Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 30/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Pr╚paration du projet et de la conception, estimation des co ts

2020/S 180-435601  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Wroc?aw: Pr╚paration du projet et de la conception, estimation des co ts 2020/S 180-435601 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Operator Gazoci?g█w Przesy?owych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Operator Gazoci?g█w Przesy?owych Gaz-System S.A. Oddzia we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Gazowa 3 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 50-513 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Kopcza Courriel: zamowienia.wroclaw@gaz-system.pl T╚l╚phone: +48 713353356 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.gaz-system.pl http://www.gaz-system.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://gazsystem.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ĐLikwidacja wyp?ycenia gazoci?gu DN 300 PN 6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Cicha Wodaţ Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/2020/09/0166/WRO
II.1.2) Code CPV principal 71242000 Pr╚paration du projet et de la conception, estimation des co ts
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ĐLikwidacja wyp?ycenia gazoci?gu DN 300 PN 6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Cicha Wodaţ ZP/2020/09/0166/WRO.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??czniki nr 1 do SIWZ ˝ Projekt umowy.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ĐLikwidacja wyp?ycenia gazoci?gu DN 300 PN 6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Cicha Wodaţ ZP/2020/09/0166/WRO.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??czniki nr 1 do SIWZ ˝ Projekt umowy.
   3.  Numer kodu CPV przedmiotu zam█wienia: 71242000.
   4.  Tam gdzie w tre?ci Specyfikacji i Za??cznik█w do Specyfikacji znajduje si odniesienie do konkretnego rodzaju norm, Zamawiaj?cy dopuszcza normy r█wnowa?ne. Wykonawca, kt█ry w celu wykazania spe?niania przez oferowany przedmiot zam█wienia wymaga realizacji Zam█wienia powo?uje si na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywane przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowany przez niego przedmiot zam█wienia spe?nia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego.
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? dokonania wizji lokalnej przez Wykonawc█w, najp█?niej na 3 dni przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowi?zany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowan przez siebie dat przeprowadzenia wizji lokalnej, wyst?pi przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123; dalej jako Đustawa o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn?ţ) do Zamawiaj?cego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrze?eniem, ?e wizja lokalna mo?e odbywa si od poniedzia?ku do pi?tku z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz.
   9. 00˝14.00.
   6.  W dokumentacji projektowej nie mog by wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?r█d?a lub szczeg█lny proces, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, je?eli mog?oby to doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt█rych Wykonawc█w lub produkt█w, chyba ?e jest to uzasadnione specyfik przedmiotu zam█wienia i projektant nie mo?e opisa przedmiotu zam█wienia za pomoc dostatecznie dok?adnych okre?le?, w█wczas wskazaniu takiemu musz towarzyszy wyrazy Đlub r█wnowa?nyţ oraz musz zosta opisane warunki tej r█wnowa?no?ci (podanie parametr█w charakterystycznych wymaganych dla spe?nienia r█wnowa?no?ci).
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest do zapoznania si i stosowania zalece wynikaj?cych z Kodeksu post?powania dla dostawc█w Operatora Gazoci?g█w Przesy?owych Gaz-System S.A. (Kodeks post?powania dla dostawc█w Operatora Gazoci?g█w Przesy?owych Gaz-System S.A. jest dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).
   8.  Wykonawca zobowi?zany jest do zapoznania si i stosowania Regulaminu platformy zakupowej eB2B, dost?pnego na stronie internetowej: https://gazsys-tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/. http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/ https://gazsys-tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 54 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest upowa?niony do skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania umowy w zakresie opisanym w projekcie umowy (Za??cznik nr 1 do SIWZ). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w umowie, nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji. Warunkiem uruchamiania prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego Wykonawcy o?wiadczenia woli dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  Nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ˝ pkt 23 ustawy, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy.
   2.  Do oferty sk?adanej za po?rednictwem portalu zakupowego nale?y do??czy aktualne na dzie sk?adania oferty o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Rzeczone o?wiadczenie Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y w formie jednolitego dokumentu (za??cznik nr 2 do SIWZ), w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII SIWZ.
   3.  W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w rozdziale IX i X SIWZ, tj.: 1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i 21 ustawy, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert,lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne,wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w,op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (zgodnie z tre?ci za??cznika nr 3 do SIWZ); 6) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne (zgodnie z tre?ci za??cznika nr 4 do SIWZ); 7) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) [zgodnie z tre?ci za??cznika nr 5 do SIWZ]. Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znak█w, ci?g dalszy niniejszej sekcji znajduje si w dokumentacji post?powania, dost?pnej na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3 og?oszenia.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  W okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zam█wienie obejmuj?ce opracowanie dokumentacji projektowej na sieci gazowej ?redniego podwy?szonego lub wysokiego ci?nienia w zakresie bran?y technologicznej. Uwaga: W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie Zam█wienia warunek opisany powy?ej mo?e spe?nia ??cznie grupa Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym,nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w rozdziale IX i X SIWZ, tj.: 12) Wykaz zam█wie (...). Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znak█w, ci?g dalszy niniejszej sekcji znajduje si w dokumentacji post?powania, dost?pnej na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3 og?oszenia.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Wadium nie jest wymagane.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie przedmiotowego zam█wienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia. W przypadku wsp█lnego ubiegania si Wykonawc█w o udzielenie zam█wienia do oferty nale?y do??czy dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wz█r umowy stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 30/09/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 30/09/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Oferty zostan otwarte poprzez transmisj on-line. W celu uczestnictwa w transmisji nale?y po??czy si z wirtualnym pokojem konferencyjnym, do kt█rego link oraz wymagany identyfikator i kod dost?pu s nast?puj?ce: ˇ link: https://join.video.gaz-system.pl/, ˇ identyfikator spotkania: 311202, ˇ kod dost?pu: 6789. https://join.video.gaz-system.pl/
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Uwaga do sekcji IV.2.6 og?oszenia: Minimalny okres, w kt█rym oferent b?dzie zwi?zany ofert wynosi 60 dni.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71242000 - PrÚparation du projet et de la conception, estimation des coűts