Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 05/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: ...lectrodes

2020/S 68-161208  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Wroc?aw: ...lectrodes 2020/S 068-161208 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Borowska 213 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 50-556 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zofia Widomska-Brycka Courriel: zwidomska@usk.wroc.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.usk.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: www.usk.wroc.pl www.usk.wroc.pl www.usk.wroc.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://usk-wroc.logintrade.net Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SP ZOZ
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawÛw do przezskÛrnego usuwania elektrod ñ przetarg roczny NumÈro de rÈfÈrence: DZP.242.47.2020
II.1.2) Code CPV principal 31711140
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SIWZ ñ formularze cenowe.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Apteka Szpitalna USK, ul. Borowska 213, Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SIWZ ñ formularze cenowe.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Za??cznik nr 4 SIWZ zawiera wzÛr umowy. Termin realizacji zamÛwienia: sukcesywnie przez okres 12 miesi?cy od daty zawarcia umowy, dostawy na podstawie zamÛwienia apteki szpitalnej.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 05/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 05/05/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 12.30 w Dziale ZakupÛw i ZamÛwie Publicznych, 50-369 Wroc?aw, ul. M. Sk?odowskiej-Curie 58 za po?rednictwem platformy pod adresem https://usk-wroc.logintrade.net poprzez odszyfrowanie przez Zamawiaj?cego. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie. https://usk-wroc.logintrade.net
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy dostarczenia na wezwanie: ó aktualnego odpisu z w?a?ciwego rejestru lub CEDiG, ó za?wiadczenia z ZUS lub KRUS, ó informacji z KRK, ó za?wiadczenia z US, ó katalogi producenta, ó o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne. Oferta musi zawiera nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: 1) formularz oferty; 2) formularze cenowe; 3) JEDZ; 4) pe?nomocnictwo do podpisywania oferty; 5) dowÛd wniesienia wadium; 6) o?wiadczenia przewidziane w art. 13 lub 14 RODO.
   1.  Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci 12 505,00 PLN (s?ownie: dwana?cie tysi?cy pi??set pi? 00/100) na ca?o? zamÛwienia przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub na poszczegÛlne cz??ci/pakiety wg tabeli poni?ej: Nr pakietu; kwoty wadium: 1; 9 490,00; 2; 3 015,00.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
31711140 - Électrodes