Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Ouvrages d'art et de gÈnie civil

2021/S 178-464603  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Wroc?aw: Ouvrages d'art et de gÈnie civil

2021/S 178-464603

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 174-454916)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia we Wroc?awiu
Adresse postale: pl. Powsta?cÛw ?l?skich 20
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL5 Makroregion po?udniowo-zachodni
Code postal: 53-314
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Daniel Ostrowski
Courriel: daniel.ostrowski@tauron-dystrybucja.pl
TÈlÈphone: +48 516116133
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tauron-dystrybucja.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Realizacja prac zwi?zanych z przy??czeniem odbiorcÛw gr. IV i V na terenie dzia?alno?ci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia we Wroc?awiu

NumÈro de rÈfÈrence: PZP/TD-OWR/04942/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45220000 Ouvrages d'art et de gÈnie civil

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest realizacja prac zwi?zanych z przy??czeniem odbiorcÛw IV i V grupy przy??czeniowej na terenie dzia?alno?ci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia we Wroc?awiu. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robÛt budowlanych zgodnie z wymaganiami okre?lonymi przez Zamawiaj?cego, a w szczegÛlno?ci opracowanie dokumentacji projektowej, realizacj wszystkich prac projektowych, dostaw, us?ug, uzyskanie niezb?dnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielaj?cych pozwolenie na budow?, realizacj robÛt budowlano-monta?owych w systemie Ñpod kluczî i wyp?at wszelkich odszkodowa wynikaj?cych z wykonania tych robÛt oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej, jak i rÛwnie wszelkie prace konieczne dla usuni?cia wad i usterek na podstawie udzielanej gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady, a tak?e innych czynno?ci oraz zadania i obowi?zki, jakie ma zrealizowa Wykonawca w celu nale?ytej realizacji Przedmiotu ZamÛwienia.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 174-454916

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.11

Lot n : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Au lieu de:

Opcje: nie

Lire:

Opcje: tak - zgodnie z SWZ.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
31200000 - Appareils de distribution et de commande électriques 
31320000 - Câbles de distribution électrique 
32500000 - Matériel de télécommunications 
35100000 - Matériel de secours et de sécurité 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
51100000 - Services d'installation de matériel électrique et mécanique 
71200000 - Services d'architecture 
71300000 - Services d'ingénierie