Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Instruments de contr┘le de propri╚t╚s physiques

2022/S 149-425360  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
04/08/2022 S149 Pologne-Wroc?aw: Instruments de contr┘le de propri╚t╚s physiques 2022/S 149-425360 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Wroc?awski Adresse postale: pl.Uniwersytecki 1 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-137 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika GOLI?CZAK Courriel: monika.golinczak@uwr.edu.pl T╚l╚phone: +48 713752234 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uni.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa aparatury z podzia?em na 5 cz??ci.
Num╚ro de r╚f╚rence: BZP.272.14.2021.MG
II.1.2) Code CPV principal 38400000 Instruments de contr┘le de propri╚t╚s physiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest
:
dostawa aparatury z podzia?em na pi?? cz??ci. tj.: Cz??? 1 - Dostawa aethalometru do pomiar█w wsp█?czynnika absorpcji w?gla organicznego w powietrzu; Cz??? 2 - Dostawa nefelometru polarnego wraz z uk?adem poboru pr█by; Cz??? 3 - Dostawa nisko/?rednio przep?ywowego pobornika py?u zawieszonego wraz z wymiennymi g?owicami i materia?ami eksploatacyjnymi; Cz??? 4 - Dostawa spektrometru cz?stek submikronowych wraz z uk?adem poboru pr█by; Cz??? 5 - Dostawa aerodynamicznego spektrometru wielko?ci cz?stek wraz z uk?adem poboru pr█by;
   2. . Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia i wymagania do niego znajduj? si? si? we wzorze umowy, stanowi?cym za?.nr 4 do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych w Za?. nr 4 do SWZ ˝wraz z za?. od nr
   3. 1 do nr
   3. 5 do SWZ (Opis przedmiotu zam█wienia).
   4.  Realizacja zam█wienia ma odbywa? si? z nale?yt? staranno?ci? i zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 928 490.56 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa aethalometru do pomiar█w wsp█?czynnika absorpcji w?gla organicznego w powietrzu;
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38400000 Instruments de contr┘le de propri╚t╚s physiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zak?ad Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wroc?awski, ul. Kosiby 8 51-621 Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest
:
Dostawa aethalometru do pomiar█w wsp█?czynnika absorpcji w?gla organicznego w powietrzu;
   2.  Realizacja zam█wienia ma odbywa? si? z nale?yt? staranno?ci? i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z za??cznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawc█w. Wykonawca na etapie realizacji zam█wienia, wykonuje przedmiot zam█wienia zgodnie z wymogami Zamawiaj?cego.
   2. 1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia i wymagania do niego znajduj? si? si? we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ.
   2. 2. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych w Za??czniku nr 4 do SWZ ˝wraz z za??cznikami od nr
   3. 1 do nr
   3. 5 do SWZ (Opis przedmiotu zam█wienia).
   3.  Oferta musi by? jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmowa? ca?y przedmiot zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia Oferty, kt█rej tre?? pozwoli Zamawiaj?cemu na zweryfikowanie Oferty pod wzgl?dem jej zgodno?ci z tre?ci? SWZ. Tre?? Oferty Wykonawcy musi odpowiada? tre?ci specyfikacji warunk█w zam█wienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskaza? nazw? producenta, typ urz?dzenia/model.
   4.  Przedmiot zam█wienia musi by? nowy, nieu?ywalny w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanych na konferencjach lub imprezach targowych (bez ?lad█w u?ytkowania) w oryginalnych opakowaniach producenta z etykiet? zawieraj?c? nazw? handlow? oraz nazw? i adres producenta. Przedmiot zam█wienia musi by? wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mo?e by? przedmiotem praw os█b trzecich. Dostarczany przedmiot zam█wienia musi spe?nia? wszystkie obowi?zuj?ce normy prawne bezpiecze?stwa przepis█w polskich i Unii Europejskiej, posiada? wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.
   5.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia przedmiotu zam█wienia, na koszt w?asny, do wskazanych pomieszcze?, zainstalowania, monta? i uruchomienie oraz zabrania i wywozu opakowa? po dostarczonym przedmiocie zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest r█wnie? do przeprowadzenia szkole? zgodnie z ustalonymi przez Zamawiajacego zasadami i wymogami w umowie (Za??cznik nr 4 do SWZ).
   6.  Monta? aparatury badawczej odb?dzie si? w siedzibie zamawiaj?cego w przygotowanym do tego kontenerze (zaplanowane miejsce: sto?y laboratoryjne, szafy typu rack oraz wywiercone otwory do zainstalowania przepust█w dachowych).
   7.  Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zako?czenia jego monta?u, instalacji i podpisania przez Strony protoko?u odbioru bez zastrze?e?. Zamawiaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody wyrz?dzone przez Wykonawc? podczas realizacji przedmiotu umowy.
   8.  Gwarancja i r?kojmia: 1) Szczeg█?y dotycz?ce gwarancji i r?kojmi zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, kt█re stanowi? za??cznik nr 4 do SWZ. 2) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca udzieli? na przedmiot zam█wienia: minimum 12 miesi?cznego okresu gwarancji i 24 miesi?cznego okresu r?kojmi. Przy czym gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Bieg terminu gwarancji i r?kojmi rozpoczyna si? od dnia podpisania protoko?u jako?ciowego (protok█? odbioru jako?ciowego stanowi?cy za??cznik nr 4 do umowy). 3) Termin gwarancji mo?e zosta? wyd?u?ony. Szczeg█?y w zakresie gwarancji jako kryterium oceny oferty znajduj? si? z Rozdziale XIV SWZ.
   9.  Miejsce dostawy przedmiotu zam█wienia: Zak?ad Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wroc?awski, ul. Kosiby 8 51-621 Wroc?aw. 10. Warunki p?atno?ci: 1) Szczeg█?y dotycz?ce p?atno?ci zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, kt█re stanowi? Za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest realizowane na potrzeby projektu: W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZW"J, Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D019/20-00 Projektu: ĐActris ˝ Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gaz█w ?ladowychţ w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw█j 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Termin wykonania zam█wienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i mo?e zosta? skr█cony. Szczeg█?y dot. terminu wykonania zam█wienia jako kryterium oceny oferty znajduj? si? z Rozdziale XIV SWZ.
   2.  Szczeg█?y dotycz?ce terminu i warunk█w realizacji przedmiotu zam█wienia znajduj? si? we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa nefelometru polarnego wraz z uk?adem poboru pr█by;
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38400000 Instruments de contr┘le de propri╚t╚s physiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zak?ad Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wroc?awski, ul. Kosiby 8 51-621 Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Dostawa nefelometru polarnego wraz z uk?adem poboru pr█by;
   2.  Realizacja zam█wienia ma odbywa? si? z nale?yt? staranno?ci? i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z za??cznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawc█w. Wykonawca na etapie realizacji zam█wienia, wykonuje przedmiot zam█wienia zgodnie z wymogami Zamawiaj?cego.
   2. 1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia i wymagania do niego znajduj? si? si? we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ.
   2. 2. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych w Za??czniku nr 4 do SWZ ˝wraz z za??cznikami od nr
   3. 1 do nr
   3. 5 do SWZ (Opis przedmiotu zam█wienia).
   3.  Oferta musi by? jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmowa? ca?y przedmiot zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia Oferty, kt█rej tre?? pozwoli Zamawiaj?cemu na zweryfikowanie Oferty pod wzgl?dem jej zgodno?ci z tre?ci? SWZ. Tre?? Oferty Wykonawcy musi odpowiada? tre?ci specyfikacji warunk█w zam█wienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskaza? nazw? producenta, typ urz?dzenia/model.
   4.  Przedmiot zam█wienia musi by? nowy, nieu?ywalny w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanych na konferencjach lub imprezach targowych (bez ?lad█w u?ytkowania) w oryginalnych opakowaniach producenta z etykiet? zawieraj?c? nazw? handlow? oraz nazw? i adres producenta. Przedmiot zam█wienia musi by? wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mo?e by? przedmiotem praw os█b trzecich. Dostarczany przedmiot zam█wienia musi spe?nia? wszystkie obowi?zuj?ce normy prawne bezpiecze?stwa przepis█w polskich i Unii Europejskiej, posiada? wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.
   5.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia przedmiotu zam█wienia, na koszt w?asny, do wskazanych pomieszcze?, zainstalowania, monta? i uruchomienie oraz zabrania i wywozu opakowa? po dostarczonym przedmiocie zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest r█wnie? do przeprowadzenia szkole? zgodnie z ustalonymi przez Zamawiajacego zasadami i wymogami w umowie (Za??cznik nr 4 do SWZ).
   6.  Monta? aparatury badawczej odb?dzie si? w siedzibie zamawiaj?cego w przygotowanym do tego kontenerze (zaplanowane miejsce: sto?y laboratoryjne, szafy typu rack oraz wywiercone otwory do zainstalowania przepust█w dachowych).
   7.  Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zako?czenia jego monta?u, instalacji i podpisania przez Strony protoko?u odbioru bez zastrze?e?. Zamawiaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody wyrz?dzone przez Wykonawc? podczas realizacji przedmiotu umowy.
   8.  Gwarancja i r?kojmia: 1) Szczeg█?y dotycz?ce gwarancji i r?kojmi zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, kt█re stanowi? za??cznik nr 4 do SWZ. 2) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca udzieli? na przedmiot zam█wienia: minimum 12 miesi?cznego okresu gwarancji i 24 miesi?cznego okresu r?kojmi. Przy czym gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Bieg terminu gwarancji i r?kojmi rozpoczyna si? od dnia podpisania protoko?u jako?ciowego (protok█? odbioru jako?ciowego stanowi?cy za??cznik nr 4 do umowy). 3) Termin gwarancji mo?e zosta? wyd?u?ony. Szczeg█?y w zakresie gwarancji jako kryterium oceny oferty znajduj? si? z Rozdziale XIV SWZ.
   9.  Miejsce dostawy przedmiotu zam█wienia: Zak?ad Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wroc?awski, ul. Kosiby 8 51-621 Wroc?aw . 10. Warunki p?atno?ci: 1) Szczeg█?y dotycz?ce p?atno?ci zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, kt█re stanowi? Za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest realizowane na potrzeby projektu: W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZW"J, Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D019/20-00 Projektu: ĐActris ˝ Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gaz█w ?ladowychţ w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw█j 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Termin wykonania zam█wienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i mo?e zosta? skr█cony. Szczeg█?y dot. terminu wykonania zam█wienia jako kryterium oceny oferty znajduj? si? z Rozdziale XIV SWZ.
   2.  Szczeg█?y dotycz?ce terminu i warunk█w realizacji przedmiotu zam█wienia znajduj? si? we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa nisko/?rednio przep?ywowego pobornika py?u zawieszonego wraz z wymiennymi g?owicami i materia?ami eksploatacyjnymi
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38400000 Instruments de contr┘le de propri╚t╚s physiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zak?ad Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wroc?awski, ul. Kosiby 8 51-621 Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Dostawa nisko/?rednio przep?ywowego pobornika py?u zawieszonego wraz z wymiennymi g?owicami i materia?ami eksploatacyjnymi;
   2.  Realizacja zam█wienia ma odbywa? si? z nale?yt? staranno?ci? i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z za??cznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawc█w. Wykonawca na etapie realizacji zam█wienia, wykonuje przedmiot zam█wienia zgodnie z wymogami Zamawiaj?cego.
   2. 1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia i wymagania do niego znajduj? si? si? we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ.
   2. 2. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych w Za??czniku nr 4 do SWZ ˝wraz z za??cznikami od nr
   3. 1 do nr
   3. 5 do SWZ (Opis przedmiotu zam█wienia).
   3.  Oferta musi by? jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmowa? ca?y przedmiot zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia Oferty, kt█rej tre?? pozwoli Zamawiaj?cemu na zweryfikowanie Oferty pod wzgl?dem jej zgodno?ci z tre?ci? SWZ. Tre?? Oferty Wykonawcy musi odpowiada? tre?ci specyfikacji warunk█w zam█wienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskaza? nazw? producenta, typ urz?dzenia/model.
   4.  Przedmiot zam█wienia musi by? nowy, nieu?ywalny w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanych na konferencjach lub imprezach targowych (bez ?lad█w u?ytkowania) w oryginalnych opakowaniach producenta z etykiet? zawieraj?c? nazw? handlow? oraz nazw? i adres producenta. Przedmiot zam█wienia musi by? wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mo?e by? przedmiotem praw os█b trzecich. Dostarczany przedmiot zam█wienia musi spe?nia? wszystkie obowi?zuj?ce normy prawne bezpiecze?stwa przepis█w polskich i Unii Europejskiej, posiada? wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.
   5.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia przedmiotu zam█wienia, na koszt w?asny, do wskazanych pomieszcze?, zainstalowania, monta? i uruchomienie oraz zabrania i wywozu opakowa? po dostarczonym przedmiocie zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest r█wnie? do przeprowadzenia szkole? zgodnie z ustalonymi przez Zamawiajacego zasadami i wymogami w umowie (Za??cznik nr 4 do SWZ).
   6.  Monta? aparatury badawczej odb?dzie si? w siedzibie zamawiaj?cego w przygotowanym do tego kontenerze (zaplanowane miejsce: sto?y laboratoryjne, szafy typu rack oraz wywiercone otwory do zainstalowania przepust█w dachowych).
   7.  Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zako?czenia jego monta?u, instalacji i podpisania przez Strony protoko?u odbioru bez zastrze?e?. Zamawiaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody wyrz?dzone przez Wykonawc? podczas realizacji przedmiotu umowy.
   8.  Gwarancja i r?kojmia: 1) Szczeg█?y dotycz?ce gwarancji i r?kojmi zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, kt█re stanowi? za??cznik nr 4 do SWZ. 2) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca udzieli? na przedmiot zam█wienia: minimum 12 miesi?cznego okresu gwarancji i 24 miesi?cznego okresu r?kojmi. Przy czym gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Bieg terminu gwarancji i r?kojmi rozpoczyna si? od dnia podpisania protoko?u jako?ciowego (protok█? odbioru jako?ciowego stanowi?cy za??cznik nr 4 do umowy). 3) Termin gwarancji mo?e zosta? wyd?u?ony. Szczeg█?y w zakresie gwarancji jako kryterium oceny oferty znajduj? si? z Rozdziale XIV SWZ.
   9.  Miejsce dostawy przedmiotu zam█wienia: Zak?ad Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wroc?awski, ul. Kosiby 8 51-621 Wroc?aw. 10. Warunki p?atno?ci: 1) Szczeg█?y dotycz?ce p?atno?ci zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, kt█re stanowi? Za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest realizowane na potrzeby projektu: W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZW"J, Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D019/20-00 Projektu: ĐActris ˝ Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gaz█w ?ladowychţ w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw█j 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Termin wykonania zam█wienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i mo?e zosta? skr█cony. Szczeg█?y dot. terminu wykonania zam█wienia jako kryterium oceny oferty znajduj? si? z Rozdziale XIV SWZ.
   2.  Szczeg█?y dotycz?ce terminu i warunk█w realizacji przedmiotu zam█wienia znajduj? si? we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa spektrometru cz?stek submikronowych wraz z uk?adem poboru pr█by;
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38400000 Instruments de contr┘le de propri╚t╚s physiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zak?ad Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wroc?awski, ul. Kosiby 8 51-621 Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Dostawa spektrometru cz?stek submikronowych wraz z uk?adem poboru pr█by;;
   2.  Realizacja zam█wienia ma odbywa? si? z nale?yt? staranno?ci? i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z za??cznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawc█w. Wykonawca na etapie realizacji zam█wienia, wykonuje przedmiot zam█wienia zgodnie z wymogami Zamawiaj?cego.
   2. 1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia i wymagania do niego znajduj? si? si? we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ.
   2. 2. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych w Za??czniku nr 4 do SWZ ˝wraz z za??cznikami od nr
   3. 1 do nr
   3. 5 do SWZ (Opis przedmiotu zam█wienia).
   3.  Oferta musi by? jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmowa? ca?y przedmiot zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia Oferty, kt█rej tre?? pozwoli Zamawiaj?cemu na zweryfikowanie Oferty pod wzgl?dem jej zgodno?ci z tre?ci? SWZ. Tre?? Oferty Wykonawcy musi odpowiada? tre?ci specyfikacji warunk█w zam█wienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskaza? nazw? producenta, typ urz?dzenia/model.
   4.  Przedmiot zam█wienia musi by? nowy, nieu?ywalny w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanych na konferencjach lub imprezach targowych (bez ?lad█w u?ytkowania) w oryginalnych opakowaniach producenta z etykiet? zawieraj?c? nazw? handlow? oraz nazw? i adres producenta. Przedmiot zam█wienia musi by? wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mo?e by? przedmiotem praw os█b trzecich. Dostarczany przedmiot zam█wienia musi spe?nia? wszystkie obowi?zuj?ce normy prawne bezpiecze?stwa przepis█w polskich i Unii Europejskiej, posiada? wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.
   5.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia przedmiotu zam█wienia, na koszt w?asny, do wskazanych pomieszcze?, zainstalowania, monta? i uruchomienie oraz zabrania i wywozu opakowa? po dostarczonym przedmiocie zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest r█wnie? do przeprowadzenia szkole? zgodnie z ustalonymi przez Zamawiajacego zasadami i wymogami w umowie (Za??cznik nr 4 do SWZ).
   6.  Monta? aparatury badawczej odb?dzie si? w siedzibie zamawiaj?cego w przygotowanym do tego kontenerze (zaplanowane miejsce: sto?y laboratoryjne, szafy typu rack oraz wywiercone otwory do zainstalowania przepust█w dachowych).
   7.  Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zako?czenia jego monta?u, instalacji i podpisania przez Strony protoko?u odbioru bez zastrze?e?. Zamawiaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody wyrz?dzone przez Wykonawc? podczas realizacji przedmiotu umowy.
   8.  Gwarancja i r?kojmia: 1) Szczeg█?y dotycz?ce gwarancji i r?kojmi zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, kt█re stanowi? za??cznik nr 4 do SWZ. 2) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca udzieli? na przedmiot zam█wienia: minimum 12 miesi?cznego okresu gwarancji i 24 miesi?cznego okresu r?kojmi. Przy czym gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Bieg terminu gwarancji i r?kojmi rozpoczyna si? od dnia podpisania protoko?u jako?ciowego (protok█? odbioru jako?ciowego stanowi?cy za??cznik nr 4 do umowy). 3) Termin gwarancji mo?e zosta? wyd?u?ony. Szczeg█?y w zakresie gwarancji jako kryterium oceny oferty znajduj? si? z Rozdziale XIV SWZ.
   9.  Miejsce dostawy przedmiotu zam█wienia: Zak?ad Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wroc?awski, ul. Kosiby 8 51-621 Wroc?aw . 10. Warunki p?atno?ci: 1) Szczeg█?y dotycz?ce p?atno?ci zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, kt█re stanowi? Za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest realizowane na potrzeby projektu: W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZW"J, Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D019/20-00 Projektu: ĐActris ˝ Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gaz█w ?ladowychţ w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw█j 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Termin wykonania zam█wienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i mo?e zosta? skr█cony. Szczeg█?y dot. terminu wykonania zam█wienia jako kryterium oceny oferty znajduj? si? z Rozdziale XIV SWZ.
   2.  Szczeg█?y dotycz?ce terminu i warunk█w realizacji przedmiotu zam█wienia znajduj? si? we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa aerodynamicznego spektrometru wielko?ci cz?stek wraz z uk?adem poboru pr█by;
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38400000 Instruments de contr┘le de propri╚t╚s physiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zak?ad Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wroc?awski, ul. Kosiby 8 51-621 Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Dostawa aerodynamicznego spektrometru wielko?ci cz?stek wraz z uk?adem poboru pr█by;
   2.  Realizacja zam█wienia ma odbywa? si? z nale?yt? staranno?ci? i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z za??cznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawc█w. Wykonawca na etapie realizacji zam█wienia, wykonuje przedmiot zam█wienia zgodnie z wymogami Zamawiaj?cego.
   2. 1. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia i wymagania do niego znajduj? si? si? we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ.
   2. 2. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych w Za??czniku nr 4 do SWZ ˝wraz z za??cznikami od nr
   3. 1 do nr
   3. 5 do SWZ (Opis przedmiotu zam█wienia).
   3.  Oferta musi by? jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmowa? ca?y przedmiot zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia Oferty, kt█rej tre?? pozwoli Zamawiaj?cemu na zweryfikowanie Oferty pod wzgl?dem jej zgodno?ci z tre?ci? SWZ. Tre?? Oferty Wykonawcy musi odpowiada? tre?ci specyfikacji warunk█w zam█wienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskaza? nazw? producenta, typ urz?dzenia/model.
   4.  Przedmiot zam█wienia musi by? nowy, nieu?ywalny w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanych na konferencjach lub imprezach targowych (bez ?lad█w u?ytkowania) w oryginalnych opakowaniach producenta z etykiet? zawieraj?c? nazw? handlow? oraz nazw? i adres producenta. Przedmiot zam█wienia musi by? wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mo?e by? przedmiotem praw os█b trzecich. Dostarczany przedmiot zam█wienia musi spe?nia? wszystkie obowi?zuj?ce normy prawne bezpiecze?stwa przepis█w polskich i Unii Europejskiej, posiada? wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.
   5.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia przedmiotu zam█wienia, na koszt w?asny, do wskazanych pomieszcze?, zainstalowania, monta? i uruchomienie oraz zabrania i wywozu opakowa? po dostarczonym przedmiocie zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest r█wnie? do przeprowadzenia szkole? zgodnie z ustalonymi przez Zamawiajacego zasadami i wymogami w umowie (Za??cznik nr 4 do SWZ).
   6.  Monta? aparatury badawczej odb?dzie si? w siedzibie zamawiaj?cego w przygotowanym do tego kontenerze (zaplanowane miejsce: sto?y laboratoryjne, szafy typu rack oraz wywiercone otwory do zainstalowania przepust█w dachowych).
   7.  Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zako?czenia jego monta?u, instalacji i podpisania przez Strony protoko?u odbioru bez zastrze?e?. Zamawiaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody wyrz?dzone przez Wykonawc? podczas realizacji przedmiotu umowy.
   8.  Gwarancja i r?kojmia: 1) Szczeg█?y dotycz?ce gwarancji i r?kojmi zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, kt█re stanowi? za??cznik nr 4 do SWZ. 2) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca udzieli? na przedmiot zam█wienia: minimum 12 miesi?cznego okresu gwarancji i 24 miesi?cznego okresu r?kojmi. Przy czym gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Bieg terminu gwarancji i r?kojmi rozpoczyna si? od dnia podpisania protoko?u jako?ciowego (protok█? odbioru jako?ciowego stanowi?cy za??cznik nr 4 do umowy). 3) Termin gwarancji mo?e zosta? wyd?u?ony. Szczeg█?y w zakresie gwarancji jako kryterium oceny oferty znajduj? si? z Rozdziale XIV SWZ.
   9.  Miejsce dostawy przedmiotu zam█wienia: Zak?ad Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wroc?awski, ul. Kosiby 8 51-621 Wroc?aw 10. Warunki p?atno?ci: 1) Szczeg█?y dotycz?ce p?atno?ci zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, kt█re stanowi? Za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest realizowane na potrzeby projektu: W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZW"J, Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D019/20-00 Projektu: ĐActris ˝ Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gaz█w ?ladowychţ w ramach Dzia?ania
   4. 2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw█j 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Termin wykonania zam█wienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i mo?e zosta? skr█cony. Szczeg█?y dot. terminu wykonania zam█wienia jako kryterium oceny oferty znajduj? si? z Rozdziale XIV SWZ.
   2.  Szczeg█?y dotycz?ce terminu i warunk█w realizacji przedmiotu zam█wienia znajduj? si? we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 251-666228
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Dostawa aethalometru do pomiar█w wsp█?czynnika absorpcji w?gla organicznego w powietrzu;
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECO-MONITORING MAREK PAW?OWSKI Num╚ro national d'identification: 634-10-47-796 Ville: Katowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 40-545 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 162 660.33 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 280 317.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Dostawa nefelometru polarnego wraz z uk?adem poboru pr█by;
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECO-MONITORING MAREK PAW?OWSKI Num╚ro national d'identification: 634-10-47-796 Ville: Katowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 40-545 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 242 398.05 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 381 300.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Dostawa nisko/?rednio przep?ywowego pobornika py?u zawieszonego wraz z wymiennymi g?owicami i materia?ami eksploatacyjnymi
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us?ugowe Atmoservice Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? zwane dalej P.P.H.U. Atmoservice sp. z o.o. Num╚ro national d'identification: 7790020123 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 60-111 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 85 104.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 106 328.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Dostawa spektrometru cz?stek submikronowych wraz z uk?adem poboru pr█by;
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NGLab Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 5212590262 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-234 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 517 868.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 732 504.44 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Dostawa aerodynamicznego spektrometru wielko?ci cz?stek wraz z uk?adem poboru pr█by;
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NGLab Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 5212590262 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-234 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 286 672.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 428 037.54 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
OFERTA SK?ADA SI? Z:
   1. 1. Formularza oferty sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 1 do SWZ;
   1. 2. O?wiadczenia, o kt█rym mowa w art.125 ust. 1uPzp z?o?onego na formularzu JEDZ (Za??cznik nr 2 do SWZ);
   1. 3. Opisu przedmiotu zam█wienia - wype?niony i podpisany odpowiednio Za??cznik nr
   3. 1 do
   3. 5 (przedmiotowy ?rodek dowodowy).
   1. 4. (je?eli dotyczy) w przypadku oferowania rozwi?za? r█wnowa?nych Wykonawca sk?ada w szczeg█lno?ci przedmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa w rozdziale IV pkt 12 pkt 3)-5) SWZ, udowadniaj?ce, ?e proponowane rozwi?zania w r█wnowa?nym stopniu spe?niaj? wymagania okre?lone w opisie przedmiotu zam█wienia.
   1. 5. (je?eli dotyczy) zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy, o kt█rym mowa w rozdziale VII pkt I ppkt 2 SWZ (Za??cznik nr 5 do SWZ)
   1. 6. (je?eli dotyczy) pe?nomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj?cego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/os█b podpisuj?cej/cych ofert? zgodnie z pkt 7 rozdzia?u XI SWZ.
   1. 7. (je?eli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepis█w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufno?ci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku ˝ szczeg█?y opisane w pkt 6 rozdzia?u XI SWZ..
   2.  Wraz z ofert? nie nale?y sk?ada? dokument█w wymienionych w rozdz. VII pkt II 3 SWZ. Dokumenty te sk?ada Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiaj?cego.
   3.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   4.  Spos█b komunikacji okre?lono w rozdz. VIII SWZ.
   5.  Spos█b sk?adania ofert okre?lono w rozdz. XI SWZ.
   6.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje si? w rozdz. III SWZ.
   7.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp, przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert tj.: najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie podstaw do wykluczenia oraz spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   8.  Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie niniejszego zam█wienia. Szczeg█?y okre?la rozdz. XI pkt 8 SWZ.
   9.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych. 10. Zamawiaj?cy nie przewiduje zatrudnienia os█b, o kt█rych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp, nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o udzielenie zam█wienia przez Wykonawc█w, o kt█rych mowa w art. 94 uPzp. 11. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa wart. 214 ust. 1 pkt 8 uPzp. 12 .Zamawiaj?cy nie przewiduje: zaliczek; opcji; zwrotu koszt█w post?powania za wyj. art. 261 uPzp; zawarcia umowy ramowej; zastosowania aukcji elektronicznej; mo?liwo?ci z?o?enia oferty w postaci katalog█w elektronicznych; zebrania Wykonawc█w 13. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych prac zwi?zanych z rozmieszczeniem i instalacj? zgodnie z art. 121 uPzp. 14 .Zamawiaj?cy nie przeprowadza? wst?pnych konsultacji rynkowych przed wszcz?ciem post?powania. 15. Zamawiaj?cy nie wymaga zatrudnienia os█b na podstawie stosunku pracy. 16. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy. 18. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587800 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX uPzp przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw.
   3.  ?rodkami ochrony prawnej, o kt█rych mowa w pkt 1 s?: - odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (art. 513 i nast. uPzp) - skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp)
   4.  Odwo?anie przys?uguje na:
   4. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   4. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp.
   6.  Skarga do s?du przys?uguje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587800 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/07/2022 Pologne-Wroc?aw: Instruments de contr┘le de propri╚t╚s physiquesType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 04/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38400000 - Instruments de contr˘le de propriÚtÚs physiques