Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire

2020/S 149-366377  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Wroc?aw: PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire 2020/S 149-366377 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Boles?awa Prusa 75ñ79 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-316 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Courriel: przetarg@mpk.wroc.pl TÈlÈphone: +48 713250816 Fax: +48 713250802 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpk.wroc.pl www.mpk.wroc.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych do tramwajÛw typu 105N, WrAs oraz Skoda NumÈro de rÈfÈrence: KU.241/pn59_2019/AR
II.1.2) Code CPV principal 34630000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych do tramwajÛw typu 105N, WrAs oraz Skoda w podziale na 8 zada (cz??ci). SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zawiera: 1) wzÛr umowy (WU ñ cz?? II SIWZ); 2) opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ ñ cz?? III SIWZ), ktÛre stanowi integraln cz?? SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa wentylatorÛw typu CBM i SEM do tramwajÛw 105N i WrAs
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34630000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem cz??ci 2 jest dostawa wentylatorÛw typu CBM i SEM do tramwajÛw 105N i WrAs okre?lonych w zadaniu nr 2 (w OPZ ñ cz?? III SIWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa wentylatorÛw typu FC031-4DQ.2A.A6 do tramwajÛw Skoda
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34630000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem cz??ci 3 jest dostawa wentylatorÛw typu FC031-4DQ.2A.A6 do tramwajÛw Skoda okre?lonych w zadaniu nr 3 (w OPZ ñ cz?? III SIWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 027-062943
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa wentylatorÛw typu CBM i SEM do tramwajÛw 105N i WrAs
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawa wentylatorÛw typu FC031-4DQ.2A.A6 do tramwajÛw Skoda
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy uniewa?nia przedmiotowe post?powanie w zakresie zada nr 2 i 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ze wzgl?du na to, ?e cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, jak Zamawiaj?cy przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia w zakresie zadania nr 2 i zadania nr
   3.  Ca?o? dokumentacji zamÛwienia zosta?a zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiaj?cego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przysy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Za?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34630000 - Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire