Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire

2020/S 149-366375  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Wroc?aw: Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire 2020/S 149-366375 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Boles?awa Prusa 75-79 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-316 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia Zamówie Courriel: przetarg@mpk.wroc.pl Téléphone: +48 713250818 Fax: +48 713250802 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpk.wroc.pl www.mpk.wroc.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sukcesywne dostawy cz??ci elektrycznych, mechanicznych, gumowych i metalowo-gumowych oraz elementów poszycia do tramwajów Numéro de référence: KU.241/pn52_2019/WW
II.1.2) Code CPV principal 34630000 Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego sukcesywnych dostaw cz??ci elektrycznych, mechanicznych, gumowych i metalowo-gumowych oraz elementów poszycia do tramwajów. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zawiera: 1) wzór umowy (WU - cz?? II SIWZ); 2) opis przedmiotu zamówienia (OPZ - cz?? III SIWZ - stanowi?cy za??czniki do wzoru umowy), które stanowi integraln cz?? SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 7 170 962.22 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa cz??ci mechanicznych do tramwajów PESA 2010NW
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34630000 Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exécution:
Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s sukcesywne dostawy cz??ci mechanicznych do tramwajów PESA 2010NW. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zawiera: 1) wzór umowy (WU - cz?? II SIWZ); 2) opis przedmiotu zamówienia (OPZ - cz?? III SIWZ - stanowi?cy Za??czniki do wzoru umowy), które stanowi integraln cz?? SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 80 Coût - Nom: Gwarancja / Pondération: 20
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 242-595796
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 12 Intitulé:
Dostawa cz??ci mechanicznych do tramwajów PESA 2010NW
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Intermastra GmbH Dresdener Straße Ville: Bischofsheim Code NUTS: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt Pays: Allemagne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 383 180.49 PLN Valeur totale du marché/du lot: 198 986.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ca?o? dokumentacji zamówienia zosta?a zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiaj?cego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przysy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Za?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34630000 - Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire