Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 03/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: ...quipements mÈdicaux

2021/S 199-519056  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Wroc?aw: ...quipements mÈdicaux

2021/S 199-519056

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 194-504538)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROC?AWIU
NumÈro national d'identification: 8981816856
Adresse postale: UL. BOROWSKA 213
Ville: WROC?AW
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 50-556
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maryla Lewandowska
Courriel: mlewandowska@usk.wroc.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.wroc.pl
Adresse du profil díacheteur: www.usk.wroc.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa zastawki wraz z systemem dostarczaj?cym

NumÈro de rÈfÈrence: DZP.242.455.2021

II.1.2)
Code CPV principal
33100000 ...quipements mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa zastawki wraz z systemem dostarczaj?cym

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 194-504538

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:

   3.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie ilo?ci przedmiotu umowy oraz warto?ci umowy w sytuacji gdy nast?pi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpo?rednio zwi?zana z przedmiotem zamÛwienia wynikaj?cym z niniejszej umowy; w takiej sytuacji zmniejszeniu ulegnie cena jednostkowa przedmiotu umowy, natomiast od zgodnej woli stron zale?e b?dzie, czy proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie warto? umowy przy jednoczesnym pozostawieniu ilo?ci produktÛw w niezmienionej formie, czy te warto? umowy pozostanie bez zmian z jednoczesnym proporcjonalnym zwi?kszeniem ilo?ci produktÛw.
   4.  W sytuacji wyst?pienia si?y wy?szej, przez ktÛr rozumie si okoliczno?ci nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub te niemo?liwe do unikni?cia, w szczegÛlno?ci: kl?ski ?ywio?owe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany zagro?enia epidemiologicznego, stany nadzwyczajne, w tym stany kl?ski ?ywio?owej, decyzje, zarz?dzenia organÛw pa?stwa itp., ktÛra w bezpo?redni sposÛb wp?ynie na okoliczno?ci realizacji umowy, dopuszcza si zmian umowy w zakresie: a) terminu realizacji dostaw cz?stkowych poprzez jego wyd?u?enie o czas umo?liwiaj?cy realizacj dostawy nie d?u?szy jednak ni 1 miesi?c od dnia z?o?enia zamÛwienia b) asortymentu b?d?cego przedmiotem umowy poprzez jego zast?pienie innym asortymentem, spe?niaj?cym warunki okre?lone w ust. 9 poni?ej. Przedmiotowe zmiany b?d wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz udokumentowanego wniosku Wykonawcy i b?d obowi?zywa przez okres wyst?powania okoliczno?ci Ñsi?y wy?szeî. Po jej ustaniu Strony powrÛc do pierwotnych zapisÛw umownych w drodze aneksu do umowy.
   5.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie przedmiotu zamÛwienia w sytuacji gdy nast?pi zmiana numerÛw katalogowych produktÛw, przy jednoczesnym zastrze?eniu braku zmian cen na wy?sze oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrÛw przedmiotu zamawianego.
   6.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie terminu jej obowi?zywania w przypadku wyst?pienia gwa?townej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczno?ci, niezale?nych od ?adnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, spo?ecznych, atmosferycznych itp.), ktÛre w bezpo?redni sposÛb wp?yn na okoliczno?ci realizacji umowy. W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w zdaniu 1 Wykonawca kieruje pisemny, uzasadniony wniosek do Zamawiaj?cego o dokonanie zmian w zakresie skrÛcenia terminu obowi?zywania umowy, ktÛre nie mo?e przekracza okresu 4 miesi?cy liczonych od pierwotnie ustalonej daty ko?cowej obowi?zywania umowy. Obowi?zek wykazania wp?ywu okoliczno?ci okre?lonych w zdaniu pierwszym na realizacj umowy nale?y do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania niniejszej zmiany umowy przez Zamawiaj?cego.
   7.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przed?o?enia przez Wykonawc oferty korzystniejszej ñ zawieraj?cej ni?sz cen ni dotychczasowa.
   8.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zast?pienie produktu obj?tego umow odpowiednikiem w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu obj?tego umow?, b) wyga?ni?cia ?wiadectwa rejestracji, c) przed?o?enia przez wykonawc oferty korzystniejszej dla Zamawiaj?cego.
   9.  Zmiana, o ktÛrej mowa w ust. 8 powy?ej, b?dzie dopuszczalna pod warunkiem, ?e odpowiednik: b?dzie spe?nia wszystkie wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, nie b?dzie mia ni?szych parametrÛw od zaoferowanego w ofercie oraz b?dzie znajdowa zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment obj?ty umow i przy cenie nie wy?szej ni cena asortymentu obj?tego umow?. 10. Zmiany, o ktÛrych mowa wy?ej mog dotyczy nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu. 11. Dopuszcza si tak?e zmian umowy w zakresie przedmiotowym poprzez dodanie numeru katalogowego towaru w przypadku, gdy towar o dodawanym numerze katalogowym spe?nia wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w specyfikacji warunkÛw zamÛwienia, nie b?dzie mia ni?szych parametrÛw od zaoferowanego w ofercie oraz b?dzie znajdowa zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment obj?ty umow i przy cenie nie wy?szej ni cena asortymentu obj?tego umow?. 12. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamÛwiony ca?y asortyment ni okre?lony, a zaistnieje okoliczno? uzasadniona potrzebami Zamawiaj?cego, strony dopuszczaj mo?liwo? przed?u?enia czasu trwania umowy na okres pozwalaj?cy wykorzysta asortyment w ilo?ci niezb?dnej dla funkcjonowania Zamawiaj?cego zwi?zanego z jego dzia?alno?ci na okres nie d?u?szy ni do czasu rozstrzygni?cia nowej procedury przetargowej dotycz?cej to?samego asortymentu lub wyczerpania warto?ci umowy, jednak na okres nie d?u?szy ni 4 m-ce od daty, okre?lonej w ß 5 ust.
   1.  13. W przypadku gdy Zamawiaj?cy nie zrealizuje przedmiotu umowy w zakresie minimalnym, o ktÛrym stanowi ß 3 ust. 2 w okresie obowi?zywania umowy, Strony przed?u? okres trwania umowy na czas pozwalaj?cy zrealizowa minimalny zakres przedmiotu umowy, nie d?u?szy jednak ni 4 m-ce od daty, okre?lonej w ß
   5.  14. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno?ci powoduj?cej, ?e wykonanie umowy nie le?y w interesie publicznym, czego nie mo?na by?o przewidzie w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mo?e zagrozi istotnemu interesowi bezpiecze?stwa pa?stwa lub bezpiecze?stwu publicznemu, zamawiaj?cy mo?e odst?pi od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi?cia wiadomo?ci o tych okoliczno?ciach. W takim przypadku, wykonawca mo?e ??da wy??cznie wynagrodzenia nale?nego z tytu?u wykonania cz??ci umowy. 15. Zamawiaj?cy mo?e odst?pi od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przes?anek okre?lonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie publicznych Zamawiaj?cy odst?puje od umowy w cz??ci, ktÛrej zmiana dotyczy.

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux