Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 18/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: ...quipements mÈdicaux

2021/S 110-289021  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-Wroc?aw: ...quipements mÈdicaux

2021/S 110-289021

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 069-174722)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny we Wroc?awiu
Adresse postale: ul. H. Kamie?skiego 73 a
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 51-124
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Roma Komora, Jacek Banaszak
Courriel: zp@wssk.wroc.pl
TÈlÈphone: +48 713270491
Fax: +48 713270425
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wssk.wroc.pl
Adresse du profil díacheteur: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa, monta i uruchomienie kardioangiografu dwup?aszczyznowego oraz wyposa?enia do pracowni przeznaczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci

NumÈro de rÈfÈrence: Szp/FZ - 18 /2021

II.1.2)
Code CPV principal
33100000 ...quipements mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, monta?, instalacja i uruchomienie dwup?aszczyznowego kardioangiografu wraz z wyposa?eniem oraz przystosowaniem pomieszcze dla potrzeb Pracowni Przeznaczyniowej Diagnostyki i Terapii Wrodzonych Wad Serca u Dzieci w WojewÛdzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wroc?awiu zwanej dalej: Pracowni?.
   2.  SzczegÛ?owe wymagania dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia oraz minimalne parametry techniczno-u?ytkowe zawieraj za??czniki nr 6 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 069-174722

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 11/06/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 18/06/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 11/06/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 18/06/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Wroc?aw: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
18/06/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33123200 - Appareils d'électrocardiographie