01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/08/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Consommables mÈdicaux

2018/S 157-359824 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/08/2018 S157  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Wroc?aw: Consommables mÈdicaux 2018/S 157-359824 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu ul. Weigla 5 Wroc?aw 50-981 Pologne Point(s) de contact: Piotr Str?k - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw TÈlÈphone: +48 261660550 Courriel: astanislawska@4wsk.pl Fax: +48 261660550 Code NUTS: PL514 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.4wsk.pl www.4wsk.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa materia?Ûw medycznych dla Klinicznego Oddzia?u Chirurgii Naczyniowej oraz Klinicznego Oddzia?u Kardiochirurgii wraz z najmem komputerÛw i aparatÛw. NumÈro de rÈfÈrence: 27/WZM/2018
II.1.2) Code CPV principal 33140000 - PA01
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa materia?Ûw medycznych dla Klinicznego Oddzia?u Chirurgii Naczyniowej oraz Klinicznego Oddzia?u Kardiochirurgii wraz z najmem komputerÛw i aparatÛw wg pakietÛw 1 -
   9. Przedmiot zamÛwienia zosta szczegÛ?owo opisany w Za??czniku nr 2 do SIWZ. Kody CPV: 33140000-3;33184200-5, PA01-7 Wynajem
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 531 783.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 1 Cewniki, prowadniki, stenty CPV 33140000-3 Materia?y medyczne
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji;
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi Zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiaj?cego, jest wi???ca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji.W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 - PA01
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 2 Stengrafty, stenty, CPV 33140000-3 Materia?y medyczne PA01-7 Wynajem
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji;
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi Zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiaj?cego, jest wi???ca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji.W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 - PA01
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 3 Stengrafty,?aty,cewniki CPV 33140000-3 Materia?y medyczne PA01-7 Wynajem
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji;
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi Zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiaj?cego, jest wi???ca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji.W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 4 Stentgrafty, stenty CPV 33140000-3 Materia?y medyczne
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji;
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi Zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiaj?cego, jest wi???ca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji.W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 5 Protezy naczyniowe KARDIOCHIRURGIA CPV 33184200-5
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji;
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi Zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiaj?cego, jest wi???ca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji.W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 6 Stentgrafty, stenty CPV 33140000-3 Materia?y medyczne
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji;
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi Zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiaj?cego, jest wi???ca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji.W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 7 Wk?ady do wstrzykiwacza Angiomatu Illumena b?d?cy w?asno?ci 4WSK CPV 33140000-3 Materia?y medyczne
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji;
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi Zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiaj?cego, jest wi???ca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji.W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 - PA01
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 8 P?yny do p?ukania i przechowywania narz?dÛw Najem aparatÛw. CPV 33140000-3 Materia?y medyczne PA01-7 Wynajem
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji;
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni?50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi Zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiaj?cego, jest wi???ca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji.W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SP ZOZ ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 9 Wk?ady do wstrzykiwacza CPV 33140000-3 Materia?y medyczne
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji;
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi Zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiaj?cego, jest wi???ca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji.W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 069-152662
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
ul. Postepu 21b Warszawa 02-676 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 444 160.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 443 760.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Arteriae SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci SpÛ?ka Komandytowa ul. Jaracza 19 ?Ûd 90-261 Pologne Code NUTS: PL711
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 956 794.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 957 286.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Pakiet 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Jotec Polska Sp. z o.o.
ul. Pory 78 Warszawa 02-757 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 791 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 791 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Pakiet 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Maquet Polska Sp. z o.o.
ul. Osma?ska 14 Warszawa 02 - 823 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 84 630.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 84 630.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Pakiet 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Hammermed Medical Polska SpÛ?ka z ograniczn odpowiedzialno?ci SpÛ?ka komandytowa ul. Kopci?skiego 69/71 ?Ûd 90-032 Pologne Code NUTS: PL711
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 155 700.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 148 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Pakiet 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Asclepios S.A.
ul. Hubska 44 Wroc?aw 50-502 Pologne Code NUTS: PL514
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 28 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8
Lot n : 8 IntitulÈ:
Pakiet 8
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Infusion Pawe Szczud?o ul. Sulejkowska 56/58 Warszawa 04-157 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 86 760.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 66 760.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9
Lot n : 9 IntitulÈ:
Pakiet 9
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Polcore Artur Kwietniewski ul. Peryferyjna 15 Kielce 25-562 Pologne Code NUTS: PL721
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 11 200.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 11 447.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Biuro Odwo?a ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33184200 - Prothèses vasculaires