Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2023/S 196-614045  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Pologne-Wroc?aw: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes) 2023/S 196-614045 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu NumÈro national d'identification: 896-000-53-54 Adresse postale: C.K. Norwida 25 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-375 Pays: Pologne Point(s) de contact: Patrycja Mi?kÛw Courriel: patrycja.miskow@upwr.edu.pl TÈlÈphone: +48 713201031 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.upwr.edu.pl Adresse du profil díacheteur: www.upwr.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia wy?sza
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu dla OBTPRñ Swojczyce, CPR i CBS oraz Innowacyjnych Technologii i Produkcji ?ywno?ci - 5 cz??ci NumÈro de rÈfÈrence: I0CZZ000.271.72.2023
II.1.2) Code CPV principal 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu wraz z monta?em, uruchomieniem i przeszkoleniem pracownikÛw dla O?rodka Bada? Technologii Produkcji Ro?linnej ñ Swojczyce, Centrum Produktu Regionalnego, a tak?e dla Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii i Produkcji ?ywno?ci, z podzia?em na 5 cz??ci. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i wymagania techniczne znajduj? si? w za??cznikach nr
   6. 1 /6.2/6.3/6.4/6.5 do SWZ ñ Parametry techniczne przedmiotu zamÛwienia ñ odpowiednio dla cz??ci 1-5 SzczegÛ?owy zakres obowi?zkÛw wykonania przedmiotu zamÛwienia zosta? okre?lony w za??czniku nr
   5. 1 dla cz??ci 1,2,3 /nr
   5. 2 dla cz??ci 4 i 5 do SWZ ñ Projektowane postanowienia umowy. Przedmiot zamÛwienia obejmuje:dotyczy wszystkich cz??ci: dostaw?, monta? i uruchomienie urz?dze?, a tak?e przeszkolenie wskazanych przez Zamawiaj?cego pracownikÛw
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 549 765.11 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Termocykler, aparaty do elektroforezy oraz system analizy i dokumentacji ?eli
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
O?rodek Badawczy Technologii Produkcji Ro?linnej ñ Swojczyce ñ ul. Bartnicza 2; 51-513 Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu wraz z monta?em, uruchomieniem i przeszkoleniem pracownikÛw - Termocykler, aparaty do elektroforezy oraz system analizy i dokumentacji ?eli SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i wymagania techniczne znajduj? si? w za??czniku nr
   6. 1 do SWZ ñ Parametry techniczne przedmiotu zamÛwienia SzczegÛ?owy zakres obowi?zkÛw wykonania przedmiotu zamÛwienia zosta? okre?lony w za??czniku nr
   5. 1 dla cz??ci 1,2,3 do SWZ ñ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas naprawy / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie jest realizowane w ramach udzielonego dofinansowania projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, PrzetwÛrstwa i Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc?awiu" w ramach dzia?ania
   1. 1 Wzmacnianie potencja?u B+R i wdro?eniowego uczelni jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Dolno?l?skiego 2014-2020, wspÛ?finansowanego
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Urz?dzenia laboratoryjne
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Wroc?aw, zgodnie z za??cznikiem nr 5 do umowy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu wraz z monta?em, uruchomieniem i przeszkoleniem pracownikÛw - Urz?dzenia laboratoryjne SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i wymagania techniczne znajduj? si? w za??czniku nr
   6. 3 do SWZ ñ Parametry techniczne przedmiotu zamÛwienia SzczegÛ?owy zakres obowi?zkÛw wykonania przedmiotu zamÛwienia zosta? okre?lony w za??czniku nr
   5. 1 dla cz??ci 1,2,3 do SWZ ñ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas naprawy / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie jest realizowane w ramach udzielonego dofinansowania projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, PrzetwÛrstwa i Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc?awiu" w ramach dzia?ania
   1. 1 Wzmacnianie potencja?u B+R i wdro?eniowego uczelni jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Dolno?l?skiego 2014-2020, wspÛ?finansowanego
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 122-386706
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Termocykler, aparaty do elektroforezy oraz system analizy i dokumentacji ?eli
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POLYGEN Sp. z o.o Adresse postale: ul. Krzemieniecka 53 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 113 884.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 148 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 3 IntitulÈ:
Urz?dzenia laboratoryjne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Alchem Grupa sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Polna 21 Ville: Toru? Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 87-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 596 605.02 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 573 807.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy
   3. WYKLUCZENIA
:
Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamÛwienia, na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust.1pkt. 4 ustawy Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? rÛwnie? Wykonawc? w przypadkach, o ktÛrych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. art. 5k rozporz?dzenia Rady(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L229 z 31.7.2014, str. 1) dalej: rozporz?dzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1).
   4. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 126 ust 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, wymienionych w rozdz.8 SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw.
   3.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt 1 s?: - odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (art. 513 i nast. ustawy Pzp - skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie (art. 579 i nast. ustawy Pzp)
   4.  Odwo?anie przys?uguje na:
   4. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   4. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.
   6.  Skarga do s?du przys?uguje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Dostawa sprz?tu dla OBTPRñ Swojczyce, CPR i CBS oraz Innowacyjnych Technologii i Produkcji ?ywno?ci - 5 cz??ci 11/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)