Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Matériel et fournitures informatiques

2020/S 69-163855  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Wroc?aw: Matériel et fournitures informatiques 2020/S 069-163855 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów ?l?skich we Wroc?awiu Numéro national d'identification: PL8960005779 Adresse postale: Wybrze?e L. Pasteura 1 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 50-367 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Komorowska Courriel: monika.komorowska@umed.wroc.pl Téléphone: +48 717841174 Fax: +48 717840045 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.umed.wroc.pl www.umed.wroc.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu informatycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu. (nr sprawy: UMW/IZ/PN-126/19) Numéro de référence: UMW/IZ/PN-126/19
II.1.2) Code CPV principal 30200000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu informatycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) cz??ci osobno ocenianych: - cz?? 1 - wyposa?enie multisystemowej pracowni komputerowej, - cz?? 2 - serwer. Zamówienie w zakresie cz??ci 1 udzielane jest w ramach realizacji projektów pn.: "Dolno?l?scy liderzy Medycyny wdro?enie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów ?l?skich we Wroc?awiu".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 347 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Serwer
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48820000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exécution:
Zak?ad Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, ul. Borowska 213, 50-556 Wroc?aw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w arkuszach informacji technicznej, stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SIWZ. Ewentualne podane w opisach nazwy w?asne nie maj na celu naruszenie art. 7 i 29 ustawy Pzp, a jedynie sprecyzowanie oczekiwa jako?ciowych i technicznych zamawiaj?cego w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? dostarczenia produktu równowa?nego, pod poj?ciem produkt równowa?ny zamawiaj?cy rozumie, i zaoferowany produkt posiada b?dzie parametry, nie gorsze ni w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Za??czniku nr 2 do SIWZ. U?yta przez zamawiaj?cego nazwa w?asna produktu wskazuje wy??cznie na standard funkcjonalno-u?ytkowy i jako?ciowy wymagany dla wyrobu. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? dostarczenia asortymentu równowa?nego, kompatybilnego z urz?dzeniami, dla których jest on przeznaczony, tzn.:
   1.  podobnych parametrach jako?ciowych (wyrób nowy, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
   2.  takich samych parametrach technicznych (wymiary, kompatybilno? z urz?dzeniem);
   3.  nie gorszych parametrach funkcjonalno-u?ytkowych, ni parametry wyrobu oznaczonego nazwa w?asna produktu.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 231-565970
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Serwer
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Servodata Elektronik Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Jana Sawy 8 lok. 02 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Code postal: 20-632 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 300 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 347 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Siwz przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; 2) wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ - w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 3) wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt 1 i 2 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; 4) je?eli zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   5.  Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej (KIO) stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   7.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego.
   8.  Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
   9.  Szczegó?owe zasady korzystania ze ?rodków ochrony prawnej okre?la dzia VI Pzp - ?rodki ochrony prawnej.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
48820000 - Serveurs