Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Appareils de projection

2020/S 69-163952  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Wroc?aw: Appareils de projection 2020/S 069-163952 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutos?awskiego Adresse postale: pl. Wolno?ci 1 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 50-071 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Kowalska Courriel: przetargi@nfm.wroclaw.pl Téléphone: +48 717159884 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.nfm.wroclaw.pl/ http://bip.nfm.wroclaw.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: instytucja kultury
I.5) Activité principale Autre activité: kultura
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu do realizacji video, urz?dze do projekcji i obs?ugi multimediów oraz systemu sterowania o?wietleniem scenicznym dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutos?awskiego we Wroc?awiu Numéro de référence: FZP.261.PN46.2019
II.1.2) Code CPV principal 38652100
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa sprz?tu do realizacji video, urz?dze do projekcji i obs?ugi multimediów oraz systemu sterowania o?wietleniem scenicznym dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutos?awskiego we Wroc?awiu".
   2.  Przedmiot zosta podzielony na 2 cz??ci: cz?? nr 1 dostawa sprz?tu do realizacji video podczas wydarze artystycznych oraz urz?dze do projekcji i obs?ugi multimediów, cz?? nr 2 dostawa systemu sterowania o?wietleniem scenicznym.
   3.  Termin dostawy Cz?? 1 i 2: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy;
   4.  Okres gwarancji Cz?? 1 i 2: zgodnie z ofert Wykonawcy, nie krócej ni 24 miesi?ce od dnia podpisania ko?cowego protoko?u odbioru potwierdzaj?cego bezusterkow dostaw?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 935 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu do realizacji video podczas wydarze artystycznych oraz urz?dze do projekcji i obs?ugi multimediów
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38652100 30231300 32351100 44320000 38651500
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exécution:
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutos?awskiego, pl. Wolno?ci 1, 50-071 Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Projektory prezentacyjne z ekranem o parametrach minimalnych: 2 szt. projektorów biznesowych o jasno?ci minimum 5000 ANSI lm., 2 szt. ekranów prezentacyjnych 2x2 m, 1 laptop do obs?ugi prezentacji 1 kpl.
   2.  Rozwi?zanie zabezpieczaj?ce projektor kinowy przed awari z powodu braku zasilania 1 kpl.
   3.  Rozszerzenie funkcjonalno?ci miksera wizyjnego Tricaster: 1 szt. monitor referencyjny minimum 24", 1 szt. uchwyt do monitora, 1 szt. obudowa z 4x4TB dysków twardych w RAID 10, 1 szt. rozszerzenie wieczystej licencji posiadanego Tricaster 410 do Advanced Edition 1 kpl.
   4.  Komplet urz?dze pozwalaj?cych na wielostronn konwersj?, przekaz, synchronizacj i skalowanie sygna?ów umo?liwiaj?cych dopasowanie si do potrzeb ró?norodnych wydarze?: 2 szt. transmiterów optycznych, 2 szt. Odbiorników optycznych, 4 szt. konwerterów sygna?u SDI, HDMI, 1 szt. mikser wideo, 1szt. prze??cznik sieciowy 1 kpl.
   5.  Przewody sygna?owe 1 kpl.
   6.  System realizacji video: kamera filmowa, 1 zestaw rig z kompendium, 1 szt. follow focus, 1 kpl. sze?ciu obiektywów filmowych sta?oogniskowych, 1 szt. zestawu dwunastu filtrów filmowych szklanych w case, 1 kpl. kamera reporta?owa, 2 kpl. kamera PTZ - zrobotyzowana kamera studyjna, 1 szt. zestaw rejestracji audio, 3 zestawy o?wietleniowe LED, 1 kpl. podgl?d re?yserski, 1 zestaw stabilizatora ze stela?em odci??aj?cym - 1 kpl.
   7.  Monitor podgl?du nut 1 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.08.01.00-00-1097/16 Projekt "Rozwój dzia?alno?ci artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprz?tu i wyposa?enia" wspó?finansowany ze ?rodków UE w ramach POIi 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Dzia?anie:
   8. 1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca przyst?puj?cy do niniejszego post?powania jest obowi?zany wnie? wadium na czas zwi?zania ofert?.
   2.  Oferta musi by zabezpieczona wadium o warto?ci
:
Cz?? 1: 30 000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych)
   3.  Wadium mo?e by wniesione w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa systemu sterowania o?wietleniem scenicznym
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31527260 31520000 31524000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exécution:
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutos?awskiego, pl. Wolno?ci 1, 50-071 Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Modu?y zasilaj?ce ETC PhaseAdept Dimmer Modules ELED6R lub równowa?ne 40 szt.
   2.  Oprawy o?wietleniowe LED 1 kpl.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.08.01.00-00-1097/16 Projekt "Rozwój dzia?alno?ci artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprz?tu i wyposa?enia" wspó?finansowany ze ?rodków UE w ramach POIi 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Dzia?anie:
   8. 1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca przyst?puj?cy do niniejszego post?powania jest obowi?zany wnie? wadium na czas zwi?zania ofert?.
   2.  Oferta musi by zabezpieczona wadium o warto?ci
:
Cz?? 2: 4 000,00 PLN (s?ownie: cztery tysi?ce z?otych)
   3.  Wadium mo?e by wniesione w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 249-617743
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa sprz?tu do realizacji video podczas wydarze artystycznych oraz urz?dze do projekcji i obs?ugi multimediów
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 4Visions Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Sp. K.
Adresse postale: ?rodkowa 32A Ville: Opacz Kolonia Code NUTS: PL912 Code postal: 05-816 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 068 824.90 PLN Valeur totale du marché/du lot: 935 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawa systemu sterowania o?wietleniem scenicznym
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
   2.  Podstawy wykluczenia:
   2. 1. Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc w przypadku wyst?pienia przes?anek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
   2. 2. Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (przes?anki fakultatywne): Z post?powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?: w stosunku, do którego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 243) lub którego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, który po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad?o?ciowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 498).
   3.  Wykaz o?wiadcze sk?adanych przez Wykonawc w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu:
   1.  jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
   4.  wykaz o?wiadcze lub dokumentów, sk?adanych przez wykonawc w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - braku podstaw wykluczenia: a) lista podmiotów nale??cych do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, b) aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zg?oszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej. Odpis (za?wiadczenie), o którym mowa w niniejszym punkcie, musi zawiera aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. c) Informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp,wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, d) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp), e) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp).
   5.  Wykaz o?wiadcze lub dokumentów sk?adanych przez wykonawc w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: wykaz zrealizowanych dostaw.
   6.  Inne: pe?nomocnictwo, je?eli upowa?nienie do z?o?enia oferty nie wynika bezpo?rednio z aktualnego odpisu z w?a?ciwego rejestru albo aktualnego za?wiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane drog elektroniczn albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; w terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane drog elektroniczn?, albo w terminie 10 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Je?eli warto? zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwo?anie przys?uguje wy??cznie wobec czynno?ci: 1) wyboru trybu negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?; 2) okre?lenia warunków udzia?u w post?powaniu; 3) wykluczenia odwo?uj?cego z post?powania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwo?uj?cego; 5) opisu przedmiotu zamówienia; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - je?eli warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Pzp 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej - je?eli warto? zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si?: a) w przypadku zamówie?, których warto? jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; b) w przypadku zamówie?, których warto? jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen - og?oszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki; 1 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: nie zamie?ci w Biuletynie Zamówie Publicznych og?oszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamie?ci w Biuletynie Zamówie Publicznych og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30231300 - Écrans de visualisation 
31520000 - Lampes et appareils d'éclairage 
31524000 - Plafonniers ou appliques murales 
31527260 - Systèmes d'éclairage 
32351100 - Matériel de montage vidéo 
38651500 - Caméras cinématographiques 
38652100 - Appareils de projection 
44320000 - Câbles et produits connexes