Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Appareils de spectroscopie

2022/S 18-043201  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Wroc?aw: Appareils de spectroscopie 2022/S 018-043201 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Niskich Temperatur i Bada? Strukturalnych im. W?odzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk Adresse postale: ul. OkÛlna 2 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-422 Pays: Pologne Point(s) de contact: ?aneta Bar-Hory? Courriel: dzial_zakupow@intibs.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://intibs.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: naukowo-badawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa aparatury naukowo ñ badawczej dla INTiBS PAN we Wroc?awiu, tj. dostawa detektora do pomiarÛw termoluminescencji na zakres bliskiej podczerwieni (kamera OE-CCD) NumÈro de rÈfÈrence: DZ.262.1.18.2021/?BH
II.1.2) Code CPV principal 33114000 Appareils de spectroscopie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa aparatury naukowo ñ badawczej dla INTiBS PAN we Wroc?awiu, tj. dostawa detektora do pomiarÛw termoluminescencji na zakres bliskiej podczerwieni (kamera OE-CCD). Do obowi?zkÛw wykonawcy nale?? rÛwnie? us?ugi opisane w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia znajduj?cym si? w Za??czniku nr 6 do SWZ.
   2.  Dostarczony sprz?t ma by? fabrycznie nowy, pochodz?cy z oficjalnych kana?Ûw dystrybucyjnych producenta, wolny od wad fizycznych i prawnych, w 100% sprawny.
   3.  Sprz?t ma posiada? wszelkie wymagane prawem dla tego typu urz?dze? akredytacje i certyfikaty (np. CE).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 276 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33114000 Appareils de spectroscopie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Instytut Niskich Temperatur i Bada? Strukturalnych im. W?odzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. OkÛlna 2 50-422 Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa aparatury naukowo ñ badawczej dla INTiBS PAN we Wroc?awiu, tj. dostawa detektora do pomiarÛw termoluminescencji na zakres bliskiej podczerwieni (kamera OE-CCD). Do obowi?zkÛw wykonawcy nale?? rÛwnie? us?ugi opisane w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia znajduj?cym si? w Za??czniku nr 6 do SWZ.
   2.  Dostarczony sprz?t ma by? fabrycznie nowy, pochodz?cy z oficjalnych kana?Ûw dystrybucyjnych producenta, wolny od wad fizycznych i prawnych, w 100% sprawny.
   3.  Sprz?t ma posiada? wszelkie wymagane prawem dla tego typu urz?dze? akredytacje i certyfikaty (np. CE).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zamawiaj?cy otrzyma? dofinansowanie na zakup aparatury w projekcie SCAPOL .Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania i po podpisaniu umowy niezw?ocznie przyst?piono do przygotowania i og?oszenia post?powania. Po otwarciu ofert okaza?o si?, ?e konieczne jest uniewa?nienie post?powania poniewa? nie zosta?a z?o?ona ?adna oferta. Chc?c zachowa? konkurencyjno?? Zamawiaj?cy zdecydowa? si? ponownie og?osi? postepowanie w trybie otwartym. Jednocze?nie kolejne wyznaczenie 35 dniowego terminu sk?adania ofert (przy za?o?eniu, ?e dostawa nast?pi w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy) spowoduje opÛ?nienie realizacji projektu, ryzyko niezrealizowania zadeklarowanego we wniosku celu badawczego w terminie. Zastosowanie terminu sk?adania ofert okre?lonego w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp mog?oby prowadzi? do powstania niekorzystnych dla Zamawiaj?cego skutkÛw finansowych. Wobec powy?szego Zamawiaj?cy skrÛci? termin sk?adania ofert na podstawie art 138 ust 2 pkt 2).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 241-634726
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DZ.262.1.18.2021/?BH IntitulÈ:
Dostawa aparatury naukowo ñ badawczej dla INTiBS PAN we Wroc?awiu, tj. dostawa detektora do pomiarÛw termoluminescencji na zakres bliskiej podczerwieni (kamera OE-CCD)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Integrators Dariusz Demarczyk NumÈro national d'identification: 6272506260 Adresse postale: u. Bukowa 46 lok. 6 Ville: ?wi?toch?owice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-600 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 269 631.66 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 276 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Wroc?aw: Appareils de spectroscopieType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33114000 - Appareils de spectroscopie