkowe typu Flowswich ka?da linia oznaczona kolorowym znac Rampa 5-dro?na z przed?u?aczem 150cm. Rampa 5- dro?na wykonana z poliw?glanu odporna na p?kanie, nie wchodz?ca w reakcje z lekami silnie dzia?aj?cymi oraz lipidami; dwustronna wyposa?ona w zawory odcinaj?ce kulkowe typu Flowswich ka?da linia oznaczona kol
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000 Suppl╚ance orthop╚dique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Szyna 400x20mm wykonana z blaszki aluminiowej oklejona g?bk? s?u??ca do unieruchomienia staw█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141610 Poches
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Worek do moczu 2l z odp?ywem sterylny z portem do pobierania pr█bek moczu, z zastawk? antyrefluksyjn?, przesuwanym zaciskiem na drenie , skalowany, z odp?ywem spustowym, sterylny, pojedynczo pakowany. Dok?adno?? pomiarowa ˝ skala co 1 ml, od 1-50ml.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141610 Poches
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Worek do moczu 2l z odp?ywem sterylny z zastawk? antyrefluksyjn?, skalowany, z odp?ywem spustowym, indywidualnie pakowany, sterylny, pakowany pojedynczo.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33171000 Instruments d'anesth╚sie et de r╚animation 33141610 Poches
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
System do kontrolowanej zbi█rki lu?nego stolca. Wyposa?ony w : silikonowy r?kaw o d?ugo?ci od 165-175 cm, z wbudowan? w struktur? silikonu na ca?ej d?ugo?ci substancj? neutralizuj?c? nieprzyjemne zapachy,balonik retencyjny,port do nape?niania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, kt█ry wype?nia si?, gdy balonik osi?gnie optymaln? wielko??,port do irygacji umo?liwiaj?cy doodbytnicze podanie leku, z klamr? zamykaj?c? ?wiat?o drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania,port do pobierania pr█bek stolca,pasek do zawieszenia na ramie ?█?ka, biologicznie czysty , pakowany pojedynczo. Kompatybilne z zestawem worki do zbi█rki stolca o poj. 1000 ml, skalowane, z filtrem w?glowym, zastawk? zabezpieczaj?c? przed wylaniem zawarto?ci, biologicznie czyste.Kieszonka dla umieszczenia palca wiod?cego. Bezpiecze?stwo stosowania 28 dni. W zestawie 3 szt Worki do zbi█rki stolca o poj.1000ml, skalowane,z filtrem w?glowym, zastawk? zabezpieczaj?c? przed wylaniem zawarto?ci, biologicznie czyste. Pakowane po 10 szt
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141321 Aiguilles d'anesth╚sie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
"Adsorber pe?nej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w kt█rych poziomy cytokin, DAMPS i / lub PAMPS i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny s? podwy?szone, oraz do usuwania Ticagreloru i Rivaroxabanu u pacjent█w w stanach nag?ych wymagaj?cych interwencji chirurgicznej; sk?adaj?cy si? z wysoce biokompatybilnych, porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni, zanurzonych w roztworze fizjologicznym NaCl. Ca?kowita powierzchnia adsorpcji jednego wk?adu > 40 000 m2. Adsorber pe?nej krwi powinien bezpiecznie i ?atwo zintegrowa? si? z obwodami kr??enia pozaustrojowego, takimi jak terapia nerkozast?pcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO), CPB oraz jako urz?dzenie samodzielne. Stosowany z antykoagulacj? cytrynianowa lub heparynow?. Wymagana szybko?ci przep?ywu krwi to 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 24 godzin przez maksymalnie 7 kolejnych dni. Produkt posiada certyfikat ISO10993 i znak CE oraz zalecenia Towarzystw Naukowych odno?nie stosowania. Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje krzepni?cia i nie usuwa immunoglobulin ani czynnik█w krzepni?cia. W sk?ad zestawu wchodz?: adsorber, konektory pod??czeniowe do kr??enia pozaustrojowego, konektory z workiem do przep?ukiwania adsorbera. Przydatno?? do u?ycia: 3 lata, sterylizowany w promieniowaniu gamma."
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Koszyczki jednorazowe do usuwania cia? obcych, ?r. 1,5 mm Szczoteczki do czyszczenia kana?u roboczego, ?r. 2,8x3,2, 120cm Kleszcze chwytaj?ce, jednorazowe, do kana?u roboczego, ?r. 2,8x3,2 Kleszcze biopsyjne, jednorazowe, do kana?u roboczego, ?r. 2,8x3,2 Tuba ochronna do endoskop█w gi?tkich mocowana w uchwycie Zaw█r ss?cy jednorazowy z gi?tkim wideoendoskopem inubacyjnym 1130 BNX Szczoteczki do czyszczenia kana?u roboczego, ?r. 1,5 mm Gumowa zatyczka do przy??cza luer-lock, czarna
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141623 Kits de secours
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Obw█d pacjenta jednorazowego u?ytku z drenem do czujnika proksymalnego do respiratora Hamilton C plus worek oddechowy , dla doros?ych. Jednorazowy, biologicznie czysty Obw█d pacjenta jednorazowego u?ytku z drenem do czujnika proksymalnego do respiratora Hamilton C plus worek oddechowy , dla dzieci. Jednorazowy , biologicznie czysty
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141220 Canules
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Worek do godzinowej zbi█rki moczu dla noworodk█w, pojemno?c worka 150-200 ml, z zaworem do pobierania pr█bek moczu oraz zaworem antyrefluksowym. Zintegrowany wieszak do mocowania na ?█?ko. Sterylny, pakowany pojedy?czo,skalowany
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 19520000 Produits en plastique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
R?kaw foliowy sterylny na przewody do koagulacji i na operacyjn? kamer? wideo 2,5mx15cm, sterylny, pakowany pojedynczo. Os?ona foliowa, sterylna na rami? C do apart█w rentgenowskich 250x118 cm, pakowana pojedynczo Folia sterylna na rami? C typu beret ?rednica 80-85cm na RTG, z gumk?, pakowana pojedynczo
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Marker medyczny do znakowania sk█ry przed operacj?: sterylny,nietoksyczny,szybkoschn?cy,nieplami?cy,odporny na ?rodki dezynfekcyjne,z za??czon? dwustronn? skal? pomiarow?-15cm
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141320 Aiguilles usage m╚dical
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw jednorazowego u?ytku ( jednodniowy) , uk?ad sterylnych przewod█w (rurek silikonowych) do monta?u w urz?dzeniu uDDS-A przeznaczony do przygotowywania i tranferu roztworu radiofarmaceutyku do strzykawek. Zestaw kompatybilny z urz?dzeniem u-DDSA. **
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33172000 Appareils d'anesth╚sie et de r╚animation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Filtr do rurek tracheostomijnych. Wykonany z tworzywa w kszta?cie walca z wymiennikiem ciep?a i wilgoci, z portem do podawania tlenu, oraz z portem do odsysania zabezpieczonym koreczkiem, sterylny, pakowany pojedynczo.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33194120 Fournitures pour perfusion
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Przed?u?acz do pomp infuzyjnych 150cm./ BIA?Y Przed?u?acz z zako?czeniem luer-lock. Zamawiaj?cy dopuszcza r█?nic? d?ugo?ci ( - ) do 20cm. Sterylny, pakowany pojedynczo. Przed?u?acz do pomp infuzyjnych 150cm do lek█w ?wiat?oczu?ych. Przed?u?acz z zako?czeniem luer-lock. Zamawiaj?cy dopuszcza r█?nic? d?ugo?ci ( - ) do 20cm. Sterylny, pakowany pojedynczo. Przed?u?acz do pomp infuzyjnych 90cm. Przed?u?acz z zako?czeniem luer-lock. Zamawiaj?cy dopuszcza r█?nic? d?ugo?ci ( - ) do 20cm. Sterylny, pakowany pojedynczo. Przed?u?acz do pomp infuzyjnych od 50-65 cm, ko?cuwka luer-lock m?sko-m?ski, sterylny, pakowany pojedy?czo, bez ftalan█w, niepirogenny, nietoksyczny.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141623 Kits de secours
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Linia pr█bkuj?ca do CO2 z Luer- Lock, ko?c█wka m?sko-m?ska Luer-Lock do pacjent█w zaintubowanych, biologicznie czyste, pakowana pojedy?czo
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33181200 Filtres pour dialyse
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Filtr typu Diasafe Plus
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? zabezpieczenia w okresie obowi?zywania umowy niemo?liwych do przewidzenia wcze?niej potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cych ze zwi?kszonego zu?ycia asortymentu ni? przewidywana, dotycz?cych dostaw przedmiotu zam█wienia. Realizuj?c prawo opcji Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej ilo?ci nieprzekraczaj?cej 60% zam█wienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunk█w udzielonego zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji po ca?kowitym zrealizowaniu ilo?ci przewidzianych dla ka?dego z zada?, a Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? ten asortyment. Do zam█wie? obj?tych prawem opcji stosuje si? postanowienia odnosz?ce si? do zam█wienia podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zam█wienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie skutkuje sporz?dzaniem aneksu do zawartej umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 35
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141620 Trousses m╚dicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
DOLNO?L?SKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROC?AW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do lewatywy. Zestaw sk?adaj?cy si? z worka wykonanego ze wzmocnionej prze?roczystej folii, z uchwytem do zawieszania, o pojemno?ci min. 1500ml, oznakowany podzia?k?, zako?czony drenem z kank? oraz klamr? zaciskow?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dla ka?dego z zada? (cz??ci) odr?bnie, dopuszcza mo?liwo?? skorzystaPozosta?y jednorazowy sprz?t i materia?y medyczne 24/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
19520000 - Produits en plastique 
33100000 - ╔quipements mÚdicaux 
33123000 - MatÚriel pour exploration cardio-vasculaire 
33140000 - Consommables mÚdicaux 
33141200 - CathÚters 
33141220 - Canules 
33141320 - Aiguilles Ó usage mÚdical 
33141321 - Aiguilles d'anesthÚsie 
33141411 - Bistouris et lames 
33141600 - Collecteur et poches, drainage et kits 
33141610 - Poches 
33141620 - Trousses mÚdicales 
33141623 - Kits de secours 
33141624 - Kits d'administration 
33141640 - Drain 
33141641 - Sondes 
33141642 - Accessoires de drain 
33141730 - Minerves 
33157110 - Masque pour oxygÚnothÚrapie 
33157200 - Kits d'oxygŔne 
33168000 - Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie 
33171000 - Instruments d'anesthÚsie et de rÚanimation 
33171210 - Masque laryngÚ d'anesthÚsie-rÚanimation 
33172000 - Appareils d'anesthÚsie et de rÚanimation 
33181200 - Filtres pour dialyse 
33181520 - Consommables pour dialyse rÚnale 
33182200 - SystŔme de stimulation cardiaque 
33183000 - SupplÚance orthopÚdique 
33190000 - Appareils et instruments mÚdicaux divers 
33194100 - Appareils et instruments pour perfusion 
33194120 - Fournitures pour perfusion 
33198000 - Articles en papier Ó usage hospitalier 
33711770 - Anneau dentaire, tÚtine, sucette 
38423000 - MatÚriel de mesure de la pression