Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2023/S 195-610182  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Wroc?aw: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2023/S 195-610182 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Izba Administracji Skarbowej we Wroc?awiu NumÈro national d'identification: REGON 001020861 Adresse postale: ul. Powsta?cÛw ?l?skich 24,26 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 53-333 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Kami?ska Courriel: monika.kaminska4@mf.gov.pl TÈlÈphone: +48 713652634 Fax: +48 713652782 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Administracja rz?dowa terenowa
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: finanse publiczne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do 11 obiektÛw Izby Administracji Skarbowej we Wroc?awiu NumÈro de rÈfÈrence: 0201-ILZ.260.22.2023
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do 11 obiektÛw Izby Administracji Skarbowej we Wroc?awiu po?o?onych na terenie miasta Wroc?awia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 232 840.24 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09320000 Vapeur, eau chaude et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzeda?, dystrybucja i przesy? energii cieplnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.), zwanej dalej "Prawo energetyczne", do 11 obiektÛw Zamawiaj?cego zlokalizowanych na terenie miasta Wroc?awia.
   2.  Ciep?o b?dzie dostarczane za po?rednictwem no?nika ciep?a - gor?cej wody.
   3.  Kompleksowa dostawa energii cieplnej b?dzie si? odbywa?: - na cele ogrzewania - w okresie od wrze?nia do maja, - na cele przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej - ca?orocznie.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Uprzednio prowadzone post?powanie nr 0201-ILZ.260.17.2023 na kompleksow? dostaw? energii cieplnej do obiektÛw Izby Administracji Skarbowej we Wroc?awiu zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 1) Pzp. Post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego na dostaw? energii cieplnej do 11 obiektÛw IAS we Wroc?awiu zosta?o przeprowadzone w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, gdy? w uprzednio prowadzonym post?powaniu w trybie przetargu nieograniczonego, nie z?o?ono ?adnej oferty, a pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zmienione. Zaproszenie do negocjacji zosta?o skierowane do Wykonawcy, ktÛry ?wiadczy? kompleksow? dostaw? energii cieplnej do obiektÛw Izby Administracji Skarbowej we Wroc?awiu, tj. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., ul. Antoniego S?onimskiego 1A, 50-304 Wroc?aw REGON 017341819.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 0201-ILZ.260.22.2023 IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do 11 obiektÛw Izby Administracji Skarbowej we Wroc?awiu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 017341819 Adresse postale: ul. Antoniego S?onimskiego 1a Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 50-304 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 232 779.20 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 232 840.24 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 10 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Procentowa cz??? zamÛwienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy - poni?ej 10%. Zakres prac powierzonych podwykonawcy: dokonywanie odczytÛw wskaza? uk?adÛw pomiarowych.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Terminy sk?adania odwo?a? zgodne z terminami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cej ustawy w zakresie zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Kompleksowa dostawa energii cieplnej do 11 obiektÛw Izby Administracji Skarbowej we Wroc?awiu 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09320000 - Vapeur, eau chaude et produits connexes