Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 25/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Consommables mÈdicaux

2021/S 199-519036  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Wroc?aw: Consommables mÈdicaux

2021/S 199-519036

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 178-463047)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny we Wroc?awiu
Adresse postale: ul. H. Kamie?skiego 73 a
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 51-124
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Roma Komora; Monika Wojciechowska
Courriel: zp@wssk.wroc.pl
TÈlÈphone: +48 713270491
Fax: +48 713270425
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wssk.wroc.pl
Adresse du profil díacheteur: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa materia?Ûw stosowanych w dializach domowych

NumÈro de rÈfÈrence: Szp/FZ-44/2021

II.1.2)
Code CPV principal
33140000 Consommables mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa materia?Ûw do dializ domowych do magazynu Apteki szpitalnej lub na adres pacjenta wskazany przez Zamawiaj?cego, zwanych dalej Ñwyrobamiî.
   2.  Rodzaj oraz ilo?ci przedmiotu zamÛwienia okre?laj formularze asortymentowo ñ cenowe nr
   1. 1 ñ
   1. 3 stanowi?ce za??czniki do formularza ofertowego.
   3.  Cena oferty obejmuje koszt dostawy materia?Ûw okre?lonych w ust.1 do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiaj?cego lub na adres pacjenta wskazany przez Zamawiaj?cego.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 178-463047

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 25/10/2021

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 25/10/2021

Heure locale: 09:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux