Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Produits de la minoterie, amidon et produits amylacÈs

2024/S 12-031722  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Wroc?aw: Produits de la minoterie, amidon et produits amylacÈs 2024/S 012-031722 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 4 Regionalna Baza Logistyczna NumÈro national d'identification: NIP: 8960004952 Adresse postale: ul. Pretficza 28 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-984 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin OLECHNO Courriel: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261651080 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.4rblog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/4rblog
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka wojskowa
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWA PRZETWOR"W ZBO?OWYCH, STR?CZKOWYCH I ZIEMNIACZANYCH (Nr sprawy: MAT/252/ES/2023) NumÈro de rÈfÈrence: MAT/252/ES/2023
II.1.2) Code CPV principal 15600000 Produits de la minoterie, amidon et produits amylacÈs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: DOSTAWA PRZETWOR"W ZBO?OWYCH, STR?CZKOWYCH I ZIEMNIACZANYCH wg zestawienia asortymentowo-ilo?ciowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Za??cznikiem nr 1 (cz??ci: 1, 2, 3, 4) do SWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i wymagania do niego znajduj? si? w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz za??cznikami) stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 454 867.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
DOSTAWA PRZETWOR"W ZBO?OWYCH, STR?CZKOWYCH I ZIEMNIACZANYCH
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15600000 Produits de la minoterie, amidon et produits amylacÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
zgodnie z Planem dostaw w 2024 roku (Za??cznik nr 2 do Projektowanych postanowie? umowy stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: DOSTAWA PRZETWOR"W ZBO?OWYCH, STR?CZKOWYCH I ZIEMNIACZANYCH wg zestawienia asortymentowo-ilo?ciowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i wymagania do niego znajduj? si? w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz za??cznikami) stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zakres opcjonalny zamÛwienia: Zamawiaj?cy informuje, i? przewiduje udzielenie zamÛwie? opcjonalnych zgodnie z zapisami Projektowanych postanowie? umowy stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy w Za??czniku nr 1 do SWZ okre?la podstawowy poziom zamÛwienia, ktÛry mo?e poszerzy? poprzez zwi?kszenie ilo?ci asortymentu do maksymalnej ilo?ci okre?lonej w tabeli w Za??czniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ëIlo?? (zamÛwienie opcjonalne) na co Wykonawca wyra?a zgod?. Podstaw? uruchomienia zamÛwienia w zakresie prawa opcji b?d? potrzeby komÛrek zaopatrywanych oraz zagwarantowane ?rodki finansowe. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowi?zkiem Zamawiaj?cego wobec czego Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo nie sk?adania zamÛwie? w tym zakresie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
DOSTAWA PRZETWOR"W ZBO?OWYCH, STR?CZKOWYCH I ZIEMNIACZANYCH
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15600000 Produits de la minoterie, amidon et produits amylacÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
zgodnie z Planem dostaw w 2024 roku (Za??cznik nr 2 do Projektowanych postanowie? umowy stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: DOSTAWA PRZETWOR"W ZBO?OWYCH, STR?CZKOWYCH I ZIEMNIACZANYCH wg zestawienia asortymentowo-ilo?ciowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i wymagania do niego znajduj? si? w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz za??cznikami) stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zakres opcjonalny zamÛwienia: Zamawiaj?cy informuje, i? przewiduje udzielenie zamÛwie? opcjonalnych zgodnie z zapisami Projektowanych postanowie? umowy stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy w Za??czniku nr 1 do SWZ okre?la podstawowy poziom zamÛwienia, ktÛry mo?e poszerzy? poprzez zwi?kszenie ilo?ci asortymentu do maksymalnej ilo?ci okre?lonej w tabeli w Za??czniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ëIlo?? (zamÛwienie opcjonalne) na co Wykonawca wyra?a zgod?. Podstaw? uruchomienia zamÛwienia w zakresie prawa opcji b?d? potrzeby komÛrek zaopatrywanych oraz zagwarantowane ?rodki finansowe. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowi?zkiem Zamawiaj?cego wobec czego Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo nie sk?adania zamÛwie? w tym zakresie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
DOSTAWA PRZETWOR"W ZBO?OWYCH, STR?CZKOWYCH I ZIEMNIACZANYCH
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15600000 Produits de la minoterie, amidon et produits amylacÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
zgodnie z Planem dostaw w 2024 roku (Za??cznik nr 2 do Projektowanych postanowie? umowy stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: DOSTAWA PRZETWOR"W ZBO?OWYCH, STR?CZKOWYCH I ZIEMNIACZANYCH wg zestawienia asortymentowo-ilo?ciowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i wymagania do niego znajduj? si? w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz za??cznikami) stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zakres opcjonalny zamÛwienia: Zamawiaj?cy informuje, i? przewiduje udzielenie zamÛwie? opcjonalnych zgodnie z zapisami Projektowanych postanowie? umowy stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy w Za??czniku nr 1 do SWZ okre?la podstawowy poziom zamÛwienia, ktÛry mo?e poszerzy? poprzez zwi?kszenie ilo?ci asortymentu do maksymalnej ilo?ci okre?lonej w tabeli w Za??czniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ëIlo?? (zamÛwienie opcjonalne) na co Wykonawca wyra?a zgod?. Podstaw? uruchomienia zamÛwienia w zakresie prawa opcji b?d? potrzeby komÛrek zaopatrywanych oraz zagwarantowane ?rodki finansowe. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowi?zkiem Zamawiaj?cego wobec czego Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo nie sk?adania zamÛwie? w tym zakresie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 200-628528
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
DOSTAWA PRZETWOR"W ZBO?OWYCH, STR?CZKOWYCH I ZIEMNIACZANYCH
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIPRO Roman Lipowicz Adresse postale: ul. AliantÛw 4, Ville: ?nin Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 175 221.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 3 IntitulÈ:
DOSTAWA PRZETWOR"W ZBO?OWYCH, STR?CZKOWYCH I ZIEMNIACZANYCH
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIPRO Roman Lipowicz Adresse postale: ul. AliantÛw 4 Ville: ?nin Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 103 975.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 4 IntitulÈ:
DOSTAWA PRZETWOR"W ZBO?OWYCH, STR?CZKOWYCH I ZIEMNIACZANYCH
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIPRO Roman Lipowicz Adresse postale: ul. AliantÛw 4, Ville: ?nin Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 175 671.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp. Uprawnienia do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorcÛw. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie powinno zawiera? wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania oraz wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych wniesienie odwo?ania oraz wskazanie dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci, Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 16.7 i 16.8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 DOSTAWA PRZETWOR"W ZBO?OWYCH, STR?CZKOWYCH I ZIEMNIACZANYCH (Nr sprawy: MAT/252/ES/2023) 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
15600000 - Produits de la minoterie, amidon et produits amylacés