Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information

2021/S 40-100187  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Wroc?aw: Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information 2021/S 040-100187 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddzia we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Powsta?ców ?l?skich 186 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 53-139 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Dec Courriel: mdec@gddkia.gov.pl Téléphone: +48 713347379 Fax: +48 713347363 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: https://gddkia.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Utrzymanie elementów zintegrowanego systemu os?ony meteorologicznej i zarz?dzania ruchem na autostradzie A4 (odc. w. Wroc?aw Po?udnie - w. Brzeg) oraz systemu informacji autostradowej w ci?gu AOW (A8) Numéro de référence: O.WR.D-3.2413.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 50312600 Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Utrzymanie elementów zintegrowanego systemu os?ony meteorologicznej i zarz?dzania ruchem na autostradzie A4 (odc. w. Wroc?aw Po?udnie - w. Brzeg) oraz systemu informacji autostradowej w ci?gu AOW (A8) wraz z g?ówn magistral ?wiat?owodow i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW) w okresie od 22.2.2021 do 21.8.2021. W zakres zamówienia wchodz nast?puj?ce asortymenty robót i us?ug: a) us?ugi transmisji danych; b) uzupe?nienie elementów ??czno?ci; c) usuni?cie lub wymiana, naprawa i konserwacja tablic zmiennej tre?ci; d) konserwacja i utrzymanie konstrukcji wsporczych dla elementów ITS; e) naprawa, konserwacja, przegl?dy drogowych stacji pogodowych z ich dodatkowym wyposa?eniem (kamery, stacje pomiaru ruchu, innych urz?dze systemów sterowania i zarz?dzania ruchem); f) naprawa, konserwacja, przegl?dy systemu telefonii alarmowej; g) wymiana, naprawa, konserwacja, przegl?dy drogowych stacji pomiaru ruchu, kamer do monitoringu pasa drogowego; h) naprawa, konserwacja, ekspertyzy, przegl?dy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 502 410.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72318000 Services de transmission de données 32570000 Matériel de communications
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Utrzymanie elementów zintegrowanego systemu os?ony meteorologicznej i zarz?dzania ruchem na autostradzie A4 (odc. w. Wroc?aw Po?udnie - w. Brzeg) oraz systemu informacji autostradowej w ci?gu AOW (A8) wraz z g?ówn magistral ?wiat?owodow i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW) w okresie od 22.2.2021 do 21.8.2021. Ogólny zakres zamówienia: a) A4 - utrzymanie urz?dze w terenie oraz poprawno?ci transmisji danych z/do serwera zlokalizowanego w OUA Ko?czyce, umo?liwiaj?ce zarz?dzanie tablicami zmiennej tre?ci, pozyskiwaniem danych ze stacji pomiaru ruchu, kamer oraz stacji pogodowych na odcinku w. Wroc?aw Po?udnie (km. 150+667) - w. Brzeg (km 193+965); b) A4, AOW - utrzymanie w sprawno?ci zasilania od z??czy kablowych do elementów systemu; c) AOW - utrzymanie urz?dze w terenie oraz poprawno?ci transmisji danych z/do serwera zlokalizowanego w OUA Widawa, umo?liwiaj?ce zarz?dzanie tablicami zmiennej tre?ci, pozyskiwaniem danych ze stacji pomiaru ruchu, kamer oraz stacji pogodowych od m. Magnice (km 0+000) do w. Wroc?aw Psie Pole (km 29+219); d) AOW - utrzymanie urz?dze centralnych do obs?ugi systemu informacji autostradowej; e) AOW - utrzymanie g?ównej magistrali ?wiat?owodowej oraz lokalnych magistrali ?wiat?owodowych do obs?ugi SIA oraz SOS wraz ze wszystkimi urz?dzeniami niezb?dnymi do poprawnego funkcjonowania; f) AOW - utrzymanie w sprawno?ci systemu telefonii alarmowej SOS wraz z zasilaniem; g) AOW - utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Mostu R?dzi?skiego; h) A4, AOW - ?wiadczenia us?ug dostarczenia i prezentowania obrazów z kamer dozoru wizyjnego na istniej?cej ?cianie wizyjnej. W zakres robót i us?ug przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia wchodz nast?puj?ce asortymenty robót i us?ug: a) us?ugi transmisji danych; b) uzupe?nienie elementów ??czno?ci; c) usuni?cie lub wymiana, naprawa i konserwacja tablic zmiennej tre?ci; d) konserwacja i utrzymanie konstrukcji wsporczych dla elementów ITS; e) naprawa, konserwacja, przegl?dy drogowych stacji pogodowych z ich dodatkowym wyposa?eniem (kamery, stacje pomiaru ruchu, innych urz?dze systemów sterowania i zarz?dzania ruchem); f) naprawa, konserwacja, przegl?dy systemu telefonii alarmowej; g) wymiana, naprawa, konserwacja, przegl?dy drogowych stacji pomiaru ruchu, kamer do monitoringu pasa drogowego; h) naprawa, konserwacja, ekspertyzy, przegl?dy urz?dze centralnych i oprogramowania systemów zarz?dzania ruchem.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
W dniu 19 grudnia 2019 r. Zamawiaj?cy wszcz? post?powanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Utrzymanie elementów zintegrowanego systemu os?ony meteorologicznej i zarz?dzania ruchem na autostradzie A4 (odcinek w?ze Wroc?aw Po?udnie - w?ze Brzeg) oraz systemu informacji autostradowej w ci?gu AOW (A8) wraz z g?ówn magistral ?wiat?owodow i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW)". W wyniku rozstrzygni?cia w. wspomnianego przetargu nieograniczonego, Zamawiaj?cy zawar dnia 20 lutego 2020 r. umow na "Utrzymanie elementów zintegrowanego systemu os?ony meteorologicznej i zarz?dzania ruchem na autostradzie A4 (odcinek w?ze Wroc?aw Po?udnie - w?ze Brzeg) oraz systemu informacji autostradowej w ci?gu AOW (A8) wraz z g?ówn magistral ?wiat?owodow i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW)". Zamawiaj?cy przewidzia mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) (dawnej: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)) zarówno w og?oszeniu o zamówieniu, jak i w tre?ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: - og?oszenie o zamówieniu (2019/S 248-614847, sekcja VI.3.12), - SIWZ - tom I rozdzia 1 ust.
   5. 2 - Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie polegaj?cych na powtórzeniu podobnych polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. zapewnienie us?ug transmisji danych, uzupe?nienie elementów ??czno?ci, usuni?cie lub wymiana, naprawa i konserwacja tablic zmiennej tre?ci, konserwacja i utrzymanie konstrukcji wsporczych dla elementów ITS, naprawa, konserwacja, przegl?dy drogowych stacji pogodowych z ich dodatkowym wyposa?eniem (kamery, stacje pomiaru ruchu, innych urz?dze systemów sterowania i zarz?dzania ruchem), wymiana, naprawa, konserwacja drogowych stacji pomiaru ruchu, przegl?dy kamer do monitoringu pasa drogowego, naprawa, konserwacja, ekspertyzy, przegl?dy urz?dze centralnych i oprogramowania systemów zarz?dzania ruchem. W chwili obecnej Zamawiaj?cy zamierza udzieli zamówienia, w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, korzystaj?c z przewidzianej mo?liwo?ci udzielenia takich zamówie?. Zamówienie dotyczy utrzymania elementów zintegrowanego systemu os?ony meteorologicznej i zarz?dzania ruchem na autostradzie A4 (odc. w. Wroc?aw Po?udnie - w. Brzeg) oraz systemu informacji autostradowej w ci?gu AOW (A8) wraz z g?ówn magistral ?wiat?owodow i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW) w okresie od 22.2.2021 do 21.8.2021. Umowa podstawowa przewidywa?a utrzymanie elementów zintegrowanego systemu os?ony meteorologicznej i zarz?dzania ruchem na autostradzie A4 (odc. w. Wroc?aw Po?udnie - w. Brzeg) oraz systemu informacji autostradowej w ci?gu AOW (A8) wraz z g?ówn magistral ?wiat?owodow i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW) w 12 miesi?cy od daty podpisania umowy, tj. do 21.2.2021. W ocenie Zamawiaj?cego spe?nione s ??cznie przes?anki udzielenia zamówienia, w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: a) nie up?yn? okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego; b) zamówienie udzielane jest dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego; c) zamówienie polega na powtórzeniu podobnych us?ug; d) zamówienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i postanowieniach SIWZ; e) zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; f) ca?kowita warto? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy uwzgl?dnianiu warto?ci zamówienia podstawowego. 2019/S 248-614847
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Utrzymanie elementów zintegrowanego systemu os?ony meteorologicznej i zarz?dzania ruchem na autostradzie A4 (odc. w. Wroc?aw Po?udnie - w. Brzeg) oraz systemu informacji autostradowej w ci?gu AOW (A8)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Trax Elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczy?ski Sp. j. (lider) Adresse postale: ul. ks. Truszkowskiego 54 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-352 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Telway Sp. z o.o. (partner) Adresse postale: Kryspinów 357 Ville: Liszki Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-060 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 523 880.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 502 410.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 2245887801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania
   5. 1. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   5. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   5. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   5. 1 i
   5. 2 IDW wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5. 4. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   6.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 2245887801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
32570000 - Matériel de communications 
50312600 - Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information 
72318000 - Services de transmission de données