Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2021/S 65-164444  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Wroc?aw: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2021/S 065-164444 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda WojewÛdzka Policji we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Podwale 31ñ33 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 50-040 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adam Balicki Courriel: adam.balicki@wr.policja.gov.pl TÈlÈphone: +48 478713973 Fax: +48 478714171 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych Policji wojewÛdztwa dolno?l?skiego NumÈro de rÈfÈrence: Pu-2380-188-058-156/2020/AB
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektÛw s?u?bowych Policji wojewÛdztwa dolno?l?skiego, zgodnie z ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.); oznaczenie sprawy Pu-2380-188-058-156/2020/AB.
   2.  Obowi?zuj?ce parametry jako?ciowe energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom w poszczegÛlnych grupach przy??czeniowych (taryfach) okre?lone s w rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623).
   3.  Nazewnictwo oraz parametry zjawisk okre?laj?cych jako? energii elektrycznej definiuje polska norma PN-EN 50160:1998 pn. Parametry napi?cia zasilaj?cego w publicznych sieciach rozdzielczych stanowi?ca implementacj normy europejskiej EN 50160:1994.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 8 846 640.57 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? 1 zamÛwienia ñ obejmuje dostaw energii elektrycznej do 176 punktÛw poboru energii, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
wojewÛdztwo dolno?l?skie ñ 176 punktÛw poboru energii
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 1 zamÛwienia ñ obejmuje dostaw energii elektrycznej do 176 punktÛw poboru energii, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? 2 zamÛwienia ñ obejmuje dostaw energii elektrycznej do 4 punktÛw poboru energii, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
wojewÛdztwo dolno?l?skie ñ 4 punkty poboru energii
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 2 zamÛwienia ñ obejmuje dostaw energii elektrycznej do 4 punktÛw poboru energii, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? 3 zamÛwienia ñ obejmuje dostaw energii elektrycznej do 4 punktÛw poboru energii, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
wojewÛdztwo dolno?l?skie ñ 4 punkty poboru energii
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 3 zamÛwienia ñ obejmuje dostaw energii elektrycznej do 4 punktÛw poboru energii, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? 4 zamÛwienia ñ obejmuje dostaw energii elektrycznej do 1 punktu poboru energii, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
wojewÛdztwo dolno?l?skie ñ 1 punkt poboru energii
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 4 zamÛwienia ñ obejmuje dostaw energii elektrycznej do 1 punktu poboru energii, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 243-601163
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz?? 1 zamÛwienia ñ obejmuje dostaw energii elektrycznej do 176 punktÛw poboru energii, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Veolia Energy Contracting Poland SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: 5213589769 Adresse postale: ul. Pu?awska 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-566 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 629 638.90 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 8 483 948.07 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz?? 2 zamÛwienia ñ obejmuje dostaw energii elektrycznej do 4 punktÛw poboru energii, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Veolia Energy Contracting Poland SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: 5213589769 Adresse postale: ul. Pu?awska 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-566 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 62 973.75 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 80 850.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Cz?? 3 zamÛwienia ñ obejmuje dostaw energii elektrycznej do 4 punktÛw poboru energii, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Veolia Energy Contracting Poland SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: 5213589769 Adresse postale: ul. Pu?aska 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-566 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 36 884.63 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 47 355.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Cz?? 4 zamÛwienia ñ obejmuje dostaw energii elektrycznej do 1 punktu poboru energii, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elektrix S.A.
NumÈro national d'identification: 52234772 Adresse postale: ul. Bukietowa 5, lok. U1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-650 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 166 430.63 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 234 487.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej uregulowane s w dziale IX ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj wyk., uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zam. przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4.  Post?p. odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim. Wszystkie dok. przedstawia si w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?p. odwo?awczego, ktÛry si na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Izba mo?e ??da przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego.
   5.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zam., podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wyk. lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?p. o udziel. zam. lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zam. by do tego obowi?zany.
   6.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa KIO.
   7.  Odwo?anie wnosi si?: w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zam. stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zam. stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dok. zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zam., ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lony pkt 8 wnosi si w terminie: 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne. 10. Je?eli zam. nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wyk. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: ó 15 dni od dnia zamieszczenia w BZP og?oszenia o wyniku post?p. albo 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zam. w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam. z wolnej r?ki og?oszenia o wyniku post?p. albo og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki, ó 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zam.: a) nie opublikowa w Dz.U. UE og?oszenia o udziel. zam.; albo b) opublikowa w Dz.U. UE og?oszenie o udziel. zam., ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam. w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; ó miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci w BZP og?oszenia o wyniku post?powania; albo b) zamie?ci w BZP og?oszenie o wyniku post?p., ktÛre nie zawiera uzasadnienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire