Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 29/03/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire

2023/S 55-158497  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/03/2023
S55
Pologne-Wroc?aw: PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire

2023/S 055-158497

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 040-114024)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wroc?awiu
Adresse postale: ul. Boles?awa Prusa 75-79
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 50-316
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dzia? ZamÛwie?
Courriel: przetarg@mpk.wroc.pl
TÈlÈphone: +48 7130855405
Fax: +48 713250802
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpk.wroc.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych mechanicznych, gumowych i metalowo-gumowych do tramwajÛw Pesa Twist 2010NW oraz Skoda 19T w podziale na 8 zada?

NumÈro de rÈfÈrence: KU.241/pn8_2023/AS

II.1.2)
Code CPV principal
34630000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych mechanicznych, gumowych i metalowo-gumowych do tramwajÛw Pesa Twist 2010NW oraz Skoda 19T w podziale na 8 zada? na warunkach okre?lonych w umowie oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zawiera: 1) WzÛr umowy - WU (Za??cznik nr 1 do SWZ), 2) Opis przedmiotu zamÛwienia - OPZ (Za??cznik nr 2 do SWZ), ktÛre stanowi? integraln? cz??? Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 040-114024

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: Wykonawca spe?ni warunek je?eli: wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych wykonuje: - dla zadania nr 1: dostawy obr?czy kÛ? do tramwaju Pesa Twist 2010NW o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 300.000,00 PLN brutto (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 2: dostawy spr??yn MEGI, nr kat. Contitech 751 240 S1, FLEXIBIL 245FLX1029 o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 120.000,00 PLN brutto (s?ownie: sto dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 3: dostawy cz??ci mechanicznych, gumowych oraz metalowo-gumowych do tramwaju Pesa Twist 2010NW o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 180.000,00 PLN brutto (s?ownie: sto osiemdziesi?t tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 4: dostawy zestawÛw naprawczych sprz?g?a LBK 330 do tramwaju Pesa Twist 2010NW o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 110.000,00 PLN brutto (s?ownie: sto dziesi?? tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 5: dostawy tulei gumowo-metalowych do tramwaju Pesa Twist 2010NW o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 65.000,00 PLN brutto (s?ownie: sze??dziesi?t pi?? tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 6: dostawy ?o?ysk wie?cowych do tramwaju Pesa Twist 2010NW o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 45.000,00 PLN brutto (s?ownie: czterdzie?ci pi?? tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 7: dostawy korbowodÛw oraz ci?gien po??czenia wÛzka z nadwoziem do tramwaju Skoda 19T o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 200.000,00 PLN brutto (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 8: dostawy t?umikÛw pionowych i poziomych do tramwaju Skoda 19T o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 100.000,00 PLN brutto (s?ownie: sto tysi?cy z?otych 00/100). Sk?adaj?c ofert? na kilka zada? nale?y udokumentowa? do?wiadczenie na kwot? b?d?c? sum? warto?ci do?wiadczenia wymaganego przez Zamawiaj?cego dla poszczegÛlnych zada?. UWAGA: dla ww. warto?ci wykazanych przez Wykonawc? w walucie innej ni? PLN, Zamawiaj?cy przyjmie przelicznik wed?ug ?redniego kursu NBP z dnia wszcz?cia niniejszego post?powania. Je?eli w tym dniu nie b?dzie opublikowany ?redni kurs NBP, Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej tabeli przed wszcz?ciem post?powania.

Lire:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: Wykonawca spe?ni warunek je?eli: wyka?e, ?e w okresie ostatnich 4 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych wykonuje: - dla zadania nr 1: dostawy obr?czy kÛ? do tramwaju Pesa Twist 2010NW o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 300.000,00 PLN brutto (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 2: dostawy spr??yn MEGI do pojazdÛw szynowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 21.000,00 PLN brutto (s?ownie: dwadzie?cia jeden tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 3: dostawy cz??ci mechanicznych, gumowych oraz metalowo-gumowych do pojazdÛw szynowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 74.000,00 PLN brutto (s?ownie: siedemdziesi?t cztery tysi?ce z?otych 00/100); - dla zadania nr 4: dostawy zestawÛw naprawczych sprz?g?a LBK 330 do pojazdÛw szynowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 60.000,00 PLN brutto (s?ownie: sze??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 5: dostawy tulei gumowo-metalowych do pojazdÛw szynowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 55.000,00 PLN brutto (s?ownie: pi??dziesi?t pi?? tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 6: dostawy ?o?ysk wie?cowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 20.000,00 PLN brutto (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 7: dostawy korbowodÛw oraz ci?gien po??czenia wÛzka z nadwoziem do pojazdÛw szynowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 100.000,00 PLN brutto (s?ownie: sto tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 8: dostawy t?umikÛw pionowych i poziomych do pojazdÛw szynowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 60.000,00 PLN brutto (s?ownie: sze??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100).

NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

Warunek zostanie wst?pnie zweryfikowany na podstawie przed?o?onego Jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia. Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona zostanie wezwany do z?o?enia nw. dokumentÛw: a) Wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych rÛwnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, polegaj?cych na: - dla zadania nr 1: dostawach obr?czy kÛ? do tramwaju Pesa Twist 2010NW o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 300.000,00 PLN brutto (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 2: dostawach spr??yn MEGI, nr kat. Contitech 751 240 S1, FLEXIBIL 245FLX1029 o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 120.000,00 PLN brutto (s?ownie: sto dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 3: dostawach cz??ci mechanicznych, gumowych oraz metalowo-gumowych do tramwaju Pesa Twist 2010NW o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 180.000,00 PLN brutto (s?ownie: sto osiemdziesi?t tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 4: dostawach zestawÛw naprawczych sprz?g?a LBK 330 do tramwaju Pesa Twist 2010NW o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 110.000,00 PLN brutto (s?ownie: sto dziesi?? tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 5: dostawach tulei gumowo-metalowych do tramwaju Pesa Twist 2010NW o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 65.000,00 PLN brutto (s?ownie: sze??dziesi?t pi?? tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 6: dostawach ?o?ysk wie?cowych do tramwaju Pesa Twist 2010NW o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 45.000,00 PLN brutto (s?ownie: czterdzie?ci pi?? tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 7: dostawach korbowodÛw oraz ci?gien po??czenia wÛzka z nadwoziem do tramwaju Skoda 19T o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 200.000,00 PLN brutto (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 8: dostawach t?umikÛw pionowych i poziomych do tramwaju Skoda 19T o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 100.000,00 PLN brutto (s?ownie: sto tysi?cy z?otych 00/100). wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy te zosta?y wykonane lub s? wykonywane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofertñ wzÛr stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ.

Lire:

Warunek zostanie wst?pnie zweryfikowany na podstawie przed?o?onego Jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia. Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona zostanie wezwany do z?o?enia nw. dokumentÛw: a) Wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych rÛwnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, polegaj?cych na: - dla zadania nr 1: dostawach obr?czy kÛ? do tramwaju Pesa Twist 2010NW o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 300.000,00 PLN brutto (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 2: dostawach spr??yn MEGI do pojazdÛw szynowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 21.000,00 PLN brutto (s?ownie: dwadzie?cia jeden tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 3: dostawach cz??ci mechanicznych, gumowych oraz metalowo-gumowych do pojazdÛw szynowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 74.000,00 PLN brutto (s?ownie: siedemdziesi?t cztery tysi?ce z?otych 00/100); - dla zadania nr 4: dostawach zestawÛw naprawczych sprz?g?a LBK 330 do pojazdÛw szynowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 60.000,00 PLN brutto (s?ownie: sze??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 5: dostawach tulei gumowo-metalowych do pojazdÛw szynowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 55.000,00 PLN brutto (s?ownie: pi??dziesi?t pi?? tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 6: dostawach ?o?ysk wie?cowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 20.000,00 PLN brutto (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 7: dostawach korbowodÛw oraz ci?gien po??czenia wÛzka z nadwoziem do pojazdÛw szynowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 100.000,00 PLN brutto (s?ownie: sto tysi?cy z?otych 00/100); - dla zadania nr 8: dostawach t?umikÛw pionowych i poziomych do pojazdÛw szynowych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 60.000,00 PLN brutto (s?ownie: sze??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100). wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy te zosta?y wykonane lub s? wykonywane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofertñ wzÛr stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 24/03/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 29/03/2023

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 24/03/2023

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 29/03/2023

Heure locale: 09:30

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 21/06/2023

Lire:

Date: 26/06/2023

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych mechanicznych, gumowych i metalowo-gumowych do tramwajÛw Pesa Twist 2010NW oraz Skoda 19T w podziale na 8 zada? 29/03/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34630000 - Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire