Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: MatÈriel et fournitures informatiques

2022/S 18-043259  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Wroc?aw: MatÈriel et fournitures informatiques 2022/S 018-043259 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Wroc?awska Adresse postale: Wybrze?e Wyspia?skiego 27 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-370 Pays: Pologne Point(s) de contact: w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia o sygn. SZP/242-141/2021 komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Courriel: ewa.modlinger@pwr.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://przetargi.pwr.edu.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia wy?sza
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
SZP/242-141/2021 Dostawa HSM- Sprz?towego Urz?dzenia Szyfruj?cego dla Politechniki Wroc?awskiej NumÈro de rÈfÈrence: SZP/242-141/2021
II.1.2) Code CPV principal 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest Dostawa HSM- Sprz?towego Urz?dzenia Szyfruj?cego dla Politechniki Wroc?awskiej ZamÛwienie obejmuje zakup urz?dzenia szyfruj?cego na potrzeby generowania certyfikatÛw do obs?ugi kart pracowniczych oraz innych systemÛw, ktÛre wymagaj? lub b?d? wymaga? w przysz?o?ci swojego certyfikatu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 720 710.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest Dostawa HSM- Sprz?towego Urz?dzenia Szyfruj?cego dla Politechniki Wroc?awskiej ZamÛwienie obejmuje zakup urz?dzenia szyfruj?cego na potrzeby generowania certyfikatÛw do obs?ugi kart pracowniczych oraz innych systemÛw, ktÛre wymagaj? lub b?d? wymaga? w przysz?o?ci swojego certyfikatu. Kod CPV: 30200000-1 Urz?dzenia komputerowe. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w Za??czniku nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamÛwienia. SzczegÛ?owy zakres wykonania przedmiotu zamÛwienia, b?d?cy projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, znajduje si? we wzorze umowy - Za??cznik nr 2 SWZ. Miejsce dostawy: Politechnika Wroc?awska bud. D-20, 8 pi?tro pok. 817, ul. Janiszewskiego, 50-370 Wroc?aw. Wykonawca udziela Zamawiaj?cemu min. 5-letniego okresu gwarancji. SzczegÛ?y dotycz?ce gwarancji znajduj? si? we wzorze umowy (Za??cznik nr 2 do SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   2. .Wymagane wadium - 20 000 z?.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 167-437103
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
SZP/242-141/2021 Dostawa HSM- Sprz?towego Urz?dzenia Szyfruj?cego dla Politechniki Wroc?awskiej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SI4IT NumÈro national d'identification: 8992782658 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 720 710.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Oferta musi sk?ada? si? z nast?puj?cych dokumentÛw: 1) formularz ofertowy Wykonawcy ñ Za??cznik Nr 1 do SWZ; 2) o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ ñ JEDZ Za??cznik nr 4 do SWZ 3) wykazania zastrze?enia informacji stanowi?cych tajemnic? przedsi?biorstwa zgodnie z SWZ rozdz. X pkt 6 (je?eli dotyczy); 4) dokumentu/-Ûw, z ktÛrych wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pe?nomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 10 SWZ (je?eli dotyczy).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 2a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w Dziale VI Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: jw.
Ville: WARSZAWA Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Wroc?aw: MatÈriel et fournitures informatiquesType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques