Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 08/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2022/S 226-649992  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/11/2022
S226
Pologne-Wroc?aw: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2022/S 226-649992

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 218-626477)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROC?AWIU
NumÈro national d'identification: 8981816856
Adresse postale: UL. BOROWSKA 213
Ville: WROC?AW
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 50-556
Pays: Pologne
Point(s) de contact: El?bieta Komar
Courriel: ekomar@usk.wroc.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.wroc.pl
Adresse du profil díacheteur: www.usk.wroc.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa drobnego sprz?tu laboratoryjnego, sprz?tu dla Patomorfologii oraz sprz?tu bezpiecznego

NumÈro de rÈfÈrence: DZP.242.996.2022

II.1.2)
Code CPV principal
38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: dostawa drobnego sprz?tu laboratoryjnego, sprz?tu dla Patomorfologii oraz sprz?tu bezpiecznego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?lony w Formularzu cenowym stanowi Za??cznik nr 2A do SWZ

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 218-626477

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.2.2

Au lieu de:

Zamawiaj?cy uzupe?nia punkt III.2.2 o tekst zamieszczony w polu Powinno by?

Lire:

Zmiana postanowie? umowy, odst?pienia od umowy
   1.  Zmiana postanowie? umowy mo?e nast?pi? za zgod? obu stron na pi?mie pod rygorem niewa?no?ci, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spe?nieniu przes?anek przewidzianych w ustawie pzp.
   2.  Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewa?no?ci, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowie?, ktÛre by?yby niekorzystne dla Zamawiaj?cego, je?eli przy ich uwzgl?dnieniu nale?a?oby zmieni? tre?? oferty, na podstawie, ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ?e zachodzi jedna z przes?anek, o ktÛrych mowa w art. 455 ustawy pzp.
   3.  Dopuszcza si? zmian? umowy w zakresie ilo?ci przedmiotu umowy oraz warto?ci umowy w sytuacji gdy nast?pi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpo?rednio zwi?zana z przedmiotem zamÛwienia wynikaj?cym z niniejszej umowy; w takiej sytuacji zmniejszeniu ulegnie cena jednostkowa przedmiotu umowy, natomiast od zgodnej woli stron zale?e? b?dzie, czy proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie warto?? umowy przy jednoczesnym pozostawieniu ilo?ci produktÛw w niezmienionej formie, czy te? warto?? umowy pozostanie bez zmian z jednoczesnym proporcjonalnym zwi?kszeniem ilo?ci produktÛw.
   4.  W sytuacji wyst?pienia si?y wy?szej, przez ktÛr? rozumie si? okoliczno?ci nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub te? niemo?liwe do unikni?cia, w szczegÛlno?ci: kl?ski ?ywio?owe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany zagro?enia epidemiologicznego, stany nadzwyczajne, w tym stany kl?ski ?ywio?owej, decyzje, zarz?dzenia organÛw pa?stwa itp., ktÛra w bezpo?redni sposÛb wp?ynie na okoliczno?ci realizacji umowy, dopuszcza si? zmian? umowy w zakresie: a) terminu realizacji dostaw cz?stkowych poprzez jego wyd?u?enie o czas umo?liwiaj?cy realizacj? dostawy nie d?u?szy jednak ni? 1 miesi?c od dnia z?o?enia zamÛwienia, b) asortymentu b?d?cego przedmiotem umowy poprzez jego zast?pienie innym asortymentem, spe?niaj?cym warunki okre?lone w ust. 13 poni?ej. Przedmiotowe zmiany b?d? wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz udokumentowanego wniosku Wykonawcy i b?d? obowi?zywa? przez okres wyst?powania okoliczno?ci Ñsi?y wy?szeî. Po jej ustaniu Strony powrÛc? do pierwotnych zapisÛw umownych w drodze aneksu do umowy.
   5.  Dopuszcza si? zmian? umowy w zakresie przedmiotu zamÛwienia w sytuacji gdy nast?pi zmiana numerÛw katalogowych produktÛw, przy jednoczesnym zastrze?eniu braku zmian cen na wy?sze oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrÛw przedmiotu zamawianego.
   6.  Dopuszcza si? zmian? umowy w zakresie terminu jej obowi?zywania w przypadku wyst?pienia gwa?townej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczno?ci, niezale?nych od ?adnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, spo?ecznych, atmosferycznych itp.), ktÛre w bezpo?redni sposÛb wp?yn? na okoliczno?ci realizacji umowy. W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w zdaniu 1 Wykonawca kieruje pisemny, uzasadniony wniosek do Zamawiaj?cego o dokonanie zmian w zakresie skrÛcenia terminu obowi?zywania umowy, ktÛre nie mo?e przekracza? okresu 4 miesi?cy liczonych od pierwotnie ustalonej daty ko?cowej obowi?zywania umowy. Obowi?zek wykazania wp?ywu okoliczno?ci okre?lonych w zdaniu pierwszym na realizacj? umowy nale?y do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania niniejszej zmiany umowy przez Zamawiaj?cego.
   7.  Dopuszcza si? zmian? umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przed?o?enia przez Wykonawc? oferty korzystniejszej ñ zawieraj?cej ni?sz? cen? ni? dotychczasowa.
   8.  W przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarÛw i us?ug oraz podatku akcyzowego, b) zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne

NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Zamawiaj?cy uzupe?nia punkt VI.3 o tekst zamieszczony w polu Powinno by?

Lire:

Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; c) o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; d) o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotycz?cych zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 9, 10 ustawy PZP. 2) Na potwierdzenie spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu: a) Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Wyja?nienie: Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia informacji z KRS lub CEiDG, je?eli zamawiaj?cy mo?e go uzyska? za pomoc? bezp?atnych i ogÛlnodost?pnych baz danych, o ile wykonawca dostarczy? dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokumentÛw, tzn. w szczegÛlno?ci w Cz??ci IV: Kryteria kwalifikacji, A: KOMPETENCJE, pkt 1) JEDZ wskaza? odniesienie do tych danych dost?pnych w formie elektronicznej
   3.  Wykonawcy maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP: 1) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp ñ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy PZP, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed ich z?o?eniem. 2) Je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentÛw, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy PZP, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisÛw o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zmiana postanowie? umowy - ci?g dalszy d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko?ci wp?at do pracowniczych planÛw kapita?owych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita?owych Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktÛrym mowa w ß 7 mo?e podlega? waloryzacji w trakcie obowi?zywania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiaj?cego wraz z uzasadnieniem oraz szczegÛ?owym wyliczeniem wp?ywu zmiany na ponoszone przez Wykonawc? koszty realizacji przedmiotu umowy. Z wnioskiem o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca mo?e wyst?pi? nie wcze?niej ni? po up?ywie 12 m-cy obowi?zywania przedmiotowej umowy. Obowi?zek wykazania wp?ywu zmian, na koszty wykonania zamÛwienia nale?y do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiaj?cego.
   9.  W wypadku zmiany, o ktÛrej mowa w ust. 8 lit. a) warto?? netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si?. 10. W przypadku zmiany, o ktÛrej mowa w ust. 8 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy mo?e ulec zmianie o warto?? wzrostu ca?kowitego kosztu Wykonawcy wynikaj?c? ze zwi?kszenia wynagrodze? osÛb bezpo?rednio wykonuj?cych zamÛwienie do wysoko?ci aktualnie obowi?zuj?cego minimalnego wynagrodzenia za prac? albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzgl?dnieniem wszystkich obci??e? publicznoprawnych od kwoty wzrostu. 11. W przypadku zmiany, o ktÛrym mowa w ust. 8 lit. c), d) wynagrodzenie Wykonawcy mo?e ulec zmianie o warto?? wzrostu ca?kowitego kosztu Wykonawcy, jak? b?dzie on zobowi?zany dodatkowo ponie?? w celu uwzgl?dnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osÛb bezpo?rednio wykonuj?cych zamÛwienie na rzecz Zamawiaj?cego. 12. Dopuszcza si? zmian? umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zast?pienie produktu obj?tego umow? odpowiednikiem w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu obj?tego umow?, b) wyga?ni?cia ?wiadectwa rejestracji, c) przed?o?enia przez Wykonawc? oferty korzystniejszej dla Zamawiaj?cego. 13. Zmiana, o ktÛrej mowa w ust. 12 powy?ej, b?dzie dopuszczalna pod warunkiem, ?e odpowiednik: b?dzie spe?nia? wszystkie wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w SWZ, nie b?dzie mia? ni?szych parametrÛw od zaoferowanego w ofercie oraz b?dzie znajdowa? zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment obj?ty umow? i przy cenie nie wy?szej ni? cena asortymentu obj?tego umow?. 14. Zmiany, o ktÛrych mowa wy?ej mog? dotyczy? nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu. 15. Dopuszcza si? tak?e zmian? umowy w zakresie przedmiotowym poprzez dodanie numeru katalogowego towaru w przypadku, gdy towar o dodawanym numerze katalogowym spe?nia wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, nie b?dzie mia? ni?szych parametrÛw od zaoferowanego w ofercie oraz b?dzie znajdowa? zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment obj?ty umow? i przy cenie nie wy?szej ni? cena asortymentu obj?tego umow?. 16. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamÛwiony ca?y asortyment ni? okre?lony, a zaistnieje okoliczno?? uzasadniona potrzebami Zamawiaj?cego, strony dopuszczaj? mo?liwo?? przed?u?enia czasu trwania umowy na okres pozwalaj?cy wykorzysta? asortyment w ilo?ci niezb?dnej dla funkcjonowania Zamawiaj?cego zwi?zanego z jego dzia?alno?ci? do czasu rozstrzygni?cia nowej procedury przetargowej dotycz?cej to?samego asortymentu lub wyczerpania warto?ci umowy, jednak na okres nie d?u?szy ni? 4 m-ce od daty, okre?lonej w ß
   5.  17. W przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie zrealizuje przedmiotu umowy w zakresie minimalnym, o ktÛrym stanowi ß 3 ust. 2 w okresie obowi?zywania umowy, Strony przed?u?? okres trwania umowy na czas pozwalaj?cy zrealizowa? minimalny zakres przedmiotu umowy, nie d?u?szy jednak ni? 4 m-ce od daty, okre?lonej w ß
   5. 
Dostawa drobnego sprz?tu laboratoryjnego, sprz?tu dla Patomorfologii oraz sprz?tu bezpiecznego 08/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)