Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 12/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: ...lectricitÈ

2021/S 199-519039  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Wroc?aw: ...lectricitÈ

2021/S 199-519039

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 196-508304)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dolno?l?skie Centrum ChorÛb P?uc we Wroc?awiu
Adresse postale: ul. Grabiszynska 105
Ville: Wroclaw
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 53-439
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Teresa Podsiadlo
Courriel: t.podsiadlo@dcchp.pl
Fax: +49 713349420
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dcchp.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
dostawa energii elektrycznej dla Dolno?l?skiego Centrum ChorÛb P?uc we Wroc?awiu.

NumÈro de rÈfÈrence: BZP.3810.65.2021.JK

II.1.2)
Code CPV principal
09310000 ...lectricitÈ

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   3.  ZamÛwienie - zakup energii dla 12 punktÛw poboru energii w planowanej ilo?ci energii 2 660 MWh ñ szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zgodnie z Za??cznikiem nr 7 do SWZ. Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021. 220, poz. 7716 ze zm.) zwana dalej sprzeda? energii elektrycznej, w planowanej ??cznej ilo?ci 2 660 MWh (+/- 10%) dla 12 punktÛw poboru energii dla Zamawiaj?cego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ( prognozowany termin tj. 12 miesi?cy od daty obowi?zywania umowy). Zamawiaj?cy nie przewiduje zmiany ilo?ci punktÛw poboru, ale je?li pojawi si taka konieczno? to mo?e dotyczy to raczej zmniejszenia ilo?ci tych punktÛw. W przypadku konieczno?ci zwi?kszenia to oczywi?cie zmiany w ramach grupy taryfowej. Zamawiaj?cy nie korzysta obecnie z umÛw promocyjnych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 196-508304

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.1.4

Au lieu de:


   3.  ZamÛwienie - zakup energii dla 12 punktÛw poboru energii w planowanej ilo?ci energii 2 660 MWh ñ szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zgodnie z Za??cznikiem nr 7 do SWZ. Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021. 220, poz. 7716 ze zm.) zwana dalej sprzeda? energii elektrycznej, w planowanej ??cznej ilo?ci 2 660 MWh (+/- 10%) dla 12 punktÛw poboru energii dla Zamawiaj?cego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ( prognozowany termin tj. 12 miesi?cy od daty obowi?zywania umowy). Zamawiaj?cy nie przewiduje zmiany ilo?ci punktÛw poboru, ale je?li pojawi si taka konieczno? to mo?e dotyczy to raczej zmniejszenia ilo?ci tych punktÛw. W przypadku konieczno?ci zwi?kszenia to oczywi?cie zmiany w ramach grupy taryfowej. Zamawiaj?cy nie korzysta obecnie z umÛw promocyjnych.

Lire:


   3.  ZamÛwienie - zakup energii dla 12 punktÛw poboru energii w planowanej ilo?ci energii 5 320 MWh ñ szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zgodnie z Za??cznikiem nr 7 do SWZ. Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021. 220, poz. 7716 ze zm.) zwana dalej sprzeda? energii elektrycznej, w planowanej ??cznej ilo?ci 5 320 MWh (+/- 10%) dla 12 punktÛw poboru energii dla Zamawiaj?cego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. ( prognozowany termin tj. 24 miesi?cy od daty obowi?zywania umowy). Zamawiaj?cy nie przewiduje zmiany ilo?ci punktÛw poboru, ale je?li pojawi si taka konieczno? to mo?e dotyczy to raczej zmniejszenia ilo?ci tych punktÛw. W przypadku konieczno?ci zwi?kszenia to oczywi?cie zmiany w ramach grupy taryfowej. Zamawiaj?cy nie korzysta obecnie z umÛw promocyjnych.

NumÈro de section: II.2.4

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U z 2006r. Nr 89 poz. 625 z pÛ?ni. Zmianami) zwana dalej sprzeda? energii elektrycznej, w planowanej ??cznej ilo?ci 2 660 MWh (+/- 10%), dla 12 punktÛw poboru energii dla Zamawiaj?cego i jego jednostek organizacyjnych 12 miesi?cy od dnia, licz?c od dnia podpisania i obowi?zywania umowy).
   2.  Dla obiektÛw wymienionych w Tabeli nr 1 poni?ej Zamawiaj?cy okre?li dla ka?dego licznika informacj odno?nie wcze?niej dokonywanych zmianach sprzedawcy energii elektrycznej.
   3.  Zamawiaj?cy, okre?la, ?e p?atnikiem faktur vat za zakup energii elektrycznej na danych punktach poboru s w?a?ciwe jednostki organizacyjne Zmawiaj?cego okre?lone w Tabeli nr 1, co oznacza, ?e Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wystawienia osobnych faktur za sprzedan energi dla ka?dego punktu poboru.
   4.  Zamawiaj?cy b?dzie dokonywa zakupu energii na potrzeby odbiorcy ko?cowego w rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce poszczegÛlnych punktÛw poboru przedstawione zosta?y w Tabeli nr 1
   5.  Wszystkie punkty poboru energii s przy??czone do sieci w?a?ciwego OSD, okre?lonego dla ka?dego punktu poboru energii w Tabeli nr 1
   6.  Deklarowane w ust. 1 powy?ej zu?ycie energii elektrycznej jest wielko?ci szacunkow i s?u?y do obliczenia ceny oferty.
   7.  Energia elektryczna powinna spe?nia parametry techniczne zgodne z postanowieniami Ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporz?dzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
   8.  Dla potrzeb oblicze ilo?ci planowanego zu?ycia energii elektrycznej uwzgl?dniono okres wypowiedzenia wynikaj?cy z aktualnie zawartych umÛw. Podane zu?ycie energii elektrycznej jest na podstawie dotychczasowej grupy taryfowej.
   9.  Tabela nr 1 przedstawia dotychczasowy profil zu?ycia energii elektrycznej w MWh z podzia?em na miesi?ce i/lub strefy zu?ycia. Z uwagi na tryb pracy i charakterystyk prowadzonej dzia?alno?ci Zamawiaj?cy szacuje, ?e profil zu?ycia zostanie zachowany.

Lire:


   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U z 2006r. Nr 89 poz. 625 z pÛ?ni. Zmianami) zwana dalej sprzeda? energii elektrycznej, w planowanej ??cznej ilo?ci 5 320 MWh (+/- 10%), dla 12 punktÛw poboru energii dla Zamawiaj?cego i jego jednostek organizacyjnych 24 miesi?cy od dnia, licz?c od dnia podpisania i obowi?zywania umowy).
   2.  Dla obiektÛw wymienionych w Tabeli nr 1 poni?ej Zamawiaj?cy okre?li dla ka?dego licznika informacj odno?nie wcze?niej dokonywanych zmianach sprzedawcy energii elektrycznej.
   3.  Zamawiaj?cy, okre?la, ?e p?atnikiem faktur vat za zakup energii elektrycznej na danych punktach poboru s w?a?ciwe jednostki organizacyjne Zmawiaj?cego okre?lone w Tabeli nr 1, co oznacza, ?e Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wystawienia osobnych faktur za sprzedan energi dla ka?dego punktu poboru.
   4.  Zamawiaj?cy b?dzie dokonywa zakupu energii na potrzeby odbiorcy ko?cowego w rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce poszczegÛlnych punktÛw poboru przedstawione zosta?y w Tabeli nr 1
   5.  Wszystkie punkty poboru energii s przy??czone do sieci w?a?ciwego OSD, okre?lonego dla ka?dego punktu poboru energii w Tabeli nr 1
   6.  Deklarowane w ust. 1 powy?ej zu?ycie energii elektrycznej jest wielko?ci szacunkow i s?u?y do obliczenia ceny oferty.
   7.  Energia elektryczna powinna spe?nia parametry techniczne zgodne z postanowieniami Ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporz?dzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
   8.  Dla potrzeb oblicze ilo?ci planowanego zu?ycia energii elektrycznej uwzgl?dniono okres wypowiedzenia wynikaj?cy z aktualnie zawartych umÛw. Podane zu?ycie energii elektrycznej jest na podstawie dotychczasowej grupy taryfowej.
   9.  Tabela nr 1 przedstawia dotychczasowy profil zu?ycia energii elektrycznej w MWh z podzia?em na miesi?ce i/lub strefy zu?ycia. Z uwagi na tryb pracy i charakterystyk prowadzonej dzia?alno?ci Zamawiaj?cy szacuje, ?e profil zu?ycia zostanie zachowany.

NumÈro de section: II.2.7

Au lieu de:

Koniec: 31/12/2022

Lire:

Koniec: 31/12/2023

NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Uzupe?nienie ñ sko?czy si limit znakÛw

Lire:

W zwi?zku z ograniczeniem liczby znakÛw w sekcjach og?oszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz wykazu o?wiadcze i dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u i brak podstaw wykluczenia oraz szczegÛ?owy opis kryteriÛw oceny ofert zosta?y okre?lone odpowiednio w rozdz. VII, VIII i XVIII SWZ ñ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych dostaw, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
   1.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 p.z.p, oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4, p.z.p., szczegÛ?y okre?lono w rozdz. VIII SWZ ñ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp szczegÛ?y dotycz?ce sposobu z?o?enia oferty okre?lono w rozdz.XIII SWZ ñ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp szczegÛ?y dotycz?ce sposobu komunikacji okre?lono w rozdz.XII SWZ ñ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.

https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp
https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp
https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp
https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité