Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2023/S 194-606042  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Wroc?aw: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 2023/S 194-606042 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu Numéro national d'identification: 896-000-53-54 Adresse postale: C.K. Norwida 25 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-375 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Budzy?ska Courriel: katarzyna.budzynska@upwr.edu.pl Téléphone: +48 713205428 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.upwr.edu.pl Adresse du profil d'acheteur: www.upwr.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia wy?sza
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup aparatury badawczej dla CIT - Centrum Biologii Stosowanej, O?rodka Badawczego Technologii Produkcji Ro?linnej oraz Centrum Produktu Regionalnego w 3 cz??ciach. Numéro de référence: I0CZ000.271.70.2023
II.1.2) Code CPV principal 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup aparatury badawczej dla CIT - Centrum Biologii Stosowanej, O?rodka Badawczego Technologii Produkcji Ro?linnej oraz Centrum Produktu Regionalnego w 3 cz??ciach: CZ??? 1 Chromatograf gazowy sprz??ony ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol z jonizacj? elektronow? oraz chemiczn? i autosamplerem (1szt.), CZ??? 2 Spektrofotometr na mikroobj?to?ci i kuwet? (1 szt.). Spektrofotometr UV-Vis (1 szt.). CZ??? 3 Urz?dzenie do szybkiej destylacji (1szt.).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 85 499.00 PLN / Offre la plus élevée: 85 499.00 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Urz?dzenie do szybkiej destylacji
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exécution:
Centrum Produktu Regionalnego, ul. Paw?owicka 87/89, 51-250 Wroc?aw.
II.2.4) Description des prestations:
Urz?dzenie do szybkiej destylacji (1szt.). 1) Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? w: dokumencie pn.: "Parametry techniczne przedmiotu zamówienia", stanowi?cym Za??cznik nr
   6. 3 do SWZ; 2) szczegó?owy zakres obowi?zków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje si? dokumencie pn. "Projektowane postanowienia umowy" dalej: "Wzór umowy", stanowi?cym Za??cznik nr
   5. 3 do SWZ; 3) przedmiot zamówienia musi by? fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieu?ywany, nie mo?e by? przedmiotem wystaw, bada? naukowych, prac rozwojowych, us?ug badawczych, nie mo?e by? przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcze?niej nie móg? by? wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot; 4) przedmiot zamówienia nie mo?e posiada? wad fizycznych i/lub produkcyjnych, prawnych, jak i ograniczaj?cych mo?liwo?? jego prawid?owego u?ytkowania oraz nie mo?e by? przedmiotem praw osób trzecich; 5) przedmiot zamówienia musi by? kompletny ze wszystkimi modu?ami, elementami, podzespo?ami, cz??ciami i materia?ami (np. kable, baterie, przy??cza itp.) niezb?dnymi do jego uruchomienia i korzystania z niego; 6) przedmiot zamówienia ma by? gotowy do u?ycia po jego zainstalowaniu bez konieczno?ci dokonywania zakupów uzupe?niaj?cych przez Zamawiaj?cego; 7) przedmiot zamówienia musi by? dopuszczony do wprowadzenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa; 8) Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowi?zany b?dzie do przeprowadzenia szkolenia po dostawie i instalacji przedmiotu zamówienia (w okresie trwania umowy ??cznie 16 godzin dla grupy co najmniej 5 osób), w miejscu instalacji urz?dzenia, w zakres, którego wchodzi: przedstawienie obs?ugi urz?dzenia, instrukta? dot. wymiany cz??ci zu?ywalnych i wymiennych, demonstracja pracy urz?dzenia z mo?liwo?ci? przetestowania/prze?wiczenia przez uczestników szkolenia sposobu dzia?ania i poszczególnych funkcji urz?dzenia.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji (G) / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Czas naprawy (T) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc?awiu" w ramach dzia?ania
   1. 1 Wzmacnianie potencja?u B+R iwdro?eniowego uczelni jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego 2014-2020, wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
II.2.14) Informations complémentaires Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni licz?c od dnia zawarcia umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 122-387830
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Urz?dzenie do szybkiej destylacji
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LPP Equipment Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 522-010-03-96 Adresse postale: ul. Pozna?ska 563B Ville: ?wi?cice Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-860 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 85 566.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 85 499.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Oferta musi zawiera?:
   1. 1. Formularz oferty sporz?dzony zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za?. nr 1 do SWZ.
   1. 2. O?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - JEDZ (Za?. nr 2).
   1. 3. O?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce zakazu, o którym mowa w art. 5k Rozporz?dzenia sankcyjnego oraz braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej (Za?. nr 2A do SWZ).
   1. 4. O?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dotycz?ce zakazu, o którym mowa w art. 5k Rozporz?dzenia sankcyjnego oraz braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej - je?eli dotyczy (Za?.nr 2B do SWZ).
   1. 5. Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy (rozdz. 8 pkt
   1. 3 SWZ) - je?eli dotyczy (Za?. nr 3A do SWZ).
   1. 6. Pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisuj?cej/cych ofert? odpowiednio zgodnie z pkt
   2. 4,
   4. 3 rozdz.13 SWZ.
   1. 7. Wykazanie zastrze?enia informacji stanowi?cych tajemnic? przedsi?biorstwa- zgodnie z tre?ci? rozdzia?u 13 pkt 3 SWZ - je?eli dotyczy,
   1. 8. Dokument pn. "Parametry techniczne przedmiotu zamówienia" sporz?dzony zgodnie ze wzorem stanowi?cym odpowiednio: Dla Cz??ci nr 1- Za??czniki od nr
   6. 1 do SWZ (dokument ten stanowi tre?? oferty), Dla Cz??ci nr 2 - Za??cznik nr
   6. 2.1 oraz nr
   6. 2.2 do SWZ (dokumenty te stanowi? tre?? oferty; nale?y je wszystkie z?o?y? wraz z ofert? w przypadku sk?adania oferty na Cz??? nr 2); Dla Cz??ci nr 3 - Za??cznik nr
   6. 3 do SWZ (dokument ten stanowi tre?? oferty;).
   1. 9. W przypadku oferowania rozwi?za? równowa?nych Wykonawca sk?ada w szczególno?ci przedmiotowe ?rodki dowodowe, o których mowa w rozdziale 9 SWZ, udowadniaj?ce, ?e proponowane rozwi?zania w równowa?nym stopniu spe?niaj? wymagania okre?lone w opisie przedmiotu zamówienia-je?eli dotyczy. Wyja?nienie: Za??czniki do SWZ s? wzorami. Zamawiaj?cy zaleca ich u?ycie w sk?adanej ofercie. Dopuszcza si? zamieszczenie w ofercie za??czników opracowanych przez Wykonawc?, pod warunkiem, ?e ich tre?? b?dzie odpowiada?a tre?ci formularzy za??czonych do SWZ.
   2.  Pozosta?e dane:
   2. 1. Zamawiaj?cy nie b?dzie wzywa? na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp do z?o?enia przedmiotowych ?rodków dowodowych (o których mowa w pkt
   1. 9). Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y? je wraz z ofert?.
   2. 2. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium ani wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   2. 3.Sposób komunikacji okre?lono w rozdz.10 SWZ.
   2. 4. Sposób sk?adania ofert okre?lono w rozdz.15 SWZ.
   2. 5. Klauzula informacyjna RODO znajduje si? w rozdz. 29 SWZ.
   2. 6. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje odwrócon? kolejno?? oceny ofert tj.: najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu.
   2. 7. Wykonawcy mog? wspólnie ubiega? si? o udzielenie niniejszego zamówienia. Szczegó?y okre?la rozdz.13 pkt 4 SWZ.
   2. 8. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcy.
   2. 9. Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu kosztów post?powania za wyj?tkiem art. 261 ustawy Pzp.
   2. 10. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych prac zwi?zanych z rozmieszczeniem i instalacj? zgodnie z art. 60 oraz art. 121 ustawy Pzp.
   2. 11. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
   2. 12. Zamawiaj?cy nie przewiduje: zastosowania aukcji elektronicznej, opcji, zebrania Wykonawców.
   2. 13. Zamawiaj?cy nie przeprowadza? wst?pnych konsultacji rynkowych przed wszcz?ciem post?powania.
   2. 14. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci z?o?enia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
   2. 15. Zamawiaj?cy nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
   2. 16. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zaliczek.
   2. 17. Wyznaczaj?c termin sk?adania ofert Zamawiaj?cy uwzgl?dni? art.138 ust. 4 ustawy Pzp.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw.
   3.  ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 s?: - odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (art. 513 i nast. ustawy Pzp - skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie (art. 579 i nast. ustawy Pzp)
   4.  Odwo?anie przys?uguje na:
   4. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   4. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.
   6.  Skarga do s?du przys?uguje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Zakup aparatury badawczej dla CIT - Centrum Biologii Stosowanej, O?rodka Badawczego Technologii Produkcji Ro?linnej oraz Centrum Produktu Regionalnego w 3 cz??ciach. 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)