Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire

2020/S 180-435550  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Wroc?aw: PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire 2020/S 180-435550 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Boles?awa Prusa 75ñ79 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-316 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Courriel: przetarg@mpk.wroc.pl TÈlÈphone: +48 713250816 Fax: +48 713250802 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpk.wroc.pl www.mpk.wroc.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych do silnikÛw Lta-220 eksploatowanych w tramwajach 105N NumÈro de rÈfÈrence: KU.241/pn35_2020/MO
II.1.2) Code CPV principal 34630000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych do silnikÛw Lta-220 eksploatowanych w tramwajach 105N.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 254 750.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych do silnikÛw Lta-220 eksploatowanych w tramwajach 105N
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34630000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych do silnikÛw Lta-220 eksploatowanych w tramwajach 105N.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych do silnikÛw Lta-220 eksploatowanych w tramwajach 105N
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34630000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych do silnikÛw Lta-220 eksploatowanych w tramwajach 105N.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 085-203000
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych do silnikÛw Lta-220 eksploatowanych w tramwajach 105N
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wrotram sp.j. M. Grudzka W. Lisowski K. Matyjaszczyk Adresse postale: ul. Smocza 3 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 55-520 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 69 600.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 73 492.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych do silnikÛw Lta-220 eksploatowanych w tramwajach 105N
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Z.P.H. Elektroszczotki T. Tomala I. Morys T. Morys s.c.
Adresse postale: ul. Marglowa 7 Ville: GoleszÛw Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-440 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 240 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 313 342.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przysy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Za?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34630000 - Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire