Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:LÈgumes congelÈs

2023/S 62-185284  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Pologne-Wroc?aw: LÈgumes congelÈs 2023/S 062-185284 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa -
   2.  Wojskowy Oddzia? Gospodarczy NumÈro national d'identification: 8951897962 Adresse postale: ul. Obornicka 100-102 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-984 Pays: Pologne Courriel: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261656244 Fax: +48 261656228 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://2wog.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa produktÛw g??boko mro?onych NumÈro de rÈfÈrence: ?YWN/567/A
II.1.2) Code CPV principal 15331170 LÈgumes congelÈs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sukcesywna dostawa produktÛw g??boko mro?onych
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 534 830.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL5 Makroregion po?udniowo-zachodni
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sukcesywna dostawa produktÛw g??boko mro?onych
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   3.  Kupuj?cy mo?e skorzysta? z zamÛwienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego w ß 4 ust. 1, w dowolnym momencie, w trakcie realizacji umowy pisemnie informuj?c o tym Sprzedawc? z jednoczesnym wskazaniem ilo?ci asortymentu produktÛw spo?ywczych obj?tych prawem opcji i OdbiorcÛw. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamÛwie? opcjonalnych, jednak ??cznie do ilo?ci wskazanej w ß 4 ust.
   1.  W razie udzielenia zamÛwienia opcjonalnego w mniejszej wysoko?ci b?d? wcale, Sprzedawcy nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.
   4.  Realizacja zamÛwienia obj?tego prawem opcji 1) Kupuj?cy ma prawo do skorzystania z prawa opcji na warunkach i zasadach okre?lonych w niniejszej umowie w okresie jej obowi?zywania. Realizacja prawa opcji nie b?dzie skutkowa?a zmian? umowy. 2) wykorzystanie uprawnie? do skorzystania z prawa opcji uzale?nione b?dzie od potrzeb Kupuj?cego. Sprzedawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u. 3) Sprzedawca zobowi?zany jest dostarczy? asortyment obj?ty prawem opcji ( za??cznik nr 3 ) po cenach jednostkowych wykazanych w swojej ofercie w zamÛwieniu podstawowym. 1) Kupuj?cy przeka?e pisemn? informacj? Sprzedawcy o potrzebie skorzystania z prawa opcji. 2) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie p?atne b?dzie w wysoko?ci wynikaj?cej z warto?ci dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
W uprzednio prowadzonym post?powaniu, przetargu nieograniczonym na dostaw? produktÛw g??boko mro?onych INFR/567/2022 zadanie nr 1 (nr og?oszenia: 2022/S 201-571087) , nie wp?yn??a ?adna oferta 2022/S 201-571087
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IGLOTEX DYSTRYBUCJA POLSKA Sp. z o.o.
Ville: Gdynia Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 534 830.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwe? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: URZ?D ZAM"WIE? PUBLICZNYCH Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W post?powaniu maj? zastosowanie ?rodki ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w Dziale IX ustawy Pzp oraz poni?szych Rozporz?dzeniach: 1) Rozporz?dzenie Prezesa Rady MinistrÛw z 30 grudnia 2020 r. w sprawie post?powania przy rozpoznawaniu odwo?a? przez Krajow? Izb? Odwo?awcz? (Dz. U. z 2020 r., poz. 2453); 2) Rozporz?dzenie Prezesa Rady MinistrÛw z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegÛ?owych kosztÛw post?powania odwo?awczego, ich rozliczania oraz wysoko?ci i sposobu pobierania wpisu od odwo?ania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwe? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023 Dostawa produktÛw g??boko mro?onych 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
15331170 - Légumes congelés