Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire

2022/S 10-022071  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Wroc?aw: PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire 2022/S 010-022071 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Boles?awa Prusa 75-79 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-316 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Courriel: przetarg@mpk.wroc.pl TÈlÈphone: +48 713250817 Fax: +48 713250802 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpk.wroc.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy cz??ci zamiennych niezb?dnych do wykonywania remontÛw kapitalnych wÛzkÛw tramwajowych do tramwajÛw 105N/204WrAs. NumÈro de rÈfÈrence: KU.241/pn30_2021/PC
II.1.2) Code CPV principal 34630000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s dostawy cz??ci zamiennych niezb?dnych do wykonywania remontÛw kapitalnych wÛzkÛw tramwajowych do tramwajÛw 105N/204WrAs (w podziale na 6 zadania/cz??ci) na warunkach okre?lonych w umowie oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zamÛwienia. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zawiera: 1) WzÛr Umowy ñ WU (Za??cznik nr 1 do SWZ); 2) Opis Przedmiotu ZamÛwienia ñ OPZ (Za??cznik nr 2 do SWZ) ktÛre stanowi integraln cz?? Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa cz??ci gumowych do wÛzkÛw tramwajowych.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34630000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia w zakresie Cz??ci nr 2 (Zadania nr 2) s sukcesywne dostawy cz??ci gumowych do wÛzkÛw tramwajowych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w Opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 30% Prix - PondÈration: 70%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 206-539768
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa cz??ci gumowych do wÛzkÛw tramwajowych.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ca?o? dokumentacji zamÛwienia zosta?a zamieszczona na Platformie Przetargowej Zamawiaj?cego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, okre?lone w dziale IX ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektroniczne, albo w terminie 15 dni ñ je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie publicznych. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, lub postanowienia Prezesa Izby, przysy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Za?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022 Pologne-Wroc?aw: PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaireType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34630000 - Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire