Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur

2022/S 131-374795  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Wroc?aw: Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur 2022/S 131-374795 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POLREGIO S.A. Dolno?l?ski Zak?ad we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Ma?achowskiego 9 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL5 Makroregion po?udniowo-zachodni Code postal: 50-084 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Czubaszewska Courriel: monika.czubaszewska@polregio.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.polregio.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zast?pcza komunikacja autobusowa na odc. K?odzko Miasto-Mi?dzylesie-K?odzko Miasto NumÈro de rÈfÈrence: Wr.240.1253.20222
II.1.2) Code CPV principal 60172000 Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ÑUmow?") jest ?wiadczenie us?ugi w zakresie przewozu podrÛ?nych zast?pcz? komunikacj? autobusow? uruchomion? za niekursuj?ce poci?gi w zwi?zku z wprowadzeniem przez Zarz?dc? Infrastruktury Kolejowej ñ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwan? dalej ÑZarz?dc? infrastrukturyî) ograniczenia w ruchu poci?gÛw na trasie K?odzko Miasto-Mi?dzylesie-K?odzko Miasto.
   2. Us?uga, o ktÛrej mowa w ust. 1 b?dzie ?wiadczona w okresie od 01.07.2022 r. do 07.07.2022 r.
   3.  Maksymalna liczba wozokilometrÛw za?o?ona na potrzeby realizacji Umowy nie przekroczy 880 km. W przypadku wyczerpania maksymalnej liczby km, Umowa ulega rozwi?zaniu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ÑUmow?") jest ?wiadczenie us?ugi w zakresie przewozu podrÛ?nych zast?pcz? komunikacj? autobusow? uruchomion? za niekursuj?ce poci?gi w zwi?zku z wprowadzeniem przez Zarz?dc? Infrastruktury Kolejowej ñ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwan? dalej ÑZarz?dc? infrastrukturyî) ograniczenia w ruchu poci?gÛw na trasie K?odzko Miasto-Mi?dzylesie-K?odzko Miasto.
   2. Us?uga, o ktÛrej mowa w ust. 1 b?dzie ?wiadczona w okresie od 01.07.2022 r. do 07.07.2022 r.
   3.  Maksymalna liczba wozokilometrÛw za?o?ona na potrzeby realizacji Umowy nie przekroczy 880 km. W przypadku wyczerpania maksymalnej liczby km, Umowa ulega rozwi?zaniu.
   4. Rozk?ad jazdy, zgodnie z ktÛrym Wykonawca b?dzie ?wiadczy? us?ug?, o ktÛrej mowa w ust. 1, zawiera Za??cznik nr 1 do Umowy z zastrze?eniem ß 2 ust. 1-4.
   5. SzczegÛ?owe wymagania dotycz?ce sposobu realizacji Umowy zawiera ß 2 i kolejne.
   6. Us?ugi b?d?ce przedmiotem Umowy b?d? wykonywane na trasie K?odzko Miasto-Mi?dzylesie-K?odzko Miasto autobusami za ka?dy poci?g w ilo?ci zgodnej z za??cznikiem nr 1 do Umowy (z zastrze?eniem ust. 4 i 13 Umowy), ka?dy o pojemno?ci minimum 50 miejsc siedz?cych, wyprodukowanymi nie wcze?niej ni? w 2006 r., posiadaj?cymi aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW dla kierowcy i pasa?era a tak?e powinny by? sprawne technicznie, w tym mie? sprawn? klimatyzacj? i ogrzewanie.
   7. W przypadku du?ego nat??enia ruchu podrÛ?nych Zamawiaj?cy powiadomi pisemnie Wykonawc? o konieczno?ci podstawienia dodatkowych pojazdÛw (nie wi?cej ni? dwÛch) w terminie pozwalaj?cym na ich podstawienie, co b?dzie przedmiotem dodatkowego zlecenia wg stawki zgodnej z Umow?. Wykonawca podstawi dodatkowe pojazdy niezw?ocznie, jednak?e nie pÛ?niej ni? w ci?gu godziny od otrzymania powiadomienia od Zamawiaj?cego. Pojazdy te musz? spe?nia? wymagania zawarte w par. 2 ust. 12-19 Umowy.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Zamawiaj?cy w dniu 31.05.2022 r. wszcz?? post?powanie nr Wr.240.1039.2022 w zakresie realizacji zamÛwienia na autobusow? komunikacj? zast?pcz? na odcinku K?odzko Miasto ñ Mi?dzylesie ñ K?odzko Miasto w zwi?zku z wprowadzeniem przez Zarz?dc? Infrastruktury Kolejowej ñ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwan? dalej ÑZarz?dc? infrastrukturyî) ograniczenia w ruchu poci?gÛw na tym odcinku w okresie od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r., w odpowiedzi na pismo DT-D-III.8061.1.15.2022 Urz?du Marsza?kowskiego WojewÛdztwa Dolno?l?skiego z dnia 19.05.2022 r. Konieczno?? zapewnienia przez Zamawiaj?cego zast?pczej komunikacji wynika rÛwnie? z Umowy DT-D/173/2020 ß 2 ust. 12 pkt 13, zawartej pomi?dzy Zamawiaj?cym a Urz?dem Marsza?kowskim WojewÛdztwa Dolno?l?skiego: 12. Przewo?nik kolejowy zobowi?zuje si? w szczegÛlno?ci do: 13) zapewnienia podrÛ?nym przewozu zast?pczego bez dodatkowych op?at w przypadku braku mo?liwo?ci wykonania przewozu zgodnie z dan? Umow? Roczn? innym ?rodkiem transportu lub najbli?szym innym poci?giem tej samej lub wy?szej kategorii, obs?ugiwanym przez dowolnego przewo?nika kolejowego. Przewo?nik kolejowy uruchamia przewÛz zast?pczy w czasie do 120 minut od czasu zaistnienia takiego zdarzenia. Przewo?nik kolejowy poda do wiadomo?ci publicznej informacj? o uruchomieniu przewozu zast?pczego, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Rozk?ad jazdy przewozu zast?pczego obowi?zuj?cy d?u?ej ni? 7 dni musi zosta? pisemnie uzgodniony z Organizatorem i podany do informacji publicznej, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, przede wszystkim na stacjach, przystankach po?o?onych na linii, na ktÛrej wprowadzony zosta? przewÛz zast?pczy oraz musi zosta? zamieszczony przez Przewo?nika kolejowego na jego stronie internetowej (www.polregio.pl). W przypadku uruchomienia przewozu zast?pczego liczba miejsc siedz?cych w taborze zast?pczym dostosowana b?dzie do liczby podrÛ?nych, przewo?onych poci?giem, ktÛry jest zast?powany; W post?powaniu Wr.240.1039.2022, z uwagi na niemo?no?? zachowania terminu sk?adania ofert okre?lonego w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy zastosowa? skrÛcony termin sk?adania ofert, na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp oraz przewidzia? przeprowadzenie aukcji internetowej zgodnie z art. 227 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy ustali?, po zamkni?ciu aukcji elektronicznej przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 11:00, ?e nie jest mo?liwy wybÛr oferty najkorzystniejszej ze wzgl?du na zaoferowanie przez jednego z wykonawcÛw omy?kowo drastycznie zani?onej warto?ci oferty przez pomini?cie wpisania jednej cyfry, co uniemo?liwi?o z?o?enie kolejnych post?pie? przez innych wykonawcÛw bior?cych udzia? w przedmiotowej aukcji. Zamawiaj?cy zmuszony by? do uniewa?nienia aukcji i przeprowadzenia ponownej. W zwi?zku z tym niemo?liwe by?o zako?czenie post?powania i podpisanie umowy przed 01.07.2022 r.. Zamawiaj?cy wyboru najkorzystniejszej oferty dokona? w dniu 28.06.2022 r., wyznaczaj?c termin na podpisanie umowy zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp na dzie? 08.07.2022 r. Zamawiaj?cy zawar? bowiem w par. 5 ust. 3 SWZ zapis Ñje?eli nie b?dzie mo?liwe rozpocz?cie realizacji umowy w terminach wskazanych powy?ej (tj. 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.), w szczegÛlno?ci na skutek niezako?czenia na czas post?powania, maksymalna warto?? wynagrodzenia Wykonawcy (rÛwna cenie oferty) ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, proporcjonalnie do liczby dni, o ktÛre zostanie skrÛcony termin realizacji zamÛwienia. W takiej sytuacji zostanie rÛwnie? odpowiednio zmieniony w umowie termin rozpocz?cia realizacji zamÛwienia.î W zwi?zku z powy?szym termin realizacji umowy zosta? skrÛcony i obejmie okres od 08.07.2022 r. do 31.08.2022 r. Zamawiaj?cy zobowi?zany jest jednak zapewni? autobusow? komunikacj? zast?pcz? rÛwnie? na okres od 01.07.2022 r. do 07.07.2022 r. W zwi?zku z tym w dniu 29.06.2022 r. Zamawiaj?cy wszcz?? post?powanie w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na realizacj? zamÛwienia na okres od 01.07.2022 r. do dnia 07.07.2022 r. www.polregio.pl
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Wr.240.1253.2022
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zast?pcza komunikacja autobusowa na odc. K?odzko Miasto-Mi?dzylesie-K?odzko Miasto
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/07/2022
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w Post?powaniu, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp, przys?uguje odwo?anie.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, podpisane przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   3.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 515 ust. 1 lit. a ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; 2) 10 dni ñ wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub dokumentÛw zamÛwienia ñ publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej; 3) 10 dni ñ wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 ñ od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Odwo?anie zawiera: 1) imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku - numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, ktÛry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamÛwienia; 6) wskazanie numeru og?oszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??cznikÛw.
   4.  Do odwo?ania do??cza si?: 1) dowÛd uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci; 2) dowÛd przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii Zamawiaj?cemu; 3) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Pozosta?e postanowienia dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s? w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Wroc?aw: Location d'autobus et d'autocars avec chauffeurType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
60172000 - Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur