01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: MatÈriel pour unitÈ centrale

2018/S 201-456386 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
18/10/2018 S201  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Wroc?aw: MatÈriel pour unitÈ centrale 2018/S 201-456386 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Politechnika Wroc?awska Wybrze?e Wyspia?skiego 27 Wroc?aw 50-370 Pologne Point(s) de contact: Anna Miko?ajczak, Biuro ZamÛwie Publicznych Politechniki Wroc?awskiej, ul. Smoluchowskiego 19, 50-370 Wroc?aw, bud. A5, pokÛj 409 TÈlÈphone: +48 713204159 Courriel: anna.j.mikolajczak@pwr.edu.pl Code NUTS: PL514 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://przetargi.pwr.edu.pl/ http://przetargi.pwr.edu.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia wy?sza
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZP/BZP/227/2018-Dostawa pÛ?ki do macierzy dyskowej Fujitsu Eternus DX200 S3 wraz z 24 dyskami na potrzeby Politechniki Wroc?awskiej - WCSS. NumÈro de rÈfÈrence: ZP/BZP/227/2018
II.1.2) Code CPV principal 30211200
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest Dostawa i instalacja pÛ?ki do macierzy dyskowej Fujitsu Eternus DX200 S3 wraz z 24 dyskami na potrzeby Politechniki Wroc?awskiej - WCSS.2.Przedmiot zamÛwienia obejmuje mi?dzy innymi: dostaw do miejsca wyznaczonego przez Zamawiaj?cego.SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr 3 do SIWZ - OPZ. SzczegÛ?owy zakres wykonania przedmiotu zamÛwienia znajduje si w Za??czniku Nr 2 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 65 700.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce dostawy: Przedmiot umowy b?dzie dostarczony na adres: Politechnika Wroc?awska ñ WCSS, Pl. Grunwaldzki 9, Wroc?aw, budynek D-2, pok. 101.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest Dostawa i instalacja pÛ?ki do macierzy dyskowej Fujitsu Eternus DX200 S3 wraz z 24 dyskami na potrzeby Politechniki Wroc?awskiej - WCSS.2.Przedmiot zamÛwienia obejmuje mi?dzy innymi: dostaw do miejsca wyznaczonego przez Zamawiaj?cego.SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr 3 do SIWZ - OPZ. SzczegÛ?owy zakres wykonania przedmiotu zamÛwienia znajduje si w Za??czniku Nr 2 do SIWZ.Oferta musi by jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmowa ca?y asortyment przedmiotu zamÛwienia (ca?e wyposa?enie) wraz z niezb?dnymi elementami infrastruktury sprz?towej. Przedmiot zamÛwienia musi by kompletny ze wszystkimi podzespo?ami, cz??ciami i materia?ami niezb?dnymi do uruchomienia i u?ytkowania oraz musi odpowiada tre?ci specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia. Oferowany przedmiot zamÛwienia musi spe?nia wymogi zamawiaj?cego. Wykonawca na etapie realizacji zamÛwienia, wykonuje przedmiot zamÛwienia zgodnie z wymogami zam-cego.7.Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia wraz z ofert szczegÛ?owego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamÛwienia - specyfikacj techniczn oferowanej aparatury ñ pozwalaj?cy stwierdzi zgodno? z wymaganiami Zamaw.ñ odpowiednio wype?niony i podpisany Za?.nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest do jednoznacznego okre?lenia zaoferowanych urz?dze?/elementÛw/oprogramowania, charakteryzuj?c je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiaj?cego szczegÛ?owego wymogu) np.: na konkretny wyrÛb, nazwanie, typ, model, nr wersji, nazwy producenta i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykaza?, ?e oferowane przez niego urz?dzenia spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego poprzez dok?adne i jednoznaczne opisanie oferowanych urz?dze?/elementÛw/oprogramowania b?d potwierdzenie oferowanych parametrÛw - zgodnie i odpowiednio z Za?.nr 3 do SIWZ.
   8. Wykonawca udziela Zamawiaj?cemu min 36 mies.gwarancji na dostarczony p.zam. ñ zgodnie z zapisem ß 6 wzoru umowy (Za?.Nr 2 do SIWZ). Dostarczany sprz?t musi by fabrycznie nowy, nie- powystawowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz b?dzie zgodny z normami i obowi?zuj?cymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowi?zuj?cymi w Polsce. Przedmiot zam dostarczony zamawiaj?cemu oraz materia?y wykorzystane przy pracach monta?owych b?d pochodzi?y bezpo?rednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kana?Ûw dystrybucji i pochodzi z legalnego i oficjalnego kana?u dystrybucji producenta.
   9. Termin realizacji-do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.Zamawiaj?cy zastosuje art. 24aa uPzp,
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji (G) / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji dostawy (T) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium, na ca?y okres zwi?zania ofert?, w wysoko?ci: 2500,00 PLN (s?ownie: dwa tysi?ce pi??set z?otych).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 119-270391
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
ZP/BZP/227/2018-Dostawa pÛ?ki do macierzy dyskowej Fujitsu Eternus DX200 S3 wraz z 24 dyskami na potrzeby Politechniki Wroc?awskiej - WCSS.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire POTRONICS IT ul. Dubois 114/116 ?Ûd 93-465 Pologne Code NUTS: PL711
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 65 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  Oferta musi sk?ada si z:
   2. 1. dokumentÛw i o?wiadcze?, o ktÛrych mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ
   2. 2. formularza ofertowego wykonawcy - za??cznik Nr 1 do SIWZ, ze wskazaniem has?a dost?pu do pliku JEDZ
   2. 3. wykazania zastrze?enia informacji stanowi?cych tajemnic przedsi?biorstwa zgodnie z pkt 7rozdzia?u XI (je?eli dotyczy);
   2. 4. pe?nomocnictwa zgodnie z pkt 3 rozdzia?u XI SIWZ (je?eli dotyczy).
   2. 5. Zamawiaj?cy ??da wraz z ofert przedstawienia przez Wykonawc opisu oferowanego przedmiotu zamÛwienia ñ specyfikacj techniczn oferowanej aparatury ñ pozwalaj?cego stwierdzi zgodno? z wymaganiami Zamawiaj?cego ñ wype?niony i podpisany Za??cznik nr 3 do SIWZ.
   3.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art.86ust. 3 uPzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia,wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (w przypadku wspÛlnego ubiegania si o udzielenie zamÛwienia przez wykonawcÛw o?wiadczenie sk?ada ka?dy z wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 2a Warszawa 02-676 Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Krajowa Izba Odwo?awcza Warszawa Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w Dziale VI uPzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours jw.
Warszawa Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
30211200 - Matériel pour unité centrale