Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 21/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Produits pharmaceutiques

2021/S 199-519162  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Wroc?aw: Produits pharmaceutiques

2021/S 199-519162

Rectificatif

Avis d'information compl╚mentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Suppl╚ment au Journal officiel de l'Union europ╚enne, 2021/S 196-508155)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROC?AWIU
Adresse postale: UL. BOROWSKA 213
Ville: WROC?AW
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 50-556
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna ?mirska
Courriel: asmirska@usk.wroc.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.wroc.pl
Adresse du profil dÝacheteur: www.usk.wroc.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du march╚
II.1.1)
Intitul╚:
Dostawa lek█w z program█w lekowych ˝ Alglucosidasum alfa ˝ choroba Pompego

Num╚ro de r╚f╚rence: DZP.242.487.2021

II.1.2)
Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques

II.1.3)
Type de march╚
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa lek█w z program█w lekowych ˝ Alglucosidasum alfa ˝ choroba Pompego - 1 zadanie

Section VI: Renseignements compl╚mentaires

VI.5)
Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/10/2021

VI.6)
R╚f╚rence de l'avis original
Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 196-508155

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, tzn. z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si Wykonawc?: 7) kt█ry w spos█b zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczeg█lno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zam█wienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych dowod█w, art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; 8) kt█ry, z przyczyn le??cych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykona lub nienale?ycie wykona albo d?ugotrwale nienale?ycie wykonywa?, istotne zobowi?zanie wynikaj?ce z wcze?niejszej umowy w sprawie zam█wienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzi?o do wypowiedzenia lub odst?pienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast?pczego lub realizacji uprawnie z tytu?u r?kojmi za wady, art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp; 9) kt█ry w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzi Zamawiaj?cego w b??d przy przedstawianiu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu lub kryteria selekcji, co mog?o mie istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez Zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, lub kt█ry zatai te informacje lub nie jest w stanie przedstawi wymaganych podmiotowych ?rodk█w dowodowych, art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp; 10) kt█ry bezprawnie wp?ywa lub pr█bowa wp?ywa na czynno?ci Zamawiaj?cego lub pr█bowa pozyska lub pozyska informacje poufne, mog?ce da mu przewag w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp; 11) kt█ry w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawi informacje wprowadzaj?ce w b??d, co mog?o mie istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez Zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp. Zmiana postanowie umowy, odst?pienia od umowy
   1.  Zmiana postanowie umowy mo?e nast?pi za zgod obu stron na pi?mie pod rygorem niewa?no?ci, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spe?nieniu przes?anek przewidzianych w ustawie Prawo zam█wie publicznych.
   2.  Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewa?no?ci, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowie?, kt█re by?yby niekorzystne dla Zamawiaj?cego, je?eli przy ich uwzgl?dnieniu nale?a?oby zmieni tre? oferty, na podstawie, kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ?e zachodzi jedna z przes?anek, o kt█rych mowa w art. 455 ustawy Prawo zam█wie publicznych.
   3.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie ilo?ci przedmiotu umowy oraz warto?ci umowy w sytuacji gdy nast?pi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpo?rednio zwi?zana z przedmiotem zam█wienia wynikaj?cym z niniejszej umowy; w takiej sytuacji zmniejszeniu ulegnie cena jednostkowa przedmiotu umowy, natomiast od zgodnej woli stron zale?e b?dzie, czy proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie warto? umowy przy jednoczesnym pozostawieniu ilo?ci produkt█w w niezmienionej formie, czy te warto? umowy pozostanie bez zmian z jednoczesnym proporcjonalnym zwi?kszeniem ilo?ci produkt█w.
   4.  W sytuacji wyst?pienia si?y wy?szej, przez kt█r rozumie si okoliczno?ci nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub te niemo?liwe do unikni?cia, w szczeg█lno?ci: kl?ski ?ywio?owe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany kl?ski ?ywio?owej, decyzje, zarz?dzenia organ█w pa?stwa itp., kt█ra w bezpo?redni spos█b wp?ynie na okoliczno?ci realizacji umowy, dopuszcza si zmian umowy w zakresie: a) terminu realizacji dostaw cz?stkowych poprzez jego wyd?u?enie, o czas umo?liwiaj?cy realizacj dostawy nie d?u?szy jednak ni 1 miesi?c od dnia z?o?enia zam█wienia b) asortymentu b?d?cego przedmiotem umowy poprzez jego zast?pienie innym asortymentem, spe?niaj?cym warunki okre?lone w ust. 9 poni?ej. Przedmiotowe zmiany b?d wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz udokumentowanego wniosku Wykonawcy i b?d obowi?zywa przez okres wyst?powania okoliczno?ci Đsi?y wy?szeţ. Po jej ustaniu Strony powr█c do pierwotnych zapis█w umownych w drodze aneksu do umowy.
   5.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie przedmiotu zam█wienia w sytuacji gdy nast?pi zmiana numer█w katalogowych produkt█w, przy jednoczesnym zastrze?eniu braku zmian cen na wy?sze oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametr█w przedmiotu zamawianego.
   6.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie terminu jej obowi?zywania w przypadku wyst?pienia gwa?townej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczno?ci, niezale?nych od ?adnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, spo?ecznych, atmosferycznych itp.), kt█re w bezpo?redni spos█b wp?yn na okoliczno?ci realizacji umowy. W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci, o kt█rych mowa w zdaniu 1 Wykonawca kieruje pisemny, uzasadniony wniosek do Zamawiaj?cego o dokonanie zmian w zakresie skr█cenia terminu obowi?zywania umowy, kt█re nie mo?e przekracza okresu 4 miesi?cy liczonych od pierwotnie ustalonej daty ko?cowej obowi?zywania umowy. Obowi?zek wykazania wp?ywu okoliczno?ci okre?lonych w zdaniu pierwszym na realizacj umowy nale?y do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania niniejszej zmiany umowy przez Zamawiaj?cego.
   7.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przed?o?enia przez Wykonawc oferty korzystniejszej ˝ zawieraj?cej ni?sz cen ni dotychczasowa.
   8.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zast?pienie produktu obj?tego umow odpowiednikiem w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu obj?tego umow?, b) wyga?ni?cia ?wiadectwa rejestracji, c) przed?o?enia przez wykonawc oferty korzystniejszej dla Zamawiaj?cego.
   9.  Zmiana, o kt█rej mowa w ust. 8 powy?ej, b?dzie dopuszczalna pod warunkiem, ?e odpowiednik: b?dzie spe?nia wszystkie wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, nie b?dzie mia ni?szych parametr█w od zaoferowanego w ofercie oraz b?dzie znajdowa zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment obj?ty umow i przy cenie nie wy?szej ni cena asortymentu obj?tego umow?. 10. Zmiany, o kt█rych mowa wy?ej mog dotyczy nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu. 11. W przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towar█w i us?ug oraz podatku akcyzowego, 2) zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis█w ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, 4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko?ci wp?at do pracowniczych plan█w kapita?owych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita?owych wynagrodzenie Wykonawcy, o kt█rym mowa w ▀ 6 ust. 1 mo?e podlega waloryzacji w trakcie obowi?zywania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiaj?cego wraz z uzasadnieniem oraz szczeg█?owym wyliczeniem wp?ywu zmiany na ponoszone przez Wykonawc koszty realizacji przedmiotu umowy. Waloryzacja wynagrodzenia mo?e nast?pi po up?ywie 90 dni od dnia obowi?zywania zmian. Z wnioskiem o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca mo?e wyst?pi nie wcze?niej ni po up?ywie 12 m-cy obowi?zywania przedmiotowej umowy. 12. W wypadku zmiany, o kt█rej mowa w ust. 11 pkt 1) warto? netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si?. 13. W przypadku zmiany, o kt█rej mowa w ust.11 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy mo?e ulec zmianie o warto? wzrostu ca?kowitego kosztu Wykonawcy wynikaj?c ze zwi?kszenia wynagrodze os█b bezpo?rednio wykonuj?cych zam█wienie do wysoko?ci aktualnie obowi?zuj?cego minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzgl?dnieniem wszystkich obci??e publicznoprawnych od kwoty wzrostu. 14. W przypadku zmiany, o kt█rym mowa w ust. 11 pkt 3), 4) wynagrodzenie Wykonawcy mo?e ulec zmianie o warto? wzrostu ca?kowitego kosztu Wykonawcy, jak b?dzie on zobowi?zany dodatkowo ponie? w celu uwzgl?dnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os█b bezpo?rednio wykonuj?cych zam█wienie na rzecz Zamawiaj?cego. 15. Dopuszcza si tak?e zmian umowy w zakresie przedmiotowym poprzez dodanie numeru katalogowego towaru w przypadku, gdy towar o dodawanym numerze katalogowym spe?nia wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w specyfikacji warunk█w zam█wienia, nie b?dzie mia ni?szych parametr█w od zaoferowanego w ofercie oraz b?dzie znajdowa zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment obj?ty umow i przy cenie nie wy?szej ni cena asortymentu obj?tego umow?. 16. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zam█wiony ca?y asortyment ni okre?lony, a zaistnieje okoliczno? uzasadniona potrzebami Zamawiaj?cego, strony dopuszczaj mo?liwo? przed?u?enia czasu trwania umowy na okres pozwalaj?cy wykorzysta asortyment w ilo?ci niezb?dnej dla funkcjonowania Zamawiaj?cego zwi?zanego z jego dzia?alno?ci?, do czasu rozstrzygni?cia nowej procedury przetargowej dotycz?cej to?samego asortymentu lub wyczerpania warto?ci umowy jednak na okres nie d?u?szy ni 4 m-ce od daty, okre?lonej w ▀
   5.  17. W przypadku gdy Zamawiaj?cy nie zrealizuje przedmiotu umowy w zakresie minimalnym, o kt█rym stanowi ▀ 3 ust. 2 w okresie obowi?zywania umowy, Strony przed?u? okres trwania umowy na czas pozwalaj?cy zrealizowa minimalny zakres przedmiotu umowy, nie d?u?szy jednak ni 4 m-ce od daty, okre?lonej w ▀
   5.  18. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno?ci powoduj?cej, ?e wykonanie umowy nie le?y w interesie publicznym, czego nie mo?na by?o przewidzie w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mo?e zagrozi istotnemu interesowi bezpiecze?stwa pa?stwa lub bezpiecze?stwu publicznemu, Zamawiaj?cy mo?e odst?pi od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi?cia wiadomo?ci o tych okoliczno?ciach. W takim przypadku, Wykonawca mo?e ??da wy??cznie wynagrodzenia nale?nego z tytu?u wykonania cz??ci umowy. 19. Zamawiaj?cy mo?e odst?pi od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przes?anek okre?lonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepis█w ustawy Prawo zam█wie publicznych Zamawiaj?cy odst?puje od umowy w cz??ci, kt█rej zmiana dotyczy.

 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques